Statsbudsjettet for 2018 – Utdanningsforbundets innspill og argumentasjon

Dette ressursheftet synliggjør Utdanningsforbundets innspill og argumentasjon ved sentrale milepæler i forbindelse med utarbeidelse og behandling av statsbudsjettet.

Last ned: Statsbudsjettet for 2018 – Utdanningsforbundets innspill og argumentasjon. Ressurshefte 1/2018

Dette er for eksempel innspill til budsjettkonferanser, kommuneproposisjonen og høringsinnspill i forbindelse med Stortingets behandling og vedtak av statsbudsjettet. Innspillene er gitt dels gjennom Unio, og dels gjennom skriftlige innspill og deltakelse ved egne høringer i fagkomiteene som har kommuneøkonomien og utdanningssektoren under sine ansvarsområder.

Påvirkningsarbeid gjennom hele året

Kommunebudsjettene blir vanligvis vedtatt i desember, men budsjettprosessen foregår hele året. Det er også vanlig at det blir gjort budsjettjusteringer under behandling av kommunenes tertialrapportering, hvor økonomisk og driftsmessig status gjøres opp. Med utgangspunkt i prioriteringene og argumentene som fremkommer i disse dokumentene, må du som er tillitsvalgt utvikle egne strategier og argumenter i det lokale påvirkningsarbeidet. Dette påvirkningsarbeidet bør foregå gjennom hele året og bør bygge opp under arbeidet med neste års budsjettbehandling.

Se også Budsjettinnflytelse og analyse av ressursbruk – tillitsvalgtes arbeid med kommunebudsjettene. Ressurshefte 5/2017

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.