Foreløpige nøkkeltall for barnehagen 2018

Faktaarket er viet aktuell barnehagestatistikk basert på tall fra KOSTRA fra Statistisk sentralbyrå per 15. mars 2019, og på tall fra Utdanningsdirektoratet.

Last ned Foreløpige nøkkeltall for barnehagen 2018. Faktaark 2019:3

Dette faktaarket er viet aktuell barnehagestatistikk basert på tall fra SSBs KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) per 15. mars 2019. I tillegg bygger faktaarket på Utdanningsdirektoratets åpne statistikkportal BASIL, som er hovedleverandør av data til SSB og KOSTRA. Tallene for 2018 er foreløpige tall, mens tall for foregående år er endelige tall. Reviderte og kvalitetssikrede tall for 2018 blir publisert 15. juni 2019.

Antall barn per ansatt har falt fra 2017 til 2018. Antallet årsverk på dispensasjon fra utdanningskravet for pedagogisk leder stiger kraftig. Disse endringene henger trolig sammen med innføringen av bemanningsnorm og strengere pedagognorm.

Bak de nasjonale tallene er det betydelige lokale variasjoner, både mellom kommuner og mellom barnehager i samme kommune. Den beste måten å sikre strukturkvaliteten i sektoren på er strengere kvalitetskrav i det nasjonale regelverket. Nasjonale bemannings- og pedagogkrav er her sentralt.

Barn i barnehager

Ved utgangen av 2018 hadde til sammen cirka 278 600 barn i alderen 0–6 år plass i barnehage, det vil si vel 3000 færre enn i 2018. Det er særlig antallet 1- og 5-åringer som har blitt redusert. Endringene må sees i sammenheng med størrelsen på barnekullene.

I 2018 var det totalt 5788 barnehager. Dette er en nedgang på i underkant av 100 barnehager fra 2017. Det er 3093 private og 2695 kommunale barnehager. Antallet private barnehager har falt litt mer enn antallet kommunale barnehager.

Dekningsgraden viser hvor stor andel av barn i barnehagealder som går i barnehage. Dekningsgraden for 1–2-åringer har økt med 1,4 prosentpoeng fra 2017. Dekningsgraden for 3–5-åringer har vært stabil på om lag 96 prosent i mange år, men er nå 97,1 prosent.

Tabell 1: Andelen barn med barnehageplass. Prosent
 20142015201620172018
Andel barn 1–2 år med barnehageplass  80,1 80,6 82 82,1 83,5
Andel barn 3–5 år med barnehageplass  96,6 96,6 96,8 96,9 97,1

Bruken av heltidsplass øker fortsatt

Ved utgangen av 2018 hadde 96,1 prosent av barna heltidsplass. Det vil si at de hadde en avtalt oppholdstid som tilsvarer 41 timer eller mer per uke. Dette er en økning på 0,6 prosentpoeng sammenlignet med 2017. Jo eldre barna blir, jo lengre avtalt oppholdstid i barnehagen har de. Forskjellene mellom aldersgruppene er likevel relativt små og har blitt mindre over tid.

Tabell 2: Andel barn med heltidsplass. Prosent
 20142015201620172018
Andel barn i barnehage med avtalt oppholdstid 41 timer eller mer per uke 93,3 94,3 94,9 95,5 96,1

Årsverk

Styrer og grunnbemanning utførte til sammen cirka 68 900 årsverk i 2018. Dette er en økning på knapt 1400 årsverk fra 2017. Økningen må sees i sammenheng med innføringen av en bemanningsnorm.

Andelen barnehagelærere

Andelen barnehagelærere i grunnbemanningen har økt med 1,6 prosentpoeng fra 2017 og var på 40,1 prosent i 2018. Det er regionale og lokale variasjoner i andelen barnehagelærere – fra over 45 prosent i Bergen og Trondheim, til litt over 30 prosent i Bærum. Andelen barnehagelærere i grunnbemanningen er litt høyere i private enn i kommunale barnehager. Dette bør også sees i sammenheng med den noe lavere grunnbemanningen i private barnehager.

