Faktaark: ITUC - den internasjonale fagbevegelsen

International Trade Union Confederation, ITUC, er en sammenslutning av fagforeninger fra hele verden. I dette faktaarket blir ITUC kort presentert, og det blir også redegjort for hovedtema på ITUCs tredje verdenskongress, som blir avholdt i mai 2014.

Faktaark 2014:06. International Trade Union Confederation (ITUC) – den internasjonale fagbevegelsen (pdf)

I dette faktaarket gis det en kort presentasjon av den internasjonale fagbevegelsen ITUC, International Trade Union Confederation. Det redegjøres også for hovedtema på organisasjonens tredje verdenskongress som avholdes i mai 2014. Videre synliggjøres ITUCs relevans for Utdanningsforbundet ved å beskrive ITUCs koblinger til den internasjonale lærerorganisasjonen Education International (EI) og vår nasjonale hovedorganisasjon Unio.

Om ITUC

ITUC er en sammenslutning av fagforeninger fra hele verden. Organisasjonens formål er å fremme og forsvare arbeidstakeres rettigheter og interesser ved hjelp av internasjonalt samarbeid mellom fagforeninger, globale kampanjer og påvirkningsarbeid rettet mot globale institusjoner. Blant ITUCs hovedsaker er et anstendig arbeidsliv, sosial sikkerhet for arbeidstakere, en sterkere regulering av finansmarkedene, en god og rettferdig klimapolitikk og internasjonal solidaritet.

ITUC ble stiftet i 2006, og er resultatet av en sammenslåing av de to hovedsammenslutningene International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU) og World Confederation of Labour (WCL). Sharan Burrow har vært generalsekretær i ITUC siden organisasjonens andre kongress i 2010. Hun overtok da vervet etter Guy Ryder, som ble tilsatt i en lederstilling i ILO (FNs internasjonale arbeidsorganisasjon).

I dag representerer ITUC mer enn 176 millioner arbeidstakere fra 325 medlemsorganisasjoner i 161 land og territorier. Unio, LO og YS er medlemsorganisasjoner fra Norge. Utdanningsforbundet er tilsluttet ITUC gjennom Unio, og forbundets over 158 000 medlemmer utgjør altså en del av de 176 millionene ITUC representerer.

ITUC har regionale organisasjoner i Europa, Asia, Afrika og Amerika. I Europa har ITUC nært samarbeid med ETUC (European Trade Union Confederation).

ITUC bygger på grunnleggende fagforeningsverdier og -prinsipper. Hvert fjerde år avholdes verdenskongress som vedtar politiske prioriteringer for perioden.

ITUCs verdenskongress i Berlin mai 2014

ITUCs tredje verdenskongress avholdes i Berlin 18.–23. mai i år. Kongressen vil behandle tema knyttet til organisering, sysselsetting og rettigheter, og har fått slagordet Building Workers’ Power. Kongressen skal utforme politikk og lage handlingsprogram for neste fireårsperiode, i tillegg til at det skal velges ledelse og styre for organisasjonen.

Kongressens tre hovedtema er (gjengitt fra det engelske kongressprogrammet):

Union growth.

Det må utvikles strategier for å rekruttere, beholde og øke muligheten for fagorganisering blant verdens arbeidstakere. ITUCs 176 millioner medlemmer utgjør om lag 7 prosent av den globale arbeidsstyrken. Høyere organisasjonsgrad er nødvendig for å øke gjennomslaget for ITUCs politikk.

Sustainable jobs.

Her rettes oppmerksomheten mot behovet for å utvikle en rettferdig og bærekraftig global økonomi, et anstendig arbeidsliv, sosial sikkerhet og tilgang til velferdstjenester for arbeidstakere over hele verden.

Realising rights.

Dette temaet omhandler det økende presset på grunnleggende arbeidstakerrettigheter i kjølvannet av den økonomiske krisen, forholdet mellom arbeidere og kapitalinteresser, og behovet for å forsvare og videreutvikle arbeidstakeres rettigheter verden over.

Den norske delegasjonen til kongressen består av delegater fra Unio, LO og YS. Utdanningsforbundet er representert gjennom Unio.

ITUCs rolle og posisjon

ITUCs grunnleggende verdier og prinsipper deles av alle medlemsorganisasjonene, men organisasjonene representerer ulike tradisjoner og politiske syn, og utformingen av konkret politikk er basert på kompromisser. ITUC har ikke den samme offisielle politiske rollen som ETUC, som er part i den sosiale dialogen i EU, men opererer mer kampanjerettet. ITUC overvåker brudd på de grunnleggende fagforeningsrettighetene, og arbeider aktivt for at arbeidstakere over hele verden skal ha innflytelse på økonomisk og sosial endring.

ITUC er en sentral politisk aktør internasjonalt, og koordinerer blant annet det meste av aktiviteten på arbeidstakersiden i FNs trepartsorganisasjon ILO. ITUC har også regelmessige samtaler med Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF), og en koordinerende funksjon for fagbevegelsen under klimatoppmøtene.

