Lærerutdanningene – søkere og uteksaminerte kandidater 2018

I dette faktaarket ser vi på hvor mange som har søkt opptak til de ulike lærerutdanningene i 2018, og hvordan utviklingen har vært for disse utdanningene de siste fire årene. Vi presenterer også antallet studieplasser som departementet tildeler universitet og høyskoler, antallet studenter som blir tilbudt studieplass, og antallet uteksaminerte fra lærerutdanningene.

Last ned Lærerutdanningene – søkere og uteksaminerte kandidater 2018. Faktaark 2018:12

I 2018 var det 140 701 søkere til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning. Dette var en økning på 4,7 prosent sammenliknet med 2017. Av disse søkte 13 466 personer på ulike lærerutdanningsstudier. Dette er en økning i antallet søkere på 15 prosent.

 

Fotnote: 13 466

Tallet er hentet fra Ceres Samordna Opptak og inkluderer ikke opptak til PPU og PPU-Y. Universitetene og høyskolene gjennomfører selv opptak til PPU og PPU-Y.

I dette faktaarket ser vi på hvor mange som har søkt opptak til grunnskolelærerutdanning for 1.–7. trinn (GLU 1–7) og 5.–10. trinn (GLU 5–10), lektorutdanning for 8.–13. trinn (Lektor 8–13), barnehagelærerutdanning (BLU), praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y), faglærerutdanning for 1.–10. trinn og yrkesfaglærerutdanning for 8.–13. trinn, og hvordan utviklingen har vært for disse utdanningene de siste fire årene.

I tillegg presenterer vi antallet studieplasser som Kunnskapsdepartementet (KD) tildeler universitet og høyskoler (planlagte studieplasser), antallet studenter som blir tilbudt studieplass av institusjonen, antallet studenter som bekrefter at de tar imot studieplassen samt hvor mange som er uteksaminert fra lærerutdanningene.

Tallene fra Ceres Samordna opptak (SO) viser at Lektor 8–13, BLU, Faglærer, GLU 1–7 og GLU 5–10 har en økning i antallet søkere fra 2017. For BLU er økningen i antallet søkere på 18,4 prosent og for GLU 1–7 på 15,7 prosent.

Planlagte studieplasser

KD tildeler årlig studieplasser til institusjonene i statsbudsjettet. Disse er grunnlaget for det antallet studieplasser som den enkelte institusjonen tilbyr.

Tabell 1. Planlagte studieplasser (kilde SO)

Utdanninger

2013

2014

2015

2016

2017

2018

GLU 1.–7. trinn

1533

1645

1574

1557

1503

1450

GLU 5.–10. trinn

1376

1366

1399

1429

1445

1613

Sum grunnskolelærere

2909

3011

2973

2986

2948

3063

BLU

2553

2606

2627

2458

2604

2531

Faglærerutdanning (Yrkesfaglærerutdanning + faglærerutdanning)

518

589

548

567

527

531

Lektor 8–13

856

916

936

977

1006

1093

I alt

6836

7122

7084

6988

7085

7218

Tabell 1 viser at antallet studieplasser ved BLU er omtrent stabil i perioden 2014–2017 og er i år på samme nivå som i 2013. Dette er en nedgang i antallet planlagte studieplasser med 2,8 prosent fra 2017. For GLU og faglærerutdanningene er antallet planlagte studieplasser på omtrent samme nivå i perioden 2014–2017. I 2018 synker antallet planlagte studieplasser på GLU 1–7 med 3,5 prosent, men øker på GLU 5–10 med 11,6 prosent. Antallet planlagte studieplasser på Lektor 8–13 har økt jevnt i hele perioden 2013–2018. 

Tilbud om opptak

Fra 2017 har GLU 1–7 og 5–10 blitt femårige integrerte mastergradsstudier. KD har fra 2016 skjerpet kravene for opptak til GLU 1–7, GLU 5–10 og lektorutdanningen. I 2017 og 2018 er det en økning i antallet kvalifiserte søkere til lærerutdanningene med 15 prosent. For GLU 1–7 utgjør økningen omtrent 21 prosent, for GLU 5–10 vel 15 prosent og for BLU omtrent 18 prosent. I tillegg har universitetene og høyskolene etablert flere lektorutdanninger. Antallet søkere til faglærerutdanningene øker også. Det er jevnt over stor forskjell på antall søkere per studieplass i de store byene sammenliknet med studiestedene i distriktene.