 

Fotnote: grunnbemanningen

Grunnbemanningen er definert som pedagogiske ledere og assistenter

Tabell 3: Andel barnehagelærere og dispensasjoner
Alle barnehager20142015201620172018
Barnehagelærere i alt 29 896 31 306 31 127 31 511 33 059
Andel barnehagelærere i grunnbemanningen 34,7 36,5 37,8 38,5 40,1
Årsverk på dispensasjon 2 241 1 672 1 473 1 301 2 968

Sterk økning i antall årsverk på dispensasjon

SSB publiserer ikke lenger antall dispensasjoner, men årsverk til styrere og pedagogiske ledere på dispensasjon fra utdanningskravet. Tallene for 2018 viser en kraftig økning i antall årsverk på dispensasjon fra 2017. Dette skyldes trolig at pedagognormen har blitt innskjerpet til sju barn under tre år, og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Tidligere var kravet henholdsvis minst ni og 18 barn per pedagogisk leder.

Barnehagelærertetthet

De minste barna krever tettere oppfølging enn de større barna. Utdanningsdirektoratet og SSB beregner derfor et mål kalt «korrigerte oppholdstimer». Det vil si at tallet som er oppgitt her er antall barn per voksen som om alle barna var store. Det gjør at tallet er sammenliknbart for barnehager med ulik alderssammensetning. Det er også tatt hensyn til barnas avtalte oppholdstid i barnehagen. Barnehagelærertettheten er lik summen av korrigerte oppholdstimer delt på antall årsverk utført av barnehagelærere som arbeider i grunnbemanningen.

Tabell 4: Barnehagelærertetthet på landsnivå og i de 10 største kommunene
Barnehagelærertetthet 201620172018
Fredrikstad 16,6 15,5 14,7
Bærum 20,9 21,4 20,2
Oslo 20,0 19,4 19,1
Drammen 17,9 17,9 16,8
Kristiansand 16,9 16,3 14,7
Sandnes 18,8 19,0 18,5
Stavanger 18,7 19,1 17,6
Bergen 16,0 15,8 14,3
Trondheim 15,4 15,5 14,2
Tromsø 17,0 16,0 15,2
Hele landet 17,3 17,0 15,8

Det er store forskjeller i barnehagelærertetteheten mellom ulike kommuner og mellom barnehager i samme kommune. For å få et relevant bilde av ressurssituasjonen, bør barnehagelærertetteheten sees i sammenheng med bemanningen i sin helhet.

Tabell 5: Bemanningstetthet på landsnivå og i de 10 største kommunene
 20142015201620172018
Fredrikstad 6,3 6,3 6,1 6,2 6
Bærum 5,9 5,9 6 5,9 5,8
Oslo 6 6 6 6 5,9
Drammen 6,4 6,3 6,2 6,3 5,9
Kristiansand 6,3 6,2 6,3 6,3 6
Sandnes 6,3 6,2 6,4 6,4 6
Stavanger 5,8 5,8 5,8 5,9 5,7
Bergen 6,4 6,3 6,3 6,3 6,1
Trondheim 6,2 6,2 6,2 6,2 6
Tromsø 6,1 6,3 6,3 6,3 6
Hele landet 6,1 6 6 6 5,8

Bemanningstettheten er beregnet på samme måte som pedagogtettheten, men her deler vi på årsverk til basisvirksomhet. Det er mindre variasjon i bemanningstettheten enn i pedagogtettheten. Bemanningstettheten er jevnt over noe lavere i private barnehager. Enkelte kommuner med relativt god barnehagelærerdekning har dårligere bemanningstetthet.

Store forskjeller i kostnader per barn

Tabell 6: Kostnader per barn i kommunale barnehager

 2015201620172018

Fredrikstad

200 611

211 686

215 591

222 823

Bærum

198 713

203 975

207 018

218 811

Oslo

217 305

227 087

234 268

237 590

Drammen

206 269

191 602

208 591

220 555

Kristiansand

197 341

195 023

201 826

219 910

Sandnes

188 467

192 284

195 886

194 895

Stavanger

208 567

214 233

226 849

231 345

Bergen

221 075

222 354

225 277

231 905

Trondheim

198 375

199 334

203 553

208 326

Tromsø

203 770

202 664

199 800

200 429

Hele landet

196 886

202 484

206 858

215 179

Tallene i tabell 6 er justert for lønns- og prisvekst i kommunene. Kostnadene per barn i barnehage har økt fra 2017. Det er store forskjeller mellom kommuner i hvor mye det koster per barn i kommunale barnehager. Kostnadene varierer fra om lag 170 000 kroner per barn i noen kommuner, til over 270 000 kroner i andre.

Det er fortsatt et stykke igjen til det er en tilfredsstillende ressurssituasjon i hele landet. Kun 40 prosent av barnehagene oppfyller både kravet til bemanning og til pedagogisk bemanning. Dette understreker at det er langt igjen til at normene er oppfylt over alt.

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.