Mer tid til pedagogisk ledelse gir bedre barnehager

Ikke alle barnehager er gode nok. Kvalitetsforskjellene i norske barnehager må reduseres. Utdanningsforbundet mener at god pedagogisk ledelse er helt avgjørende for kvaliteten i barnehagen og at tid til pedagogisk ledelse må økes.

Hva vil vi oppnå med mer tid til pedagogisk ledelse i barnehagen?

Både forskning og erfaring viser at pedagogisk ledelse er en nøkkel til utvikling av høy kvalitet i barnehagen. Ledere som involverer seg, og utvikler en lærende organisasjon gir viktige bidrag til barns læring og utvikling.

Utvikling av en god praksis i barnehagen skjer ikke av seg selv. Det er avgjørende at barnehagen har en leder som:

 • er tett på arbeidet med barna og bygger kultur og struktur for samarbeid og utvikling av praksis
 • leder og følger opp arbeidet med å sette mål og peker ut retning for arbeidet
 • sørger for at barnehagen lager samarbeidsforum der alle ansatte jevnlig kan delta i vurdering og utvikling av praksis.
 • kjenner de ansattes kompetanse og legger til rette for etter- og videreutdanning 
 • samarbeider med eier og bidrar til kunnskapsbaserte beslutninger
 • setter seg inn i nytt fagstoff og vet når det er nødvendig å trekke inn fagkompetanse fra andre instanser
 • lager møteplasser og rutiner som sikrer at barn og foreldre får medvirkning i barnehagens hverdagsliv

Hvilket ansvar er styreren gitt i regelverket?

Ny rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver trådte i kraft 1. august 2017. Der er styreren gitt en viktig rolle i å sørge for at barnehagen oppfyller målene og kravene i rammeplanen. Styreren er gitt det daglige ansvaret i barnehagen pedagogisk, personalmessig og administrativt. Det er særlig vektlagt at styrer leder og følger opp arbeidet med planlegging, dokumentasjon, vurdering og utvikling av barnehagens innhold og arbeidsmåter og sørger for at hele personalgruppen er involvert.
I barnehageloven er det satt krav om at styrer må ha utdanning som barnehagelærer. Utdanningskravet er satt for at styrer skal ha nødvendig kunnskap til å lede de pedagogiske prosessene i barnehagen.

Hvilke utfordringer har ledere i barnehagen?

Styrerens ansvar for det personalmessige og administrative er tidkrevende og medfører høy grad av rapportering og dokumentasjon. Når tiden ikke strekker til, blir det pedagogiske arbeidet skadelidende. Det er alvorlig at ledere i barnehagen mangler tid til å prioritere sin kjerneoppgave – ledelse av det pedagogiske arbeidet. Det kan medføre at de gode ambisjonene vi har for hva barn skal lære, erfare og oppleve i barnehagen blir nettopp bare ambisjoner.
Rapporten: «Tidsbruk i barnehagen» fra 2015 viser at bare 10 prosent av styrerne bruker mest tid på pedagogisk ledelse, mens 65 prosent bruker mest tid på administrativ ledelse. Den viser også at 25 prosent av de kommunale barnehagene ikke følger lovens krav om at det skal være en styrer i hver barnehage. Og at bare en av fem barnehager har merkantil hjelp.
Rapporten: «Barnehagens rammeplan mellom styring og skjønn - en kunnskapsstatus om implementering og gjennomføring med videre anbefalinger» fra 2017 viser at:
«Ledelse spiller en sentral rolle i arbeide med å iverksette rammeplanens intensjoner og at nærværende ledelse er viktig for oversettelse og iverksettelse av rammeplanen til praksis.»

En spørreundersøkelsen blant barnehagestyrere viser at 52 prosent av dem er mest enig i at de har tilstrekkelig tid til å jobbe godt med pedagogisk ledelse, mens 45 prosent er mest uenige i at de har tilstrekkelig tid. Nesten ni av ti styrere er helt eller delvis enige i at praktisk gjøremål som kunne vært utført av støttefunksjoner, stjeler mye tid de heller skulle ha brukt på pedagogisk ledelse. Mer enn halvparten av styrerne mener at de har fått noe mindre eller mye mindre tid til pedagogisk ledelse i løpet av de siste tre årene. Nær ni av ti styrere mener at arbeidsmengden har økt de siste tre årene.

Undersøkelsen ble gjennomført av Respons analyse på oppdrag for Utdanningsforbundet. Den ble gjennomført mot et utvalg av Utdanningsforbundets medlemmer som er barnehagestyrere i kommunale barnehager. 630 styrere svarte på undersøkelsen i perioden 20. november – 5. desember 2017 .

Hvordan sikre mer tid til pedagogisk ledelse?

 • Hver barnehage må ha en styrer som er daglig til stede. Å lede flere barnehager som ligger på ulike steder geografisk, vil svekke den pedagogiske og personalmessige ledelsen.
 • Styrerressursen må styrkes! Særavtalen i KS; SFS 2201 – pkt. 3.1.1 stiller krav om at i en barnehage med plass til 42 barn eller mer, skal det avsettes hel stilling til lederoppgaver. Barnehagesektoren har vært i en rivende utvikling og barnehagenes størrelse og antall barn har økt betraktelig. I barnehager som har vesentlig flere barn enn 42, må ledelsesressursen økes.
 • Styrere må tilbys merkantil hjelp til kontorarbeid og drift.
 • Ut fra barnehagens størrelse må det vurderes å ansette personer som kan bistå med andre oppgaver i barnehagen enn de pedagogiske. Kokk/kjøkkenhjelp og mer ressurser til vaktmestertjeneste, er eksempler på tiltak som ville kunne avlaste styrere.