Tabell 2. Tilbud om studieplass ved en lærerutdanning ved hovedopptaket (kilde SO)

Utdanninger

2015

2016

2017

2018

Prosent

BLU

3435

4269

4076

4378

+ 7,4 %

GLU 1–7

1923

1664

1681

1877

+ 11,7 %

GLU 5–10

2007

1965

2007

2324

+ 15,8 %

Lektor 8–13

1530

1694

1819

1931

+ 6,2 %

Faglærerutdanningene

495

576

632

692

+ 9,5 %

Tabell 1 og tabell 2 viser at antallet personer som er tilbudt studieplass er høyere enn antallet planlagte studieplasser. Dette skyldes institusjonenes erfaringer med at søkere takker nei til studieplassen eller ikke møter opp til studiet de har takket ja til. Institusjoner velger da å gi tilbud om studieplass til et høyere antall studenter enn det antallet studieplasser de har fått tildelt av KD.

Barnehagelærerutdanningen

Det totale antallet søkere til BLU som er tilbudt studieplass øker med 302 personer fra 2017 til 2018. Dette utgjør en økning i antallet søkere som får tilbud på 7,4 prosent.

Grunnskolelærerutdanning for 1.–7. trinn og 5.–10. trinn

Antallet tilbud om studieplass på GLU 1–7 og 5–10 økte fra 2017 til 2018. På GLU 1–7 er det i 2018 gitt tilbud om 196 flere studieplasser enn i 2017. Dette er en økning på 11,7 prosent. På GLU 5–10 ble det i 2018 gitt 317 flere tilbud om studieplass enn i 2017. Økningen er på 15,8 prosent.

Lektorutdanning for 8.–13. trinn

I 2018 fikk 112 flere søkere enn i 2017 tilbud om studieplass ved Lektor 8–13. Dette gir en økning i antallet tilbud om studieplass på 6,2 prosent.

Faglærerutdanningene

På yrkesfaglærer- og faglærerutdanningene ble det i 2018 sendt tilbud om opptak til 60 flere søkere enn i 2017. Dette utgjør en økning i antallet søkere på 9,5 prosent.

Opptak til lærerutdanningene

Det er mange utdanningsveier til læreryrket. Utdanningene kvalifiserer for ulike trinn i utdanningssystemet og er til dels overlappende. Utdanningene rekrutterer svært ulikt, og det er også store forskjeller i søkning til de ulike studiestedene. Institusjonene fastsetter selv det endelige antallet studieplasser som blir tilbudt søkere og hvor mange som får opptak på lærerutdanningene.

Tabell 3. Antallet studenter som har bekreftet at de starter opp på en lærerutdanning (kilde DBH)

Utdanninger

2013

2014

2015

2016

2017

2018*

BLU

2852

2869

2865

2944

2999

2960

GLU 1–7

1542

1428

1729

1435

1268

1435

GLU 5–10

1455

441

1547

1472

1634

1860

Sum grunnskolelærere

2997

2869

3276

2907

2902

3295

Faglærerutdanning

316

291

220

277

348

210

Yrkesfaglærerutdanning

205

294

293

222

240

250

PPU-Y

325

347

345

409

539

545

PPU

2090

1874

1847

2482

2420

2680

Lektor 8–13

846

995

1025

1080

1155

1230

Sum alle

9631

9539

9871

10 321

10 603

11 170

Etter at ny personvernlov, GDPR, trådte i kraft fra mai 2018, er alle tall i DBH avrundet til nærmeste fem. Dette betyr at antallet studenter som har takket ja til studieplass og antallet uteksaminerte lærere er mer omtrentlige enn i tidligere års statistikk. 

