Vi intensiverer innsatsen

De kommende årene vil mange faktorer virke sammen på en måte som øker behovet for rekruttering til læreryrket og at flere lærere blir i yrket. Tillitsvalgte har en viktig rolle i arbeidet med å rekruttere og beholde lærere i barnehage og skole.

I barnehagen er normen med 50% barnehagelærere på trappene. Flere steder i landet er det nå full barnehagelærerdekning. Men for å fylle normkravet om 50% kvalifiserte barnehagelærere i hele landet, må flere barnehagelærere utdannes og bli i yrket.

I skolen vil store kull av lærere i løpet av de neste tiårene nå pensjonsalder. Samtidig har grunnskolelærerutdanningen fått økt studielengden og et omfattende kompetanseløft for lærerne medfører større vikarbehov i skolen. I årene som kommer vil fødselstallene øke samtidig som ikke alle som tar lærerutdanning velger å gå ut i, eller bli værende i, yrket. I denne krevende situasjonen er det nå vedtatt å innføre en minstenorm for lærertetthet.

Utdanningsforbundet intensiverer arbeidet

Utdanningsforbundet har over lang tid vært opptatt av lærermangel. Faktorene nevnt over gjør at dette arbeidet er blitt intensivert.

I flere fylker har det over tid vært særlige utfordrende å rekruttere kvalifiserte lærere til barnehage, grunnskolen og videregående opplæring. Flere fylkeslag har derfor meldt inn denne utfordringen til Utdanningsforbundet sentralt.

Innhold på nettsidene om å rekruttere og beholde lærere

Disse nettsidene er et ledd i det intensiverte arbeidet med å rekruttere og beholde lærere i skole og barnehage.

Det har blant annet blitt jobbet inn mot nasjonale politikere og myndigheter. Samtidig har tillitsvalgte lokalt en nøkkelrolle i dette arbeidet. Her vil dere finne informasjon om aktuelt regelverk, særlige aktuelle lokale rekrutteringstiltak og litt om arbeid på nasjonalt nivå.