Lærerutdanningene. Statistiske oversikter og utviklingstrekk

Den sterke oppmerksomheten rundt kvalitet i skole og barnehage og lærernes store betydning for elevenes læring og skolens kvalitet, er bakgrunnen for denne rapporten som NIFU har skrevet på oppdrag fra Utdanningsforbundet.

Hovedsiktemålet med rapporten fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), har vært å skaffe en oversikt over søkningen til de ulike lærerutdanningene slik denne har utviklet seg de siste ti årene. I tillegg har NIFU sett nærmere på det økende antallet mastergradsutdanninger innenfor lærerutdanningene, et tema som er blitt aktualisert etter at regjeringen bebudet å endre grunnskolelærerutdanningen til en femårig mastergradsutdanning fra 2017.

Det er foreløpig for tidlige å påvise om de femårige tilbudene «stjeler» søkere fra de andre lærerutdanningene, eller om de bidrar til å trekke til seg nye søkergrupper. Det er ellers stor bredde i mastergradstilbudene, ikke alle har som formål å kvalifisere for undervisningsstillinger. Rapporten bygger på søkertall fra Samordna opptak, dokumentanalyser og intervjudata.

Rapporten omfatter alle lærerutdanningene uansett nivå. Hoveddelen av rapporten er en statistisk oversikt over søkning, opptaksgrunnlag og kandidattall, men NIFU har også foretatt kvalitative intervjuer for å kartlegge utviklingen av mastergrader.

Forfattere av NIFU-rapport 31/2014 er Terje Næss, Tine Sophie Prøitz, Per Olaf Aamodt

Les NIFU-rapporten Lærerutdanningene. Statistiske oversikter og utviklingstrekk