Alle barn har rett til en barnehagelærer

En barnehagelærer sitter ved et bord sammen med et barn og sammen lager de julepynt ut av kongler.
Vi må ha lærere som har barnehagelærerkompetanse både i fag, didaktikk og pedagogikk, slik at vi også gir barna et innhold å være sammen om gjennom dagen. Foto: Tom-Egil Jensen

Barnehagen er første ledd i vårt utdanningsløp. Likevel går 20 000 barn i en barnehage som ikke oppfyller barnehagelovens krav til lærertetthet – den såkalte pedagognormen.

Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal gi barna varierte opplevelser, erfaringer og utfordringer. For å sikre alle barn en likeverdig og god barnehage må det ansettes flere barnehagelærere i norske barnehager.

Bakgrunn og fakta

 • 74 prosent av alle barnehagene i Norge oppfyller kravene til antall pedagoger - pedagognormen - uten dispensasjoner fra utdanningskravet til de pedagogiske lederstillingene. Dette er riktignok en bedring fra tidligere år, men det er ikke godt nok:
 • 19 prosent av barnehagene oppfyller normen med dispensasjon fra utdanningskravet: de har ikke nok barnehagelærere, men bryter ikke loven fordi de har fått dispensasjon fra den.
 • Ytterligere 7 prosent oppfyller ikke normen, de har hverken tilstrekkelig mange barnehagelærere eller har fått innvilget dispensasjon av myndighetene.

Dette betyr at 20 000 barn går i en barnehage som mangler barnehagelærere ut fra dagens regler: 7 – 9 små barn per lærer eller 16 – 18 barn over tre år per lærer.

Ifølge Utdanningsdirektoratet mangler det 1630 årsverk med barnehagelærerutdanning for at alle barnehager oppfyller pedagognormen uten dispensasjon.

Selv om det er positivt at andelen barnehagelærere i norske barnehager samlet sett har økt de siste årene, er de regionale og lokale variasjonene store, både i private og kommunale barnehager.

De beste kommunene har en barnehagelærerandel på 60 prosent, mens de dårligste bare har 10 prosent. En god barnehage varer livet ut: Med så få barnehagelærere får ikke barna i disse kommunene det pedagogiske tilbudet de har krav på.

Norge er fremdeles det eneste av 25 undersøkte OECD-land som ikke har 50 prosent pedagoger eller 80 prosent ansatte med barnefaglig kompetanse i barnehagene.

Hvorfor må lærere være kvalifisert?

Det stilles stadig større krav til barnehagen. Barnehagehverdagen skal være preget av glede og trygghet, lek, læring, utforskning og masse opplevelser. Dagens barnehage har en mer mangfoldig sammensetning enn tidligere - noe som krever økt kompetanse fra barnehagelærernes side.

Barnas egen kultur, deres trivsel, utvikling, læring og danning er utgangspunktet for barnehagelærernes tilnærming til arbeidet. Det er ikke nok å ha kompetanse om barnehagens mandat, barnas utvikling og barnegruppenes styrker og utfordringer.

Vi må ha lærere som har barnehagelærerkompetanse både i fag, didaktikk og pedagogikk, slik at vi også gir barna et innhold å være sammen om gjennom dagen. Forskning viser positive sammenhenger mellom lærerutdanning og utøvelse av barnehagelæreryrket.

Det kreves høy kompetanse for å organisere et godt leke- og læringsmiljø for alle barn, uavhengig av utviklingsnivå og forutsetninger, kunnskaper og ferdigheter. Barnehagelæreren må ha kunnskap om ulike metoder, planlegging, barnehagens innhold, lek, læring, danning og vurdering. Med utgangspunkt i barna de har ansvar for velger barnehagelærerne den beste tilnærmingen.

Barnehagelærere er nødvendig for barnehagen og barna fordi:

 • De har kunnskap om barn – de kan støtte barns læring og de kan se når barn utvikler seg unormalt.
 • De har kunnskap om lek og læring – de kan legge til rette for læringsaktivitet samtidig som de gir rom for barns lek og vennskap.
 • De har kunnskap om fag – de har formell utdanning i de ulike fagområder som barnehagen skal formidle til barn.
 • De har kunnskap om omsorg – de kan skape gode pedagogiske tilbud som ivaretar barns trygghet og behov for omsorg.
 • De har kunnskap om pedagogisk arbeid – de kjenner til barnehagens rammeplan, og har lært hvordan man kan planlegge, gjennomføre og vurdere pedagogiske aktiviteter i tråd med rammeplanens intensjoner.
 • De har kunnskap om ledelse – de kan lede en personalgruppe mot felles mål.
 • De har kunnskap om samarbeid – de respekterer foreldrenes oppdrageransvar og de kan oppsøke andre fagfolk når deres egen kompetanse ikke strekker til. 

Hva kan gjøres?

Ulike regjeringer har konstatert at de ansatte og dere kompetanse er den viktigst faktoren for å sikre god kvalitet. Det er derfor gledelig at stadig flere partier programfester behovet for at minst halvparten av de som arbeider i barnehage må ha barnehagelærerutdanning. Nå er tiden inne til å realisere kravet!

Erfaring har vist at barnehager med mange barnehagelærere har lettere for å rekruttere enda flere. Vi ser også at eiere, både kommuner og private, som satser på kvalitet og som viser at de verdsetter det viktige arbeidet barnehagelærerne gjør, rekruttere bedre enn eiere som ikke har et så bevisst forhold til barnehagedriften.

Dette handler selvfølgelig også om gode lønns- og arbeidsvilkår, men dette er ikke nok. Yrket og rollen som barnehagelærer må gjøres attraktivt. Barnehagelærerne kompetanse, og det ansvar de må ha, må løftes fram.

Vi ønsker en aktiv lærerrolle og et utviklingsorientert profesjonsfellesskap, noe som nettopp krever at barnehagelærerne er godt utdannet. Vi trenger noen som går foran.

Ved å ansette barnehagelærere med mastergrad vil sektoren få et kvalitetsløft fordi forskning og analyse av forskningsresultatene vil føre barnehagene framover.

Den nye rammeplanen vil gi barnehagelærerne en fantastisk mulighet til å diskutere sin egen yrkesrolle, til å diskutere ansvars- og rollefordeling mellom lærerne og mellom lærerne og fagarbeidere og assistenter.

Helt konkret betyr dette å

 • Bruke en offensiv lønnspolitikk for å tiltrekke seg barnehagelærere
 • Tilby gode etter- og videreutdanningsordninger
 • Sørge for større fagmiljøer, ved å gjøre flere stillinger til barnehagelærerstillinger
 • Tilby veiledning til nyutdanna
 • Legge til rette for faglige nettverk i kommunen
 • Gjøre dispensasjoner til et tema for strengere tilsyn – kreve dokumentasjon fra eiere om hva slags virkemidler de har tatt i bruk for å skaffe kvalifiserte søkere
 • Kreve at barnehagelærere som jobber sammen med pedagogiske ledere på dispensasjon får ekstra tid og lønn for veiledningsarbeid og annet faglig arbeid de overtar
 • Gi stipendier til å kvalifisere de ukvalifiserte