Spesialundervisning i kommunale grunnskoler t.o.m. skoleåret 2012/13

Faktaarket presenterer utvikling over tid i bruken av spesialundervisning i kommunale grunnskoler. Vi ser blant annet på antall elever og organisering og assistentbruk.

Faktaark 2013:04. Spesialundervisning i kommunale grunnskoler t.o.m. skoleåret 2012/13 (pdf)

Dette faktaarket presenterer tall for spesialundervisning (jf. Opplæringslovens § 5–1) i kommunale grunnskoler. Kilde er Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) www.udir.no/gsi. GSI-data for spesialskoler har fra og med skoleåret 2012/13 blitt inkludert i dataene for kommunale grunnskoler.

Tabell 1: Elever meldt til PPT, elever som er tilrådd spesialundervisning av PPT og antall elever som får spesialundervisning etter enkeltvedtak

Skoleår

Elever meldt til PPT

Elever tilrådd spesialundervisning av PPT

Elever som får spesialundervisning etter enkeltvedtak

2012/13

63 055

50 904

50 395

2011/12

63 806

50 999

50 629

2010/11

63 370

50 093

49 708

2009/10

57 493

45 308

46 428

2008/09

54 094

41 425

42 595

2007/08

35 225

34 071

39 046

Fra forrige til inneværende skoleår har det vært en nedgang i elever som blir meldt PPT, tilrådd spesialundervisning av PPT og antall elever som får spesialundervisning etter enkeltvedtak. Fra skoleåret 2007/08 til 2012/13 har det blitt 11 349 flere elever som får spesialundervisning.

Tabell 2: Antall elever som får spesialundervisning etter enkeltvedtak fordelt på kjønn

Skoleår

Gutter

Jenter

2012/13

34 177

16 218

2011/12

34 201

16 428

2010/11

33 856

15 852

2009/10

32 020

14 408

2008/09

29 553

13 042

2007/08

27 053

11 993

Det er mer enn dobbelt så mange gutter som jenter som får spesialundervisning. Antallet gutter som får spesialundervisning har økt med 26,3 prosent fra 2007/08 til 2012/13. I samme periode har den prosentvise økningen i antall jenter som får spesialundervisning økt med 35,2 prosent. Relativt sett er økningen størst for jenter.

Tabell 3: Prosentandel elever som får tildelt timer til spesialundervisning med under-visningspersonale og andel lærertimer til spesialundervisning per år

Skoleår

Andel elever

Andel timer

2012/13

8,5 %

17,6 %

2011/12

8,5 %

17,8 %

2010/11

8,3 %

17,5 %

2009/10

7,8 %

16,8 %

2008/09

7,1 %

16,2 %

2007/08

6,5 %

15,6 %

Ser man på utviklingen fra skoleåret 2011/12 til 2012/13 er det reelt sett ingen endring i andelen elever som får spesialundervisning (jf. tabell 3). Andelen timer til spesialundervisning beregnet av alle lærertimer til undervisning viser en liten nedgang i samme periode.

Tabell 4: Antall elever som får tildelt timer til spesialundervisning med undervisningspersonale – fordelt etter timer per år

Skoleår

1–75 timer

76–190 timer

191–270 timer

271 timer eller mer

2012/13

3 346

24 188

8 767

12 174

2011/12

3 323

24 225

8 855

12 154

2010/11

3 489

22 923

8 858

11 854

2009/10

2 982

21 182

8 117

11 702

2008/09

2 824

18 667

7 525

11 296

Antall elever i de ulike kategoriene timer per år til spesialundervisning med undervisningspersonale, er relativt uendret fra forrige til inneværende skoleår.

Tabell 5: Andel elever med enkeltvedtak om spesialundervisning fordelt på hovedtrinn

Skoleår

1.–4. trinn

5.–7. trinn

1.–7. trinn

8.–10. trinn

Totalt

2012/13

5,5

9,7

7,3

11,0

8,5

2011/12

5,5

9,7

7,3

11,1

8,5

2010/11

5,5

9,3

7,2

10,9

8,3

2009/10

5,2

8,6

6,7

10,2

7,8

2008/09

4,8

7,8

6,1

9,5

7,1

2007/08

4,2

7,0

5,5

8,9

6,5

Tabell 5 viser at det er elevene på de øverste trinn i grunnskolen som utgjør den største andelen av elever som får spesialundervisning. Dette har vært et relativt stabilt trekk de seneste årene, til tross for regjeringens målsetting om tidlig innsats og styrket begynneropplæring.

Tabell 6: Organisering av spesialundervisning. Antall elever som får spesialundervisning

Skoleår

... hovedsaklig alene

... hovedsaklig i grupper på 2 til 5 elever

... hovedsaklig organisert på en annen måte*

2012/13

6 758

33 474

10 163

2011/12

6 972

34 118

9 539

2010/11

6 887

31 961

2009/10

7 144

28 530

2008/09

7 461

25 334

2007/08

6 545

21 965

*Elever i denne kategorien kan få undervisningen i større elevgrupper enn 5 elever, eller undervisningen gis i grupper/klassen som eleven tilhører.

Tabell 6 viser at det er økning i antall elever som får spesialundervisningen i kategorien hovedsakelig organisert på annen måte. Antall elever i kategoriene hovedsakelig alene og hovedsakelig i grupper på 2 til 5 elever, har gått ned.

Tabell 7: Bruk av assistenter i spesialundervisningen: antall elever som får tildelt timer med assistenter som del av enkeltvedtaket

Skoleår

1–75 timer per år

76–190 timer per år

191–270 timer per år

271 timer eller mer

Sum elever som får timer med assistenter

2012/13

984

5 875

3 402

13 763

24 024

2011/12

868

5 796

3 322

14 183

24 169

2010/11

840

5 674

3 348

14 375

24 237

2009/10

921

5 127

3 684

13 642

23 374

2008/09

712

4 739

3 076

13 274

21 801

2007/08

940

11 648

19 550

Tabell 8: Bruk av assistenter i spesialundervisningen: årstimer utført av andre enn undervisningspersonale

Skoleår

Årstimer til assistent som deltar i undervisningen

- herav årstimer med assistent som deltar i spesialundervisningen

Gjennomsnittlig antall årstimer per elev som får timer med assistent som deltar i spesial-undervisningen

2012/13

12 026 369

8 504 403

354

2011/12

10 551 999

7 426 400

307

2010/11

9 798 826

6 619 741

237

2009/10

8 937 298

4 968 952

213

2008/09

8 849 573

2007/08

7 966 281

Med assistenter mener vi assistenter som er til stede i undervisningen sammen med lærer. Personer som er ansatt som assistenter, men som faktisk underviser, regnes ikke som assistenter, men som undervisningspersonale uten godkjent utdanning for de fag/trinn de underviser på. Tallene visere at det fortsatt er et høyt antall elever som får tildelt timer med assistenter som del av enkeltvedtaket.
Tallene viser også at det er en økning i antall timer som utføres av assistenter knyttet til spesialundervisningen. At GSI-statistikken viser at antall årsverk assistenter har hatt en nedgang, skyldes uklarheter og mangel på forståelse for hvor mange timer assistentårsverket består i, jf. Utdanningsforbundets Faktaark 2013:5.

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.