Tiltak for å rekruttere og beholde barnehagelærere

Å rekruttere nye lærere til barnehagene og sørge for at de som jobber der blir værende krever målrettede tiltak, både nasjonalt og lokalt.

Behovene er forskjellige i ulike deler av landet, derfor må hver enkelt kommune vurdere hvilke tiltak som er best egnet lokalt.

Dagens situasjon

I dag oppfyller bare litt over halvparten av barnehagene det nye kravet om minimum en barnehagelærer/pedagogisk leder per 14. barn over tre år og per 7. barn under tre år, viser tall fra desember 2018.

Lovverket bruker uttrykket pedagogisk leder og ikke barnehagelærer. En pedagogisk leder er i barnehageloven og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver gitt ansvar for å iverksette og lede det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Pedagogiske ledere har barnehagelærerutdanning.

 • Bare 53 prosent av barnehagene oppfyller de nye kravene i barnehagelærernormen uten dispensasjon, viser tall fra desember 2018.

 • Det mangler totalt nesten 4200 barnehagelærere for å oppfylle barnehagelærernormen uten bruk av dispensasjon. Barnehageloven åpner for muligheten til å søke dispensasjon fra kravet om barnehagelærerutdanning for inntil et år av gangen. Statistikk om barnehagelærernormen finnes på udir.no/statistikk.

 • Andelen pedagogiske ledere som er ansatt med dispensasjon fra utdanningskravet har økt fra 4,9 prosent i 2017 til 10,2 prosent 2018. Dette er mer enn en dobling i antall årsverk, fra 1266 personer i 2017 til 2 968 i 2018. Økningen skyldes i stor grad den nye barnehagelærernormen.

 • Fremdeles er barnehagelærermangelen størst i Oslo, Akershus og Rogaland. For Oslo og Akershus ser det ut som om over 80 % av de nye lærerstillingene er besatt av personer som ikke har barnehagelærerutdanning. Med andre ord, med bruk av dispensasjon.
 

Årsverk 2017

Årsverk 2018

  Pedagogisk leder med dispensasjon Pedagogisk leder med dispensasjon
Østfold 16 45
Akershus 324 750

Oslo

308 663
Hedmark 9 40
Oppland 19 64
Buskerud 59 157
Vestfold 3 11
Telemark 5 8
Aust-Agder 3 27
Vest-Agder 9 21
Rogaland 198 428
Hordaland 18 108
Sogn og Fjordane 24 46
Møre og Romsdal 97 201
Trøndelag 0 45
Sør-Trøndelag (-2017) 10 0
Nord-Trøndelag (-2017) 10 0
Nordland 76 183
Troms - Romsa 50 95
Finnmark - Finnmárku 28 73
Svalbard 0 0

 

Tiltak som virker

Et sterkt fagmiljø

Kommuner og barnehageeiere som satser på et sterkt faglig miljø i sine barnehager, har lettere for å rekruttere nye barnehagelærere, og opplever både mindre sykefravær og et mer stabilt personale. Flere barnehagelærere i barnehagen fører til kompetanseutvikling i hele personalgruppen.

Les f. eks. om erfaringene til barnehagekjeden Kanvas her: https://www.kanvas.no/nytt-og-nyttig/kompetanseheving-med-50-andel-barnehagelaerere/

Økt lønn

Lønn har alltid vært et viktig rekrutteringstiltak. Både for at kvalifiserte barnehagelærere og styrere skal ønske å bli værende i jobben, og for at mange nye skal ønske seg inn i barnehagelæreryrket, må lønnsvilkårene forbedres.

Handlingsrommet i avtaleverket som kan brukes til å heve lønnsnivået, må utnyttes. Tilbud om et engangsbeløp til nye barnehagelærere som vil ta en lærerstilling i den aktuelle kommunen/barnehagen, kan være et effektivt virkemiddel. Det kan også stilles krav til at arbeidsgiver mer aktivt må bruke lønn for å rekruttere og beholde kvalifiserte lærere framfor å søke dispensasjon fra utdanningskravet.

