Økt lærertetthet i barnehagen

Voksen hånd holder i liten barnehånd

Barnas utdanning starter i barnehagen. Likevel har bare 38 prosent av de ansatte i barnehagen barnehagelærerutdanning.

OECD mener vedvarende mangel på kvalifisert arbeidskraft er en av de største utfordringene for norsk barnehagesektor. Det er på tide å sikre god bemanning og en ny barnehagelærernorm, slik Øie-utvalget foreslo i 2012. Forskning viser at dette kan realiseres i hele landet i nær framtid. I de fleste kommuner er dette mulig allerede i dag.

Les OECDs rapport om norsk barnehagesektor

Hva vil vi oppnå med flere barnehagelærere?

 1. Flere barnehagelærere vil gi høyere kvalitet i barnehagene. Rapporter som oppsummerer nasjonal og internasjonal forskning, viser at de ansattes kunnskap om barn er en av de viktigste faktorene for kvaliteten på barnehagetilbudet. 

  Forskningsoversikt: "Hva betyr livet i barnehagen for barn under 3 år?"

  Les studien: "Virkningsfulde tiltag i dagtilbud. Et systematisk review av reviews" 

 2. Flere barnehagelærere vil gi barn en bedre start på utdanningen sin. Forskning tyder på at barn som går i gode barnehager oppnår høyere karakternivå i skolen.

  Les studien: "Long-Run Benefits from Universal High-Quality Pre-Schooling"

 3. Flere barnehagelærere forebygger mobbing. Flere barnehagelærere bidrar til bedre samspill mellom barn og ansatte, bedre samspill barn imellom og bedre språkstimulering. Flere barnehagelærere er læringsfremmende, og bidrar til at flere barn blir inkludert i leken og for oppleve vennskap.

  Les om forskningsprosjektet: Gode barnehager i Norge (GoBaN)

 4. Flere barnehagelærere vil gi barn med spesielle behov raskere og bedre oppfølging. Flere barnehagelærere gir et mer solid fagmiljø rundt barna. Norge bør bruke en økning av barnehagelærerandelen til å sikre at gode tiltak når fram til de barna som trenger det.

 5. Flere barnehagelærere er en lønnsom investering for samfunnet. OECD, EU og UNICEF peker alle på at det å investere i god kvalitet i barnehagen gir god avkastning for samfunnet.

  Les om hvorfor OECD sier det er lønnsomt å investere i gode barnehager

 6. Flere barnehagelærere vil bringe Norge på nivå med land vi liker å sammenlikne oss med. En UNICEF-rapport viser at Norge er det eneste av 25 undersøkte OECD-land som verken har 50 prosent barnehagelærere eller 80 prosent ansatte med barnefaglig kompetanse.

  Les UNICEFs rapport: "The Child Care Transition"

Er det mulig å realisere en ny barnehagelærernorm i nærmeste fremtid?

Det har lenge vært et argument mot å innføre en ny barnehagelærernorm, at vi allerede har en mangel på barnehagelærere. Dette har imidlertid endret seg de siste årene. Utbyggingen av barnehagesektoren er så godt som ferdig. Samtidig utdannes det like mange barnehagelærere som i den store ekspansjonsfasen.

Barnehagelærere står nå lenger i yrket enn tidligere, og er den mest stabile yrkesgruppen i barnehagene Barnehagelærermangelen er sentrert om Oslo, Akershus og deler av Rogaland. Disse områdene krever særlige tiltak.

For å unngå at vi utdanner barnehagelærere til andre arbeidsplasser enn barnehagen, er det på tide å endre dagens lovkrav, og styrke barnehagelærernormen. Der det i dag er god tilgang på barnehagelærere, ser vi at dagens norm står i veien for at det ansettes flere.

Utdanningsforbundet mener en ny barnehagelærernorm bør være i tråd med Øie-utvalgets forslag fra 2012:

Utdrag fra dagens barnehagelov og forskrift om pedagogisk bemanning i barnehagen: Utdrag fra Øie-utvalgets forslag til ny barnehagelov:

Lov om barnehager § 18. 

«Pedagogiske ledere må ha utdanning som førskolelærer.»
«Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.»

Forskrift om pedagogisk bemanning § 1. 

«Det skal være minimum én pedagogisk leder per 14-18 barn når barna er over tre år og én pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under tre år og barnas daglige oppholdstid er over seks timer. I barnehager der barna har kortere oppholdstid per dag, kan barnetallet økes noe per pedagogisk leder» 


Forskrift om pedagogisk bemanning i barnehagen
§ 32 

«Pedagogiske ledere må ha utdanning som førskolelærer.»

«En ansatt kan ha ansvaret for inntil tre barn under tre år. En ansatt kan ha ansvaret for inntil seks barn over tre år.»

«En førskolelærer kan ha ansvaret for inntil seks barn under tre år. En førskolelærer kan ha ansvaret for inntil tolv barn over tre år.»

NOU 2012:1. Til Barnas Beste. Ny lovgiving for barnehagene.

Les mer om Øie-utvalgets forslag til ny barnehagelov

Hva vil en ny barnehagelærernorm koste?

Kunnskapsdepartementet har estimert kostnadene ved å gå fra dagens nivå på 38 prosent barnehagelærere, til 50 prosent, vil være rundt 832 millioner kroner i året. I statsbudsjettet for 2017 er det bevilget 172 millioner kroner for å øke andelen barnehagelærere til 44 prosent i høstsemesteret. I 2018 blir dette beløpet 413 millioner kroner.

Restkostnaden ved å gå fra det nye nivået på 44 prosent og opp til en andel barnehagelærere på 50 prosent vil være om lag 420 millioner kroner.

Kanvas, som er en privat barnehageeier, har innført et mål om at alle barnehager skal ha minst 50 prosent barnehagelærere. De har regnet ut at dette koster 300 kroner per barn per måned.

Ifølge OECD er det en god investering å heve andelen barnehagelærere, fordi omfattende forskning viser at barn som har gått i gode barnehager bidrar til å holde utgiftene i andre sektorer lavere.

 Les mer om hvorfor OECD sier det er lønnsomt å investere i gode barnehager