Dette mener SV om lærertetthet

Her er Sosialistisk Venstrepartis løfter fra partiprogrammet 2017–2021.

Lærertetthet i skolen

SV ønsker en norm for lærertetthet etter Utdanningsforbundets modell, og skriver blant annet: «Den viktigste ressursen i skolen er læreren, og flere lærere gir mer tid til hver elev. Vi vil løfte lærernes faglige autoritet og frihet, og innføre en norm for et maksantall elever per lærer på hver skole.» Og videre «Skolen trenger nok lærere som kan legge til rette for dybdelæring og praktisk og variert undervisning.»

Konkrete punkter/løfter:

 • Tidlig innsats og mer praktisk og variert undervisning krever økt lærertetthet. SV vil innføre en norm for økt lærertetthet på skolenivå med maks 15 elever pr. lærer på 1.–4.trinn og maks 20 elever pr. lærer på 5.–10.trinn.
 • SV vil styrke skolens muligheter for å gi tilpasset opplæring, øke skolens spesialpedagogiske kompetanse og lovfeste retten til Statpeds tjenester.
 • SV vil på sikt innføre en nasjonal ressursnorm som sikrer maks 12 elever pr lærer på yrkesfag, og maks 24 elever pr lærer på studiespesialiserende. Denne normen vil vi innføre etter at ressursnormen for antall lærere i grunnskolen er gjennomført.

Lærertetthet i barnehagen

Generelt skriver SV i partiprogrammet:

«SV vil prioritere tiltak som styrker kvaliteten i barnehagen og gir alle barn mulighet til å gå i barnehage. Barn som skal utforske og veiledes i lek og læring, og som skal vokse og utvikle seg sammen med andre, trenger å ha stabile voksne rundt seg som har kompetanse om barn og forståelse for barns behov.»

SV foreslår en konkret styrking av barnehagelærernormen, som skal fungere sammen med en konkret bemanningsnorm. Partiet vil i tillegg stille krav til at det skal være en styrer i hver barnehagen.


Konkrete løfter:

 • Ha flere barnehagelærere og andre ansatte. For å støtte opp under barns læring og danning, må barnehagen ha høy kompetanse og tilstrekkelig bemanning.

  SV vil innføre en bemanningsnorm som sikrer at minst 50 prosent av de ansatte i barnehagene er barnehagelærere, og minst 25 prosent fagarbeidere.

  Alle assistenter skal ha minimum én ukes opplæring i småbarns utvikling, tilknytning og behov for trygghet og omsorg.

  Vi vil ha en nasjonal bemanningsnorm med minimum én voksen per tredje barn under tre år, og én voksen per sjette barn over tre år. Det skal være et lovfestet krav om en styrer i hver barnehage.

 • Styrke spesialpedagogisk kompetanse i alle barnehager. Alle ansatte skal ha barnehagefaglig grunnkompetanse.