Klima og bærekraftig utvikling

Skyer foran blå himmel
Omstillingen til et mer bærekraftig og klimavennlig samfunn må skje på en rettferdig måte. Foto: Julie Salvesen

God utdanning og et velfungerende arbeidsliv er avgjørende i omstillingen til en bærekraftig utvikling.

 • Vi mener at norsk utdanning må engasjere barn og unge i klima- og miljøspørsmål og bidra til en bærekraftig utvikling. 
 • Vi trenger strukturer og rammeverk som kan gi barnehager, skoler og andre utdanningsinstitusjoner kontinuerlig faglig støtte.
 • Vi vil ha en rettferdig omstilling. I overgangen til en mer bærekraftig utvikling er det viktig at arbeidstakere behandles rettferdig, at vi skaper grønne arbeidsplasser, at godene fordeles rettferdig og at vi tar vare på sårbare og utsatte grupper.

Global oppvarming er en stor utfordring for verdenssamfunnet. Å gjennomføre nødvendige klimatiltak krever store omstillinger, både for samfunnet som helhet og for den enkelte borger. Omstilling krever også ny kunnskap og kompetanse, og utdanningssystemet og lærerprofesjonen har en viktig rolle å spille.

Utdanning for bærekraftig utvikling er et omfattende tema – som både handler om relevant fagkunnskap og om verdier, bevissthet og engasjement. Barn, unge og voksne skal utdannes til å kunne leve på en mer bærekraftig måte og settes i stand til å bidra til at samfunnsutviklingen er bærekraftig. Barnehager, skoler og andre utdanningsinstitusjoner bør også være læringsarenaer som bidrar til bærekraft i praksis.

Utdanningsforbundet er en fagforening som bygger på solidaritet. Vi er solidarisk med dem som rammes hardere enn oss selv, enten det er folk i fattige deler av verden eller kommende generasjoner. Et sentralt krav fra norsk og internasjonal fagbevegelse er kravet om en «just transition» – at omstillingen til et mer bærekraftig og klimavennlig samfunn må skje på en rettferdig måte.

Education Internationals klimamål

Den verdensomspennende lærerorganisasjonen Education International, som Utdanningsforbundet er medlem av, legger vekt på følgende mål i sitt klimaarbeid:

 • Alle lands myndigheter må sikre at klimaendringer er en del av utdanningspolitikken og læreplanene i sitt land
 • Regjeringene må styrke opplæring og kompetanseutvikling hos undervisningspersonalet, slik at de kan sørge for en god utdanning i klimaspørsmål og en utdanning som bidrar til bærekraftig utvikling
 • Paris-avtalen må styrkes for å bedre finansieringen av utdanning, opplæring og forskning innen klimaendringer
 • Det må sikres en god sammenheng mellom Paris-avtalen og FNs bærekraftsmål, samt UNESCOs globale program for utdanning for bærekraftig utvikling.

 

Unios klimapolitikk

Unios representantskap vedtok i desember 2015 Unios klimapolitikk.

Unio vil blant annet arbeide for at klimaspørsmålet blir en del av partssamarbeidet sentralt og lokalt. Unio mener det er nødvendig at myndighetene og fagbevegelsen identifiserer en tydelig forbindelse mellom klima- og miljøpolitikk og arbeidslivspolitikk.

Les mer om Unios klimapolitikk her 

Rettferdig omstilling

Den internasjonale fagbevegelsen (ITUC) legger stor vekt på at arbeidere, samfunn, arbeidsgivere og myndighetene må gå sammen om konkrete planer, politikk og investeringer for å sikre en rask og rettferdig omstilling. Ingen skal falle utenfor eller få dårligere lønns- og arbeidsvilkår på veien mot å redusere utslipp, beskytte klimaet og styrke en sosial og økonomisk rettferdighet.

The International Trade Union Confederation (ITUC): Just Transition Centre

The International Labour Organization (ILO): Guidelines for a just transition towards environmentally sustainable economies and societies for all (2016)

Klimaseminaret 2018

Utdanningsforbundet arrangerte i november 2018 et klimaseminar i Oslo for ansatte i skole og barnehage.  Se seminaret om igjen nedenfor:

 • Klimavitenskapen: Hva vet vi om klimaendringer nå?
 • Klimarisiko: Hva kan klimaendringer og klimaløsninger bety for økonomien i et oljeland?
 • Fagfornyelsen: Bærekraftig utvikling skal være et sentralt tema i skolens nye læreplanverk. Hvordan skal vi få det til i praksis?
 • Barnehagen: Klima og bærekraft i barnehagens rammeplan.
 • Slik gjør vi det: Konkrete eksempler fra barnehager og skoler.

Last ned programmet for seminaret her: Program - Klimaseminaret 2018