Lærerutdanningene – søkere og uteksaminerte kandidater 2019

I dette faktaarket ser vi på hvor mange som har søkt opptak til de ulike lærerutdanningene i 2019 og på hvordan utviklingen har vært de siste fire årene. I tillegg presenterer vi antallet studieplasser som Kunnskapsdepartementet tildeler universitet og høyskoler, antallet studenter som blir tilbudt studieplass, antallet som bekrefter at de tar imot studieplassen, og hvor mange som er uteksaminert fra lærerutdanningene.

Last ned Lærerutdanningene – søkere og uteksaminerte kandidater 2019. Faktaark 7/2019

Søkere til og uteksaminerte kandidater fra lærerutdanningene

I 2019 var det 138 732 søkere til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning. Dette var en nedgang på 2,3 prosent sammenliknet med 2018. Av disse søkte 14 122 personer på ulike lærerutdanningsstudier. Dette er en økning i antallet søkere på 1 prosent.

 

Fotnote: 14 122 personer

Tallet viser antallet førstevalgsøkere og er hentet fra Samordna Opptak. Tallet inkluderer ikke opptak til PPU og PPU-Y. Universitetene og høyskolene gjennomfører selv opptak til PPU og PPU-Y.

I dette faktaarket ser vi på hvor mange som har søkt opptak til barnehagelærerutdanning (BLU og BLU samisk), grunnskolelærerutdanning for 1.–7. trinn (GLU 1–7 og GLU samisk 1–7) og 5.–10. trinn (GLU 5–10 og GLU samisk 5–10), lektorutdanning for 8.–13. trinn (Lektor), praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y), faglærerutdanning for 1.–10. trinn og yrkesfaglærerutdanning for 8.–13. trinn. Vi ser også på hvordan utviklingen har vært for disse utdanningene de siste fire årene.

I tillegg presenterer vi antallet studieplasser som Kunnskapsdepartementet (KD) tildeler universitet og høyskoler (planlagte studieplasser), antallet studenter som blir tilbudt studieplass av institusjonen, antallet studenter som bekrefter at de tar imot studieplassen, samt hvor mange som er uteksaminert fra lærerutdanningene.

Planlagte studieplasser

KD tildeler årlig studieplasser til institusjonene i statsbudsjettet. Disse er grunnlaget for det antallet studieplasser som den enkelte institusjonen tilbyr.

Tabell 1. Planlagte studieplasser (kilde SO)

Utdanninger 2014 2015 2016 2017 2018 2019
BLU 2606 2627 2458 2604 2531 2680
GLU 1.–7. trinn 1645 1574 1557 1503 1450 1537
GLU 5.–10. trinn 1366 1399 1429 1445 1613 1675
Faglærerutdanning* 589 548 567 527 512 599
Lektor 8.–13. trinn 916 936 977 1006 1093 1203
Lærer annet         120 155
I alt 7122 7084 6988 7085 7218 7849

I kategorien faglærerutdanning inngår 3-årig yrkesfaglærerutdanning og 3-årig faglærerutdanning.

Tabell 1 viser at antallet studieplasser ved alle lærerutdanningene har økt. Ved BLU var antallet omtrent stabil i perioden 2014–2017. I 2019 er antallet planlagte studieplasser høyest for perioden 2014–2019. For GLU og faglærerutdanningene er antallet studieplasser på omtrent samme nivå i perioden 2014–2017. I 2019 har antallet studieplasser på GLU 5–10 økt med 3,8 prosent eller 62 studieplasser. For GLU 1–7 og BLU er økningen i antallet studieplasser på 6 prosent. Antallet planlagte studieplasser på Lektor 8–13 har økt jevnt i hele perioden 2014–2019. Kategorien Lærer annet har økt med 35 studieplasser. Disse utgjør i sin helhet studieplasser til Lærerutdanning for tospråklige lærere.

Tilbud om opptak

Fra 2016 har KD skjerpet kravene for opptak til GLU 1–7, GLU 5–10 og lektorutdanningen. GLU 1–7 og 5–10 er femårige integrerte mastergradsstudier fra høsten 2017. I perioden 2017–2019 øker antallet kvalifiserte søkere til lærerutdanningene. For GLU 1–7 utgjør økningen omtrent 5 prosent og for BLU omtrent 4 prosent. Antallet søkere til GLU 5–10 og faglærerutdanningen synker omtrent 4,5 prosent.

