Finansiering og styring av private barnehager

Utdanningsforbundet ønsker at alle offentlige penger bevilget til barnehager skal bli i barnehagene. Folkevalgte organer og profesjonen selv skal utvikle barnehagenes kvalitet og innhold.

Flere kommersielle eiere

Antall barnehager drevet av store kommersielle aktører har økt de siste årene. Samtidig får eiere større innflytelse på innholdet og det pedagogiske arbeidet i barnehagene. Det er en global trend at kommersielle selskap ikke bare driver skoler og barnehager, men også i stor grad påvirker innholdet og pedagogikken. Vi ønsker ikke en slik utvikling, da det vil svekke den demokratiske utviklingen av utdanningen og lærerprofesjonens rolle med å utforme den.

Pengene skal gå til gode barnehager

Utdanningsforbundet ønsker at barnehager i Norge skal finansieres på en slik måte at alle har økonomiske ressurser til å gi barna et godt tilbud. Dette gjelder for både private og kommunale barnehager. For å sikre dette må offentlige midler bevilget til barnehagene, bli i barnehagene. Dette prinsippet er nedfelt i privatskoleloven, og bør også gjelde for barnehagen. Utdanningsforbundet mener at dagens barnehagelærernorm og bemanningsnorm ikke er tilstrekkelig og må bli bedre både i private og kommunale barnehager.

Likeverdige lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår

Vi mener at det bør innføres et lovkrav som sikrer at alle ansatte i private barnehager får lønns- og arbeidsvilkår som er minst like gode som i kommunale barnehager. De ansatte gjør en like viktig jobb, uavhengig av barnehagens eierform. Utdanningsforbundet skal jobbe for å sikre ansatte i private barnehager like gode lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår som ansatte i kommunale barnehager.

Helhetlig utvikling av barnehagesektoren

Utdanningsforbundet mener at kommunene må gis mulighet til å utvikle hele barnehagesektoren. Kommunene har plikt til å innfri barns rett til barnehageplass, og de må kunne dimensjonere tilbudet i tråd med innbyggernes behov. Dette kan bety at kommunene i større grad kan stille vilkår for tilskudd. F.eks. bør kommuner som ønsker å satse på flere barnehagelærere, kunne stille tilsvarende krav til de private barnehagene. Slik er det ikke i dag. Opptaket av barn må samordnes slik at alle barnehager får gode sammensetninger i barnegruppene, og at foreldre får mulighet til å påvirke hvilken barnehage barna skal gå i.

Fakta: Hva er forskjellen mellom privat, kommersiell og ideell?

Private barnehager omfatter både ideelle og kommersielle eiere. De ideelle eierne driver barnehage ikke for profitt, men har andre mål for sin virksomhet. Kommersielle aktører har derimot fortjeneste som som et av sine mål.

Her finner du ressurshefte for arbeid mot økt kommersialisering 
Her finner du vår samleside om vår politikk mot kommersialisering 

Denne nettsaken er endret 13.10.2022 med at «friskoleloven» i andre avsnitt er endret til «privatskoleloven». Og den siste setningen i artikkelen er endret fra "Kommersielle aktører har derimot fortjeneste som formål"  til "Kommersielle aktører har derimot fortjeneste som et av sine mål."