Foreløpige nøkkeltall for barnehagen 2017

Faktaarket er viet aktuell barnehagestatistikk basert på tall fra KOSTRA fra Statistisk sentralbyrå per 15. mars 2018, og på tall fra Utdanningsdirektoratet.

Last ned: Foreløpige nøkkeltall for barnehagen 2017. Faktaark 4/2018

Dette faktaarket er viet aktuell barnehagestatistikk basert på tall fra SSBs KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) per 15. mars 2018. I tillegg bygger faktaarket på Utdanningsdirektoratets åpne statistikkportal BASIL, som er hovedleverandør av data til SSB og KOSTRA. Tallene for 2017 er foreløpige tall, mens tall for foregående år er endelige tall. Reviderte og kvalitetssikrede tall for 2017 blir publisert 15. juni 2018.

Antall barn per ansatt er om lag uendret fra 2016 til 2017. Antallet årsverk på dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder er fortsatt for høyt, men fallende.

Bak de nasjonale tallene er det betydelige lokale variasjoner, både mellom kommuner og mellom barnehagene i kommunen. Den beste måten å sikre strukturkvaliteten i sektoren på er strengere kvalitetskrav i det nasjonale regelverket. Nasjonale bemannings- og pedagogkrav er her sentralt.

Barn i barnehager

Ved utgangen av 2017 hadde til sammen cirka 281 600 barn i alderen 0–6 år plass i barnehage, det vil si vel 1000 færre enn i 2016. Det er særlig antallet 3- og 5-åringer som har blitt redusert, mens antallet 1- og 2-åringer har økt. Endringene må sees i sammenheng med størrelsen på barnekullene.

I 2017 var det totalt 5874 barnehager, hvorav 3140 private, 2720 kommunale og 14 fylkeskommunale eller statlige. Dette er en nedgang på i overkant av 100 barnehager fra 2016. Antallet private og kommunale barnehager faller nesten like mye.

Dekningsgraden viser hvor stor andel av barn i barnehagealder som går i barnehage. Dekningsgraden for 1–2-åringer har økt med 1,4 prosentpoeng fra 2015. Dekningsgraden for 3–5-åringer har vært stabil på om lag 96 prosent i mange år. Dekningsgraden for 1–5-åringer varierer fra under 75 prosent i noen kommuner, til opp mot 100 prosent i andre.

Tabell 1: Andelen barn med barnehageplass. Prosent

 

2013

2014

2015

2016

2017

Andel barn 1–2 år med barnehageplass

79,8

80,1

80,6

82,0

82,5

Andel barn 3–5 år med barnehageplass

96,5

96,6

96,6

96,8

97,0

Bruken av heltidsplass øker fortsatt

Ved utgangen av 2017 hadde 95,4 prosent av barna heltidsplass. Det vil si at de hadde en avtalt oppholdstid som tilsvarer 41 timer eller mer per uke. Dette er en økning på 0,6 prosentpoeng sammenlignet med 2016. Jo eldre barna blir, jo lengre avtalt oppholdstid i barnehagen har de. Forskjellene mellom aldersgruppene er likevel relativt små og har blitt mindre over tid.

Tabell 2: Andel barn med heltidsplass. Prosent

 

2013

2014

2015

2016

2017

Andel barn i barnehage med avtalt oppholdstid 41 timer eller mer per uke

92,1

93,3

94,3

94,9

95,5

Årsverk

Styrer og grunnbemanning utførte til sammen cirka 67 500 årsverk i 2017. Dette er om lag uendret fra 2016.

Andelen barnehagelærere

Andelen barnehagelærere i grunnbemanningen har økt svakt de siste årene. Det er regionale og lokale variasjoner i andelen barnehagelærere – fra over 40 prosent i Bergen, Trondheim og Tromsø, til drøyt 30 prosent i Bærum. Andelen barnehagelærere i grunnbemanningen er litt høyere i private enn i kommunale barnehager. Dette bør også sees i sammenheng med den noe lavere grunnbemanningen i private barnehager.

Tabell 3: Andel barnehagelærere og dispensasjoner

Alle barnehager

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Barnehagelærere i alt

30 371

31 526

32 411

33 877

33 445

34 031

Ansatte i alt

91 197

93 530

93 764

93 934

93 921

94 511

Andel barnehagelærere i grunnbemanningen*

32,3

33,6

34,7

36,5

37,8

38,5

Årsverk på dispensasjon

3 367

2 979

2241

1 672

1 473

1 301

*Grunnbemanningen er definert som pedagogiske ledere og assistenter.

