Dette mener KrF om lærertetthet

Krfs logo

Her er Kristelig Folkepartis løfter fra partiprogrammet 2017–2021.

Lærertetthet i skolen

«For å sikre tidlig innsats må læreren få mer tid til å se og følge opp hver enkelt elev. KrF vil legge til rette for færre elever per lærer», står det å lese i KrFs program.

I tillegg skriver partiet at «Lærerne er skolens viktigste ressurs, og KrF vil at barn, uansett hvor i landet de bor, skal sikres likere tilgang på denne ressursen».

KrF legger stor vekt på tidlig innsats, og har derfor prioritert grunnskolen over videregående opplæring i sitt løfte om økt lærertetthet.

Konkrete løfter:

  • Øke voksentettheten i skolen slik at den enkelte lærer får mer tid med elevene, og innføre en nasjonal norm for lærertetthet

I den løpende teksten utdypes dette slik:

«Vi vil innføre en nasjonal norm for lærertetthet for hele grunnskolen, der vi gjennom en 4-årig opptrappingsplan sikrer maksimalt 15 elever per lærer i 1.–4. trinn og maksimalt 20 elever per lærer i 5.–10. trinn. En lovfestet minstenorm for lærertetthet sikrer at de samlede lærerressursene står i forhold til antall elever på skolen, uansett bostedskommune».

Lærertetthet i barnehagen

Generelt skriver partiet følgende:

«KrF mener det må innføres en bemanningsnorm og en barnehagelærernorm. Det vil sikre små barnegrupper og at personalet i barnehagen har god pedagogisk kompetanse. Det må sikres at vikarer settes inn ved sykdom, slik at ikke voksentettheten reduseres».

En god bemanningsnorm er en forutsetning for at en barnehagelærernorm skal fungere etter intensjonen. Derfor er det positivt at KrF kobler disse to formene for normer, og at partiet understreker at 50 prosent barnehagelærere er et minimum.

Konkrete løfter:

  • Innføre en barnehagelærernorm på minst 50 prosent
  • Innføre en nasjonal norm for antall barn per voksne i barnehage.