Seniortiltak

Seniorpolitikk i arbeidslivet bygger på en grunnholdning om at seniorer er en ressurs med verdifull kompetanse som arbeidslivet trenger, og at mennesker lærer og utvikler seg gjennom hele yrkeslivet. IA-avtalen forplikter partene i arbeidslivet til målrettet arbeid for å øke pensjoneringsalderen. Med bedre seniortiltak og tilrettelegging vil flere barnehagelærere stå lenger i jobb. Seniorpolitiske tiltak må føre til at barnehagelærerne opplever reelle lettelser i arbeidet, ellers vil de ikke fungere. Både økonomiske virkemidler og tiltak knyttet til arbeidet og arbeidsmiljøet bør tas aktivt i bruk.

Eksempler på seniortiltak er:

 • Reduksjon av arbeidsbelastninger som tidspress og arbeidsmengde, mer tilpasset arbeid.

 • Redusere stillingen, men beholde lønna. Flere kommuner har gode erfaringer med å gi eldre ansatte 100 prosents lønn i 80 prosents stilling. I PBL (Private Barnehagers Landsforbund) er dette en avtalefestet mulighet for de som oppfyller krav til AFP

 • Ansatte som ikke tar ut AFP etter fylte 62 år kan få 10 ekstra feriedager i tillegg til den sentrale senioruka.

 • Muligheter for kompetanseutvikling gjennom hele yrkesløpet

 • Vurdering av støtteordninger som ekstra fridager fra fylte 58 år

 • Tilbud om endret stilling og jobbinnhold, f.eks. spesialisering fra lederstilling til fagstilling/rådgiver eller omvendt

 • Utvidet permisjonsreglement v/omsorg (foreldre/ektefelle, barn/barnebarn).

Veiledningsordning for nyutdannede

Å få veiledning som nyutdannet bidrar til en god overgang fra utdanning til jobb. Veiledning kan ha betydning for hvordan nyutdannede barnehagelærere opplever og forstår yrket og for hvordan de blir integrert i profesjonsfellesskapet. Stortinget vedtok våren 2017 at regjeringen i samarbeid med partene skulle utarbeide nasjonale rammer for en veiledningsordning for nyutdannede lærere i barnehage og skole. De nasjonale rammene er nå på plass. Finansiering og tydelige forpliktelser mangler dessverre fortsatt.

Ifølge de nasjonale rammene skal alle kommuner utarbeide et veiledningsopplegg for nyutdannede lærere i barnehage og skole. Det må jobbes for gode rammer for ordningen lokalt.

Veilederen finnes her: https://www.regjeringen.no/contentassets/0081e41fad994cfdbb4e0364a2eb8f65/veiledning-av-nyutdannede-nytilsatte-larere-i-barnehage-og-skole.pdf

Øke stillingsprosenten

Det er lettere å rekruttere og beholde barnehagelærere til fulle stillinger. Tariffavtalen i KS-området gir ansatte i barnehagen som arbeider deltid rett til å utvide stillingsprosenten sin opp til full stilling før det utlyses ledige stillinger.

Arbeidsgiverne i barnehagen bør systematisk undersøke om barnehagelærere i deltidsstilling kan vurdere å øke stillingsprosenten, og legge til rette for dette. (fellesbestemmelser § 2.3.1 KS) Tilsvarende bestemmelser gjelder også for PBL. (kapittel 2.2)

Nedskriving og sletting av studiegjeld

Lånekassen forvalter en ordning med nedskriving og sletting av studiegjeld. Samisk barnehagelærerutdanning omfattes av denne ordningen. Les mer om Lånekassens ordning her.

Utvidelse av ordningen med avskriving av studielån

Ordningene med nedskriving av studielån som gjelder for ulike lærerutdanninger og avgrensede geografiske områder bør relativt enkelt kunne utvides til å omfatte et større geografisk område. Samtidig kan størrelsen på avskrivingene økes. Selv om det finnes ordninger for dette fra statlige myndigheter, kan kommunene gjennomføre lignende tiltak.

Godtgjøringer

Tilby flyttegodtgjøring og subsidiering av boliger for grupper som vanskelig å rekruttere. Lage stipendordninger, som for eksempel:

 • Rekrutteringsstipend/tilflyttingsstipend
 • Stipend under grunnutdanning
 • Annen utdanningsstøtte: permisjon med lønn for samlingsbasert utdanning for ufaglærte som tar grunnutdanning, gjerne kombinert med bindingstid

Sikre god oppfølging av søkere

Det kan opprettes en kontaktperson for søkere, gjerne nyutdanna kollega. Sørg for tidlig tilbakemelding/kontakt med søkerne.

Les også: Rekruttere og beholde lærere i skolen