Tabell 2. Tilbud om studieplass ved en lærerutdanning ved hovedopptaket (kilde SO)

Utdanninger 2015 2016 2017 2018 2019 Prosent
BLU 3435 4269 4076 4378 4543 + 3,8 %
GLU 1-7 1923 1664 1681 1877 1968 + 4,8 %
GLU 5-10 2007 1965 2007 2324 2218 - 4,6 %
Lektor 8-13 1530 1694 1819 1931 1986 + 2,8 %
Faglærerutdanningene* 495 576 632 692 662 - 4,3 %

I kategorien faglærerutdanning inngår 3-årig yrkesfaglærerutdanning og 3-årig faglærerutdanning.

Tabell 1 og tabell 2 viser at antallet personer som er tilbudt studieplass er høyere enn antallet planlagte studieplasser. Dette skyldes institusjonenes erfaringer med at søkere takker nei til studieplassen eller ikke møter opp til studiet de har takket ja til. Institusjoner velger da å gi tilbud om studieplass til et høyere antall studenter enn det antallet studieplasser den har fått tildelt av KD.

Barnehagelærerutdanningen

Det totale antallet søkere til BLU som er tilbudt studieplass øker med 165 personer fra 2018 til 2019. Dette utgjør en økning i antallet søkere som får tilbud på 3,8 prosent. Ved Samisk høyskole fikk til sammen sju studenter tilbud om opptak til samisk barnehagelærerutdanning.

Grunnskolelærerutdanningen for 1.–7. trinn og 5.–10. trinn

På GLU 1–7 er det i 2019 gitt tilbud om 91 flere studieplasser enn i 2018. Dette er en økning på 4,8 prosent. På GLU 5–10 ble det i 2019 gitt 106 færre tilbud om studieplass enn i 2018. Totalt utgjør dette for grunnskolelærerutdanningene en nedgang på 15 tilbud om studieplass.
Totalt seks studenter fikk tilbud om opptak til sør-samisk og lulesamisk GLU 1–7 ved Nord universitet. Ved Samisk høyskole fikk til sammen 7 studenter tilbud om opptak til nordsamisk grunnskolelærerutdanning.

Lektorutdanningen for 8.–13. trinn

I 2019 fikk 55 flere søkere enn i 2018 tilbud om studieplass ved Lektor 8–13. Dette gir en økning i antallet tilbud om studieplass på 2,8 prosent.

Faglærerutdanningen (fag- og yrkesfaglærer)

På yrkesfaglærer- og faglærerutdanningene ble det i 2019 sendt tilbud om opptak til 30 færre søkere enn i 2018. Dette utgjør en nedgang i antallet søkere på 4,3 prosent.

Lærerutdanning for tospråklige lærere

I 2019 tilbys studiet kun av Universitetet i Agder. Studiet i sin nåværende form tilbys for første gang høsten 2019. Interessen for studiet er stor og 55 søkere fikk tilbud om studieplass.

Opptak til lærerutdanningene

Det er mange utdanningsveier til læreryrket. Utdanningene kvalifiserer for ulike trinn i utdanningssystemet og er til dels overlappende. Utdanningene rekrutterer svært ulikt, og det er også store forskjeller i søkning til de ulike studiestedene. Institusjonene fastsetter selv det endelige antallet studieplasser som blir tilbudt søkere og hvor mange som får opptak på lærerutdanningene.

Tabell 3. Antallet studenter som har bekreftet at de starter opp på en lærerutdanning (Kilde DBH og SO)

Utdanninger 2014 2015 2016 2017 2018** 2019
BLU 2869 2865 2944 2999 2960 3090
GLU 1.–7. trinn 1428 1792 1435 1268 1435 1435
GLU 5.–10. trinn 441 1547 1472 1364 1860 1680
Lektor 8.–13.trinn 995 1025 1080 1155 1230 1335
Faglærerutdanning* 291 220 277 348 210 305
Yrkesfaglærerutdanning  294 293 222 240 250 205
PPU 1874 1847 2482 2420 2680 1730
PPU-Y 347 345 409 539 545 465
Sum alle 9539 9871 10 321 10 603 11 170 10 245

I kategorien faglærerutdanning inngår 3-årig yrkesfaglærerutdanning og 3-årig faglærerutdanning.

** Etter at ny personvernlov, GDPR, trådte i kraft fra mai 2018 er alle tall i DBH avrundet til nærmeste fem. Dette betyr at antallet studenter som har takket ja til studieplass og antallet uteksaminerte lærere er mer omtrentlige enn i tidligere års faktaark.

