Kvalifiserte lærere i skolen

Sjekk andelen kvalifiserte lærere i grunnskolen i din kommune. Hvor god er din kommune på å rekruttere lærerkompetanse?

Se prosentandelen lærere med høyere utdanning med eller uten pedagogikk, og lærere med videregående utdanning eller mindre. Tallene gjelder lærere i grunnskolen.

Kilde: Kostra

Kvalifiserte lærere i grunnskolen

Andel lærere uten godkjent utdanning

(KOSTRA)

Andel lærere og andel årsverk til undervisningspersonale som ikke oppfyller kompetansekravene for tilsetting

jf. opplæringsloven § 10-1 og friskoleloven § 4-2 (GSI)

KOSTRA versus GSI, og mulige feilkilder

KOSTRA opererer med en andel på 15,1 lærere uten pedagogisk utdanning i grunnskolen. I GSI er den registrerte andelen lærere uten godkjent utdanning i grunnskolen 5,1 %, mens andelen årsverk uten godkjent utdanning er 4,2 %.

Hvordan forklare avviket?

Avviket har flere årsaker, og det er knyttet en viss usikkerhet til tallene i både KOSTRA og GSI. Én viktig årsak til avviket mellom dem er at KOSTRA opererer med antall personer, mens GSI registrerer årsverk. Blant de som KOSTRA har registrert at mangler godkjent utdanning, er det relativt mange vikarer o.l. med små stillingsstørrelser. Det er grunn til å tro at dersom man kunne summert opp stillingsstørrelsene, ville disse utgjøre relativt få årsverk. På bakgrunn av dette overestimerer trolig KOSTRA den reelle bruken av personale uten pedagogisk utdanning.

KOSTRA og GSI innhenter informasjonen på to helt ulike måter

Det er den enkelte skole som innrapporterer i GSI, baserer seg på situasjonen slik den er 1. oktober. Skolen skal registrere opplysningene for resten av året slik de har planlagt det. Dette betyr trolig at uforutsett vikarbruk på grunn av sykdom osv. ikke blir registrert i dataene, noe som medfører at GSI underestimerer bruken av lærere uten godkjent utdanning.

KOSTRA-dataene gir et øyeblikksbilde

KOSTRA-dataene om antall lærere uten godkjent pedagogisk utdanning er basert på registerdata fra Arbeidstakerregisteret og er statustall i den 3. uken i november. KOSTRA-dataene gir altså et øyeblikksbilde av situasjonen. Hvis dette tidspunktet avviker mye fra resten av skoleåret, vil tallene gi et feilaktig bilde. Informasjonen om hvilken utdanning de ansatte har hentes fra Norsk utdanningsdatabase (NUDB), som inneholder opplysninger om hvilken utdanning alle voksne personer i Norge har. Eventuelle feil i NUDB vil påvirke opplysningene i KOSTRA. Har en person f.eks. tatt utdanning i utlandet, så blir ikke utdanningen automatisk registrert i NUDB, og dette medfører at vedkommende står oppført i NUDB med lavere utdanning enn de egentlig har. Det tar ofte også noe tid å få registrert utdanningen i NUDB, og dermed KOSTRA, slik at f.eks. lærere som nettopp har tatt pedagogikk kan bli talt som lærere uten pedagogisk utdanning.

KOSTRA måler lærernes utdanning, mens GSI måler om lærerne har godkjent utdanning

Oppsummert betyr dette at det ikke er grunn til å forvente at GSI og KOSTRA gir helt identiske resultater, da KOSTRA og GSI måler to forskjellige ting. KOSTRA måler lærerens utdanning, mens GSI måler om lærerne har godkjent utdanning. Kombinert med de andre ulikhetene over er det grunn til å tro at GSI i betydelig grad underestimerer innslaget av ikke godkjente lærere, mens KOSTRA i noe grad overestimerer den reelle bruken av lærere uten godkjent utdanning.