Statsbudsjettet for 2019 – Utdanningsforbundets innspill og argumentasjon

De overordnede prinsippene for den statlige finansieringen av de kommunale velferdsoppgavene, betyr at påvirkningsarbeid overfor kommuneadministrasjonen og lokalpolitikere om prioriteringen av økonomiske ressurser er en sentral oppgave for lokale tillitsvalgte.

Last ned Statsbudsjettet for 2019 – Utdanningsforbundets innspill og argumentasjon. Ressurshefte 1/2019

Hovedavtalen § 3-1 regulerer blant annet arbeidsgivers og tillitsvalgtes gjensidige ansvar for å samarbeide om budsjetter og langtidsplaner, samt regnskap og oppfølging av resultater. For at tillitsvalgte skal få en reell mulighet til påvirkning og medbestemmelse må de bli involvert i prosessene så tidlig som mulig, før beslutninger skal tas. Samarbeid om organisering av budsjettprosessen er av stor betydning for tillitsvalgtes mulighet for medvirkning og påvirkning.

Utdanningsforbundets arbeid

Dette ressursheftet synliggjør Utdanningsforbundets innspill og argumentasjon ved sentrale milepæler i forbindelse med utarbeidelse og behandling av statsbudsjettet. Dette er for eksempel innspill til budsjettkonferanser, kommuneproposisjonen og høringsinnspill i forbindelse med Stortingets behandling og vedtak av statsbudsjettet. Innspillene er gitt dels gjennom Unio, og dels gjennom skriftlige innspill og deltakelse ved egne høringer i fagkomiteene som har kommuneøkonomien og utdanningssektoren under sine ansvarsområder.

Påvirkningsarbeid gjennom hele året

Kommunebudsjettene vedtas vanligvis i desember, men budsjettprosessen foregår hele året. Det er også vanlig at det gjøres budsjettjusteringer under behandling av kommunenes tertialrapportering, hvor økonomisk og driftsmessig status gjøres opp. Med utgangspunkt i prioriteringene og argumentene som fremkommer i disse dokumentene, må du som tillitsvalgt utvikle egne strategier og argumenter i det lokale påvirkningsarbeidet. Dette påvirkningsarbeidet bør foregå gjennom hele året og bør bygge opp under arbeidet med neste års budsjettbehandling.

Les mer om dette temaet i Budsjettinnflytelse og analyse av ressursbruk – tillitsvalgtes arbeid med kommunebudsjettene. Ressurshefte 5/2017

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.