Dette mener Høyre om lærertetthet

Her er Høyres løfter fra partiprogrammet 2017–2021.

Lærertetthet i skolen

Partiprogrammet inneholder ingen konkrete formuleringer eller løfter om økt lærertetthet i skolen, men har flere punkter som neppe kan innfris uten økt lærertetthet:

Konkrete punkter og løfter:

  • Satse mer på tidlig innsats fra 1. til 4. klasse og prioritere at alle elever skal ha lært å lese, skrive og regne.
  • Innføre plikt for skolene til å gi ekstra oppfølging til elever som strever med lesing, skriving og regning.
  • Ha bedre tilpasset undervisning både for elever som trenger ekstra hjelp, og for elever som trenger ekstra utfordringer.
  • Reformere spesialundervisningen og sikre at innsatsen settes inn tidlig i utdannelsesløpet.
  • Fortsette systematisk utprøving av tiltak for å få frafallet ned, herunder tettere oppfølging av elever som står i fare for å droppe ut av skolen.

Om lærertetthet i barnehagen

I den generelle teksten i programmet står det blant annet:
«Høyre vil at barn i barnehagen skal leke, lære og være trygge, og vil prioritere flere voksne og høyere kvalitet.

Barnehagen er en unik arena for utvikling, sosialisering, inkludering og integrering av små barn. Barnehagene må ha tilstrekkelig med barnehagelærere, fagarbeidere og andre ansatte. Det må gis tilbud om faglig utvikling og påfyll til de ansatte.

Samtidig vil Høyre ha klare krav til et godt pedagogisk arbeid og særlig legge vekt på barnas språkutvikling. Det er en forutsetning for god læring at alle som jobber i barnehagen, snakker norsk.»

Konkrete punkter/løfter: 

  • Ha flere voksenpersoner i barnehagen og sikre en ansvarlig bemanningsnorm.
  • Ansette flere barnehagelærere og pedagoger og ha som mål at andelen skal bli 50 prosent.
  • Styrke tverrfagligheten gjennom å rekruttere øvrig personell med annen relevant utdannelse.
  • Sikre god kvalitet ved å fortsette å styrke satsingen på kompetanse og faglig påfyll for barnehagelærere og ansatte i barnehagene gjennom å bidra til høy kvalitet på utdannelsestilbudene i barnehagesektoren.