Fagfornyelsen og de viktige begrepene

Om få år vil elevene møte et nytt læreplanverk i skolen. Og skolens folk skal være med og diskutere fag, læring, vurdering og hva elevene skal møte i klasserommene. Hvordan skal vi ruste oss for å være med i fornyingsarbeidet?

Nå er et stort arbeid i gang med å fornye fagene, utvikle vurderingsordningene og endre læreplanverket. Planene innebærer så store endringer at flere har beskrevet arbeidet som et reformarbeid.

Det som er sentralt er at Stortinget har sagt at lærerprofesjonen ansatte i skolen skal ha en sentral rolle i dette arbeidet og det er et komplekst og stort arbeid som er i gang. Utdanningsforbundet har i den forbindelse publisert Temanotatet "Fag og fornying – sentrale idear og begrep".

Publikasjonen tar for seg sentrale begrep i fagfornyelsen i skolen og er ment for å være med og ruste ansatte i skolen og den rollen de skal ha i arbeidet. 

Temanotatet tar for seg følgende begrep:

 • fag 
 • tverrfaglig/flerfaglig
 • tverrfaglige tema
 • fagfornyelse
 • læreplaner
 • overordnet del
 • læreplaner for fag
 • dybdelæring
 • kompetansebegrepet
 • kjerneelement
 • vurdering

 

Profesjonen i fornyingsarbeidet

Ludvigsenutvalget ga oss i 2015 en skisse til omfattende endringer av skolen. Denne skissen gikk ikke bare ut fra et bredt forskningsgrunnlag, men tok også utgangspunkt i innspill fra profesjonen.

Dette er på mange måter et brudd i hvordan skolen tradisjonelt sett er utviklet og reformert på, hvilket ofte i stor grad har vært politikerstyrt, ovenfra og ned, gjennom rundskriv og policydokument.

Året etter framleggingen av Ludvigsenutvalgets rapport, fulgte Stortingsmeldingen "Fag – Fordypning – Forståelse – En fornyelse av kunnskapsløftet". Den fulgte rådet fra Ludvigsenutvalget som la opp til at profesjonen selv skulle ha en sentral plass i fornyingsarbeidet av læreplanverket.

Profesjonen nå har et unikt utgangspunkt.

Profesjonen nå har et unikt utgangspunkt. Dette arbeidet er svært relevant for yrkesutøvelsen vår her og nå, samtidig som endringene vil prege arbeidet til læreprofesjonen og skolehverdagen til norske elever i årevis fremover.

Lokale skolemyndigheter må sammen med skolelederne og læreprofesjonen bruke denne muligheten til sammen å rydde tid til dette arbeidet. Dette er et spørsmål om prioritering.

Temanotatet fra Utdanningsforbundet tar for seg både utviklingsprosessen som er i gang og de begrepene som nå er sentrale i dette arbeidet. Noen av begrepene er kjente, men man vil kunne møte de med nytt innhold og i nye sammenhenger. Andre begrep kan virke nye på oss i de sammenhengene som de blir brukt i.