Fagbevegelsen i store deler av verden står overfor økonomiske og sosiale kriser som ikke kan løses med sosial dialog alene, og arbeidstakerrettigheter er under press i stadig større deler av verden. Sammenhengene mellom globale og lokale utfordringer blir stadig tydeligere – i hele Europa og resten av verden.

I et slikt perspektiv blir det enda viktigere å arbeide gjennom globale organisasjoner.

Strategiene må favne alle medlemsorganisasjoner i den internasjonale fagbevegelsen, og være relevante i deres ulike nasjonale kontekster.

Fra et nordisk perspektiv er det naturlig å verne om de fagforeningsverdiene som utgjør grunnlaget i den nordiske modellen. Dette betyr å fremme sosial dialog, og å bidra til videreutvikling av ITUC på en måte som ivaretar fagforeningenes særegne rolle og legitimitet. Denne rollen er forankret i ILOs kjernekonvensjoner, som blant annet omfatter retten til organisasjonsfrihet.

Education International og ITUC

For Utdanningsforbundet som profesjonsorganisasjon utgjør EI det viktigste bindeleddet til internasjonale arenaer som har betydning for norsk utdanningspolitikk. Over hele verden er læreres organisasjonsgrad relativt sett høy sammenliknet med andre grupper, noe som ofte gjør lærerorganisasjoner sentrale i nasjonale hovedsammenslutninger. Dette bidrar både til å løfte utdanningsspørsmål og til å gi EI gjennomslagskraft i internasjonal fagbevegelse.

Gjennom fagforeningsalliansen Global Unions samarbeider EI med ITUC og andre fagforeningsorganisasjoner for å fremme fagbevegelsens verdier og prinsipper, blant annet på internasjonale toppmøter som G7 og G20, og i møte med internasjonale institusjoner som Verdensbanken, IMF og OECD. Global Unions står blant annet bak en internasjonal kampanje for å sikre tilstrekkelig finansiering og kvalitet for offentlige tjenester.

EI er representert på ITUCs verdenskongress i Berlin, og vil bidra til at utdanning settes på agendaen der. De vil blant annet benytte anledningen til å spre EI-kampanjen Unite for quality education, www.unite4education.org, blant fagforeningskollegaer fra andre sektorer.

Unio og ITUC

Ivaretakelse av arbeidstakeres interesser er et mål for Unios politikk både nasjonalt og internasjonalt, og det er et nært samspill mellom nasjonale og internasjonale prioriteringer og strategier. Medlemskapet i ITUC betyr at Unio er del av internasjonal fagbevegelse. Gjennom deltakelse i fora der beslutninger fattes internasjonalt, fremmer Unio synspunkter som er særlig viktige for medlemsforbundene. Dette gjelder for eksempel tema knyttet til offentlig sektor, fagforeningers rolle for å sikre kvalitet i velferdstjenester, kunnskap, likestilling, klima og velferd. Unios leder Anders Folkestad, har siden 2010 hatt den eneste norske plassen i ITUCs General Council (representantskap). Dette har gitt Unio en stemme inn i ITUCs viktigste beslutningsledd. Unio deltar også i ITUCs arbeid gjennom engasjement i ILO og TUAC (Trade Union Advisory Committee to the OECD), og gjennom deltakelse i ITUCs delegasjoner til møter med Verdensbanken og IMF.

Unio vil ha en aktiv rolle under verdenskongressen i Berlin, og har allerede sendt innspill til de kongressdokumentene som foreligger. Hovedbudskapet fra Unio i disse innspillene er at ITUC i større grad må fremme et konstruktivt og positivt budskap, og vektlegge behovet for sosial dialog og samarbeid. Bakteppet for kongressen er alvorlig; med økonomisk krise, arbeidsledighet og konflikt mellom partene i arbeidslivet i store deler av verden. Unio framhever likevel betydningen av å løfte fram ITUCs positive innflytelse og seire i kampen for anstendige arbeidsforhold rundt omkring i verden.

Hvorfor er ITUC relevant for Utdanningsforbundet?

Som del av den internasjonale fagbevegelsen inngår Utdanningsforbundet i allianser både som profesjonsorganisasjon og fagforening. Utdanningsforbundets tilknytning til det internasjonale fagforeningsnettverket konkretiseres gjennom medlemskapene i EI og Unio.

Fagforeningsarbeid handler om solidaritet – både nasjonalt og internasjonalt. Internasjonale politiske arenaer og allianser er avgjørende for forvaltningen og videreutviklingen av arbeidslivets spilleregler og arbeidstakernes innflytelse. De fleste nasjonale saker har sammenheng med internasjonale trender og kontekster. Medlemmenes interesser nasjonalt kan bare ivaretas gjennom tilstedeværelse og innflytelse på arenaer der avgjørende beslutninger fattes. For Utdanningsforbundet er derfor tilknytningen til den globale fagbevegelsen en del av strategien for innflytelse og realisering av grunnleggende verdier og prinsipper – som fagforening og profesjonsorganisasjon.

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.

Kilder

ILO (International Labour Organization) – FNs internasjonale arbeidsorganisasjon