SSB publiserer ikke lenger antall dispensasjoner, men årsverk til styrere og pedagogiske ledere på dispensasjon fra utdanningskravet. Tallene for 2017 viser en nedgang i antall årsverk på dispensasjon fra 2016. 

Pedagogtetthet

De minste barna krever tettere oppfølging enn de større barna. Utdanningsdirektoratet og SSB beregner derfor et mål kalt «korrigerte oppholdstimer». Det vil si at tallet som er oppgitt her er antall barn per voksen som om alle barna var store. Det gjør at tallet er sammenlignbart for barnehager med ulik alderssammensetning. Det er også tatt hensyn til barnas avtalte oppholdstid i barnehagen.

Pedagogtetthet er lik summen av korrigerte oppholdstimer delt på antall barnehagelærere i grunnbemanningen. Grunnbemanningen er definert som ansatte som arbeider direkte med alle barna, dette betyr at styrere ikke er inkludert.

Tabell 4: Pedagogtetthet på landsnivå og i de 10 største kommunene

Pedagogtetthet

2014

2015

2016

2017

Hele landet

15,9

14,8

14,9

14,6

Fredrikstad

15,5

14,8

14,2

13,6

Bærum

20,0

18,3

17,5

18,0

Oslo

19,1

17,8

17,6

17,2

Drammen

16,7

14,8

15,4

15,8

Kristiansand

14,5

13,5

14,1

13,4

Sandnes

17,9

16,3

16,5

16,5

Stavanger

17,0

16,3

16,3

16,7

Bergen

15,0

14,2

14,3

14,0

Trondheim

14,3

13,0

13,3

13,4

Tromsø

15,8

15,5

15,6

14,5

 

Det er store forskjeller i pedagogtettheten mellom ulike kommuner og mellom barnehager i samme kommune. For å få et relevant bilde av ressurssituasjonen, bør pedagogtettheten sees i sammenheng med bemanningen i sin helhet.

Tabell 5: Bemanningstetthet på landsnivå og i de 10 største kommunene

Barn per ansatt

2014

2015

2016

2017

Hele landet

6,1

6

6

6

Fredrikstad

6,3

6,3

6,1

6,2

Bærum

5,9

5,9

6

5,9

Oslo

6

6

6

6

Drammen

6,4

6,3

6,2

6,3

Kristiansand

6,3

6,2

6,3

6,3

Sandnes

6,3

6,2

6,4

6,4

Stavanger

5,8

5,8

5,8

5,9

Bergen

6,4

6,3

6,3

6,3

Trondheim

6,2

6,2

6,2

6,2

Tromsø

6,1

6,3

6,3

6,3

 

Bemanningstettheten er beregnet på samme måte som pedagogtettheten, men her deler vi på årsverk til basisvirksomhet. Det er mindre variasjon i bemanningstettheten enn i pedagogtettheten. Bemanningstettheten er jevnt over noe lavere i private barnehager. Enkelte kommuner med relativ god barnehagelærerdekning har dårligere bemanningstetthet.

Store forskjeller i kostnader per barn

Tabell 6: Kostnader per barn i kommunale barnehager

Kostnad per barn

2013

2014

2015

2016

2017

Hele landet

185 560

191 793

191 151

196 587

200 869

Fredrikstad

190 321

197 536

194 768

205 521

209 312

Bærum

189 487

187 812

192 925

198 034

200 988

Oslo kommune

208 912

211 084

210 976

220 472

227 445

Drammen

170 511

173 661

200 262

186 021

198 553

Kristiansand

186 990

185 731

191 593

189 343

195 948

Sandnes

179 456

186 921

182 978

186 683

183 251

Stavanger

196 302

215 896

202 492

207 993

220 242

Bergen

210 727

213 645

214 635

215 877

218 716

Trondheim

184 309

188 554

192 597

193 528

197 577

Tromsø

189 501

199 769

197 835

196 761

193 981

 

Tallene i tabell 6 er justert for lønns- og prisvekst i kommunene. Kostnadene per barn i barnehage har økt fra 2016. Det er store forskjeller mellom kommuner i hvor mye det koster per barn i kommunale barnehager. Kostnadene varierer fra under 160 000 kroner per barn i noen kommuner, til over 230 000 kroner i andre.

Det fortsatt langt igjen til en tilfredsstillende ressurssituasjon i hele landet. Det er store utfordringer med både rekruttering og bemanning mange steder. Mange barnehager er langt unna å oppfylle den strengere pedagognormen som skal bli innført høsten 2018.

Kilder/les mer

www.ssb.no/kostra
www.ssb.no
www.udir.no

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.