Barnehagebarna trenger flere lærere

Barnas utdanning starter i barnehagen. Likevel mangler 4 av 10 ansatte i barnehagen lærerutdanning.

Det er på tide å sikre god bemanning og en ny barnehagelærernorm, slik Øie-utvalget foreslo i 2012. Forskning viser at dette kan realiseres i store deler av landet allerede i dag. En rekke kommuner har allerede innført nye normeringer.

OECD mener vedvarende mangel på kvalifisert arbeidskraft er blant de største utfordringene for norsk barnehagesektor.

Dette oppnår vi med flere barnehagelærere

 • Flere barnehagelærere vil styrke fagmiljøet i barnehagene.
  Ekspertgruppa om barnehagelærerrollen tar til orde for at barnehagelærere bør utgjøre flertallet av personalet, for å styrke kvaliteten på tilbudet.

 • Flere barnehagelærere vil gi høyere kvalitet i barnehagene.
  Rapporter som oppsummerer nasjonal og internasjonal forskning, viser at de ansattes kunnskap om barn er en av de viktigste faktorene for kvaliteten på barnehagetilbudet.
  Nielsen, Tiftikci og Larsen (2013); Bjørnestad og Samuelsson (2012)

 • Flere barnehagelærere vil gi barn en bedre start på utdanningen sin.
  Forskning tyder på at barn som går i gode barnehager oppnår høyere karakternivå i skolen.
  Bauchmüller, Gørtz og Rasmussen (2011)

 • Flere barnehagelærere forebygger mobbing. 
  Flere barnehagelærere bidrar til bedre samspill mellom barn og ansatte og bedre samspill barn imellom og bedre språkstimulering. Flere barnehagelærere er læringsfremmende, og bidrar til at flere barn blir inkludert i leken og for oppleve vennskap.

 • Flere barnehagelærere vil gi barn med spesielle behov raskere og bedre oppfølging.
  Flere barnehagelærere gir et mer solid fagmiljø rundt barna Norge bør bruke en økning av barnehagelærerandelen til å sikre at gode tiltak når fram til de barna som trenger det.

 • Flere barnehagelærere er en lønnsom investering for samfunnet.
  OECD (2011), EU og UNICEF peker på at det å investere i god kvalitet i barnehagen gir god avkastning for samfunnet.

 • Flere barnehagelærere vil bringe Norge på nivå med land vi liker å sammenlikne oss med.
  En UNICEF-rapport (2008) viser at Norge er det eneste av 25 undersøkte OECD-land som verken har 50 prosent barnehagelærere eller 80 prosent ansatte med barnefaglig kompetanse.
  UNICEF: The Child Care Transition

 

Fakta: Dette er dagens situasjon

Fra 1. august 2018 trådde en ny barnehagelærernorm i kraft. Den vil sammen med bemanningsnormen bety at 43 prosent av de ansatte i en barnehage må være barnehagelærere.

Dette er imidlertid en minimumsnorm, og regjeringens ambisjon er å på sikt få en norm der barnehagelærerne vil utgjøre minst 50 prosent av personalet. Dette har også vært Utdanningsforbundets politikk de siste årene.

Ifølge dagens forskrifter skal barnehagen ha minst én pedagogisk leder (barnehagelærer) per syv barn under tre år og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Ett barn til utløser krav om en ny fulltidsstilling som pedagogisk leder. Barn regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år.

Er det mulig å realisere en ny barnehagelærernorm i nærmeste fremtid?

Mangel på barnehagelærere har lenge vært et argument mot å innføre en ny barnehagelærernorm. Situasjonen har imidlertid endret seg de siste årene. Utbyggingen av barnehagesektoren er så godt som ferdig, og samtidig utdannes det like mange barnehagelærere som i den store ekspansjonsfasen. Barnehagelærere som utdannes står nå lenger i yrket enn tidligere, og er den mest stabile yrkesgruppen i barnehagene.

Der det i dag er god tilgang av barnehagelærere, ser vi at dagens norm står i veien for at det ansettes flere. Utdanningsforbundet mener en ny barnehagelærernorm bør være i tråd med Øie-utvalgets forslag fra 2012.

Ifølge forsker Lars Gulbrandsen vil det snart bli det for mange barnehagelærere etter dagens normer. Barnehagelærermangelen er sentrert om Oslo, Akershus og deler av Rogaland. Disse områdene krever særlige tiltak. For å unngå at vi utdanner barnehagelærere til andre arbeidsplasser enn barnehagen, er det på tide å endre dagens lovkrav, og styrke barnehagelærernormen.

Utdrag fra dagens barnehagelov og forskrift om pedagogisk bemanning i barnehagen:

Lov om barnehager § 18.
«Pedagogiske ledere må ha utdanning som barnehagelærer.»
«Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.»
Barnehageloven

Forskrift om pedagogisk bemanning § 1.
«Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk bemanning.»

«Barnehagen skal ha minst én pedagogisk leder per syv barn under tre år og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Ett barn til utløser krav om en ny fulltidsstilling som pedagogisk leder. Barn regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år.»

«Styrerens tid til administrasjon og ledelse skal ikke inngå i beregningen av normen for pedagogisk bemanning.»

Forskrift om pedagogisk bemanning i barnehagen

Utdrag fra Øie-utvalgets forslag til ny barnehagelov:

§ 32
«Pedagogiske ledere må ha utdanning som førskolelærer.»

«En ansatt kan ha ansvaret for inntil tre barn under tre år. En ansatt kan ha ansvaret for inntil seks barn over tre år.»

«En førskolelærer kan ha ansvaret for inntil seks barn under tre år. En førskolelærer kan ha ansvaret for inntil tolv barn over tre år.»

NOU 2012:1. Til barnas beste. Ny lovgiving for barnehagene.

Hvordan står det til i landets fylker og kommuner?

I 10 av 18 fylker er dagens normering allerede innfridd. I en rekke kommuner sliter barnehagelærere med å få jobb, fordi dagens norm står i veien for at det etableres nye stillinger. Enkelte kommuner har derfor fastsatt egne normer, for å styrke barnehagetilbudet.

Her finner du tabellen som viser hvordan det står til i din kommune (Utdanningsdirektoratet)