Antallet studenter som har startet opp på BLU har vært relativ stabil de siste fire årene. Antallet søkere som har takket ja til en studieplass på GLU har variert noe i perioden 2014–2018. For GLU 5–10 øker antallet søkere fra 2016 til 2018. Tabell 3 viser at antallet studenter som starter på GLU 1–7 i 2019 er lavere enn antallet planlagte studieplasser. De ledige studieplassene på GLU 1–7 er først og fremst på studiesteder utenfor de største byene. For GLU 5–10 er det en nedgang fra 2018 til 2019. Opptaket til PPU og PPU-Y er lokalt. Det betyr at universiteter og høyskoler selv tar opp studenter til studietilbudene. Antall studenter på PPU sank fra 2018 til 2019. Dette kan skyldes at opptakskravet til utdanningen fra 2019 er mastergrad. Antallet studenter som takker ja til studieplass på PPU-Y er jevnt stigende i perioden 2014–2018, men har sunket fra 2018 til 2019. Antall søkere som takker ja til studieplass på faglærer- og yrkesfaglærerutdanningen har variert i hele perioden 2014–2019.

Antall lærere uteksaminert fra universiteter og høyskoler

Tabell 4 viser at vel 7000 nyutdannede lærere ble uteksaminert fra lærerutdanningene i 2019. Dette utgjør en økning i antall nyutdannede fra 2018 til 2019 med omtrent 6 prosent.

Tabell 4. Antallet personer som har gjennomført og bestått lærerutdanning i perioden 2014–2019 (kilde DBH)

Utdanninger 2014 2015 2016 2017 2018 2019
BLU 1893 2066 1792 1807 1905 1910
GLU 1.–7. trinn 712 806 812 858 820 910
GLU 5.–10. trinn 631 826 849 906 920 945
Lektor 8.–13. trinn 243 285 309 298 330 420
Faglærerutdanning*  81 81 109 142 125 280
Yrkesfaglærerutdanning  158 157 118 162 160 150
PPU 1670 1498 1513 1585 1945 2020
PPU-Y 256 276 211 312 405 370
Sum 5455 5670 5358 6113 6615 7005

I kategorien faglærerutdanning inngår 3-årig yrkesfaglærerutdanning og 3-årig faglærerutdanning.

Barnehagelærerutdanningen

Høsten 2013 startet den nye barnehagelærerutdanningen opp. Tabell 4 viser studenter som både har fullført barnehagelærer- og førskolelærerutdanningen. Antallet uteksaminerte kandidater har økt i perioden 2016–2019.

Grunnskolelærerutdanningen for 1.–7. og 5.–10. trinn

Våren 2014 ble de første kullene med grunnskolelærerne uteksaminert. Fra GLU 1–7 var det i 2015–2017 en jevn økning i antall uteksaminerte lærere. Totalt for GLU ble i det i 2019 uteksaminert flere lærere enn noe annet år i perioden 2014–2018.

Antallet uteksaminerte grunnskolelærere i perioden 2014–2019 er årlig totalt høyere enn antallet allmennlærere årlig i perioden 2009–2012. For 2010 ble det tildelt flere studieplasser til grunnskolelærerutdanningen enn det som var tildelt allmennlærerutdanningen. Dermed øker antallet uteksaminerte grunnskolelærere fra GLU 1–7 og GLU 5–10 jevnt.

Lektorutdanningen for 8.–13. trinn og PPU

Lektorutdanningen har hatt en jevn økning i antallet uteksaminerte kandidater i perioden 2014–2019. Flere institusjoner har etablert lektorutdanning og institusjonene har tatt opp flere studenter i perioden. Antallet kandidater uteksaminert fra PPU øker i perioden 2014–2019. Dette skyldes blant annet ekstraordinære midler til PPU.

Yrkesfaglærerutdanningen og PPU-Y

Antallet uteksaminerte kandidater fra PPU-Y har sunket noe fra 2018 til 2019. For yrkesfaglærerutdanningen er antallet kandidater synkende i perioden 2017–2019.

Utdanningsforbundet mener

  • God rekruttering til lærerutdanning og læreryrket er helt vesentlig for kvalitet i opplæringen. Lærerutdanningene må tiltrekke seg motiverte, dyktige og kunnskapssøkende studenter.
  • Det er for få søkere til lærerutdanningene i hele landet. For lav søkning til grunnskolelærerutdanningene og yrkesfaglærerutdanningene er bekymringsfullt.
  • Rekruttering henger tett sammen med lønns- og arbeidsvilkår. Lønns- og arbeidsvilkår må forbedres for å gjøre læreryrket mer attraktivt slik at flere søker seg til lærerutdanningene, fullfører utdanningene og blir i læreryrket.

Kilder

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.