 

Antallet søkere som har takket ja til en studieplass på GLU har variert noe i perioden 2013–2018. Grunnskolelærerutdanningen ble femårig master fra 2017 og antallet søkere som har takket ja til studieplass ved GLU 5–10 øker fra 2016 til 2018. Tabell 3 viser at antallet studenter som starter på GLU 1–7 i 2018 er lavere enn antallet planlagte studieplasser. For GLU 5–10 har om lag 250 flere studenter takket ja til studieplass enn antallet planlagte studieplasser. Det er ledige plasser på GLU 1–7 og disse er først og fremst på studiesteder utenfor de største byene. Antallet studenter som har startet opp på BLU har vært relativ stabil de siste tre årene. Opptaket til PPU og PPU-Y er lokalt, det betyr at universiteter og høyskoler selv tar opp studenter til studietilbudet. Antallet studenter på PPU sank fra 2012 til 2014. I 2018 er antallet studenter som er tatt opp på PPU økt noe fra 2017. Antallet studenter som takker ja til studieplass på PPU-Y er jevnt stigende i perioden 2013–2018. Antall søkere som takker ja til studieplass på faglærer- og yrkesfaglærerutdanningen har også variert i hele perioden 2013–2018 (kilde DBH).

Antall lærere uteksaminert fra universiteter og høyskoler

Tabell 4. Antallet personer som har gjennomført og bestått lærerutdanning i perioden 2013–2017 (kilde DBH)

Utdanninger

2013

2014

2015

2016

2017

2018

ALU

1317

295

189

43

43

5

GLU 1–7

76

712

806

812

858

820

GLU 5–10

39

631

826

849

906

920

Sum grunnskolelærere

1432

1638

1821

1704

1807

1745

BLU

2058

1893

2066

1792

1807

1905

Lektor 8–13

200

243

285

309

298

330

PPU

1348

1670

1498

1513

1585

1945

PPU-Y

191

256

276

211

312

405

Faglærerutdanning

97

81

81

109

142

125

Yrkesfaglærerutdanning

154

158

157

118

162

160

Sum

5048

5455

5670

5358

6113

6615

Lektorutdanningen for 8.–13. trinn

Lektorutdanningen har hatt en jevn økning i antallet uteksaminerte kandidater i perioden 2013–2018. Dette skyldes at flere institusjoner har etablert lektorutdanning og at institusjonene i perioden har tatt opp flere studenter.

Barnehagelærerutdanningen

Høsten 2013 startet den nye barnehagelærerutdanningen opp. Tabell 4 viser studenter som både har fullført barnehagelærer- og førskolelærerutdanningen. Antallet personer som uteksamineres som barnehagelærer har økt i perioden 2016–2018.

Praktisk-pedagogisk utdanning og praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag

Tabellen viser at antallet kandidater uteksaminert fra PPU og PPU-Y øker i perioden 2013–2018. Dette skyldes blant annet ekstraordinære midler til PPU og PPU-Y.

Grunnskolelærerutdanning for 1.–7. og 5.–10. trinn

Våren 2014 ble de første kullene med grunnskolelærere uteksaminert. Fra GLU 1–7 var det i 2015–2017 en jevn økning i antall uteksaminerte lærere. Fra 2017 til 2018 har antallet kandidater fra GLU 1–7 snudd, og har sunket med omtrent 30 uteksaminerte lærere. Fra GLU 5–10 ble i det i 2017 uteksaminert 57 flere lærere enn i 2016 og i 2018 omtrent 20 flere lærere enn i 2017.

Antallet uteksaminerte grunnskolelærere i perioden 2014–2018 er totalt høyere enn antallet allmennlærere i perioden 2009–2012. For 2010 ble det tildelt flere studieplasser til grunnskolelærerutdanningen enn det som var tildelt allmennlærerutdanningen. Dermed øker antallet uteksaminerte grunnskolelærere fra GLU 1–7 og GLU 5–10 jevnt.

Utdanningsforbundet mener

  • God rekruttering til lærerutdanning og læreryrket er helt vesentlig for kvalitet i opplæringen. Lærerutdanningene må tiltrekke seg motiverte, dyktige og kunnskapssøkende studenter.
  • Utdanningsforbundet er opptatt av at det i hele landet er for få søkere til lærerutdanningene. For lav søkning til GLU 1–7 og yrkesfaglærerutdanningen er bekymringsfullt.
  • Rekruttering henger tett sammen med lønns og arbeidsvilkår. For å gjøre læreryrket mer attraktivt må lønns- og arbeidsvilkår forbedres slik at flere søker seg til lærerutdanningene, fullfører utdanningene og blir i læreryrket etterpå.

Kilder

  • Ceres Samordna opptak (SO)
  • Database for statistikk om høgre utdanning (DBH)
  • Utdanningsforbundets policydokument Vi utdanner Norge
Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.