Fag- og yrkesopplæring i Europa – vedtak fra ETUCE-kongressen 2012

Utdanningsforbundet er medlem av Education International (EI), som har lærerorganisasjoner over hele verden som medlemmer. ETUCE, The European Trade Union Committee for Education, er den europeiske grenen av EI.

Faktaark 2013:09. Fag- og yrkesopplæring i Europa – vedtak fra ETUCE-kongressen 2012 (pdf)

Utdanningsforbundet er medlem av Education International (EI), som har lærerorganisasjoner over hele verden som medlemmer. ETUCE, The European Trade Union Committee for Education, er den europeiske grenen av EI. Organisasjonen representerer 135 lærerorganisasjoner med til sammen 12,8 millioner lærere fordelt på alle nivåer i utdanningssystemet. I slutten av november 2012 holdt ETUCE sin kongress i Budapest. Her vedtok organisasjonen flere politikkdokumenter. Et av disse tar for seg politikk på området fag- og yrkesopplæring, eller VET, Vocational Education and Training. Dette faktaarket gir en oversikt over hovedinnholdet i det vedtatte dokumentet.

Bakgrunn og felles utfordringer

Tross store forskjeller i de europeiske landenes fagopplæringssystemer, utarbeidet ETUCE allerede i 1995 et felles politikkgrunnlag for fag- og yrkesopplæringen. I noen land er det lærlingesystem, i andre er det skoleutdanninger eller vekslingsmodeller. I noen land er fagopplæringen et offentlig ansvar, mens det andre steder er private aktører som er ansvarlige. Det er også stor variasjon i krav til yrkesfaglæreres kompetanse. En viktig inngang for ETUCE er at fag- og yrkesopplæringen skal gi både unge og voksne et solid grunnlag for yrkesutøvelse og for demokratisk samfunnsdeltakelse.

Hovedhensikten med ETUCEs politikkdokument er å oppdatere tidligere politikk rundt fag- og yrkesopplæring. Både EU og OECD har de siste 10–12 årene vært svært opptatt av de felles europeiske utfordringene innenfor yrkesrettet opplæring. Det har vært fokus på behovet for å rekruttere flere unge til yrkesfag, at flere voksne deltar i livslang læring og at arbeidslivet får den arbeidskraften samfunnet har behov for. For å sikre at hele Europa løfter sammen, samlet alle ministrene med ansvar for utdanning og/eller arbeidsliv seg om den såkalte Københavnprosessen i 2002. Flere av tiltakene som har kommet som et ledd i denne prosessen, har hatt stor innflytelse på utviklingen av utdanningssystemene i hele Europa, også i Norge. EU har også engasjert seg i spørsmål knyttet til utdanning av yrkesfaglærere og instruktørkompetanse.

Den økonomiske krisen i Europa har også hatt sterk innflytelse på fag- og yrkesrettet opplæring blant annet gjennom inntak av færre lærlinger, minsket tilgang på lærebedrifter og mindre behov for faglært arbeidskraft innenfor mange bransjer.

Det er fortsatt store forskjeller i de ulike landenes fagopplæringssystemer, og det skal det være. I det kommende tiåret har EU som ambisjon å påvirke landene til å bygge opp moderne og attraktive fagopplæringssystemer. Både nasjonalt og i europeisk sammenheng har lærerorganisasjonene vært involvert i disse prosessene. Politikkdokumentet fra ETUCE er ment å styrke lærer-organisasjonene i dette arbeidet, samt å klargjøre en felles plattform for det videre arbeidet med fag- og yrkesopplæring i Europa. Dokumentet kan deles inn i følgende hovedområder:

Livslang læring

En viktig oppgave er å bidra til at flere velger fag- og yrkesopplæring. Fagopplæringen må utvikles med hensyn til å anerkjenne både formell og ikke formell kompetanse og det er viktig at det er synlige veier gjennom hele utdanningssystemet. Lærerorganisasjonene, sammen med andre parter, har et særlig ansvar i å bidra til en videreutvikling av en opplæring med høy kvalitet tilpasset både unge og voksne. Det er viktig å spre kunnskap om fag- og yrkesopplæring til alle, inkludert rådgivere. Rådgiving har et dobbelt fokus, både i forhold til fag og yrke og til deltakelse i arbeids- og samfunnsliv mer generelt.

ETUCE skal jobbe for å styrke mulighetene for en livslang kvalifisering gjennom utdanning og arbeid. Grunnutdanningen er ikke lengre tilstrekkelig i et livslangt perspektiv, det må derfor arbeides for å sikre kontinuerlig yrkesfaglig oppdatering og muligheter for omskolering av fagarbeidere.

ETUCE mener at solide språkkunnskaper også er en viktig del av fagopplæringen, og en nøkkel til å styrke den enkeltes muligheter for mobilitet i arbeid og utdanning. Det er derfor en felles prioritet å sikre at alle har mulighet til å lære andre språk.

Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen

Det er viktig med høy kvalitet på fagopplæringen for å skape sosial, miljømessig og økonomisk utvikling, og legge grunnlaget for et samfunn basert på velferd og demokrati. Fag- og yrkesopplæring skal blant annet bidra til å sikre høy yrkesdeltakelse – særlige blant unge – og å legge grunnen for økonomisk utvikling. Det er nasjonale myndigheters ansvar å finansiere en fagopplæring av høy kvalitet, dette inkluderer blant annet oppdatert utstyr, hensiktsmessige klassestørrelser, praksisplasser i arbeidslivet, og helse-, miljø og sikkerhetshensyn. ETUCE oppfordrer alle lærerorganisasjonene til å delta aktivt i å utvikle gode, nasjonale kvalitetsvurderingssystemer i fag- og yrkesopplæringen og i den nasjonale oppfølgingen av EU-verktøyene EQF og ECVET o.a.

Vi skal holde fast ved høy kvalitet på undervisningen, og motvirke tendenser til «undervisning for testing».

ETUCE mener at det er viktig å jobbe for å styrke finansieringen av fag- og yrkesopplæringen på alle nivå. Fagopplæringen utvikles best i et samarbeid mellom nasjonale myndigheter, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner. ETUCE oppfordrer derfor til aktiv deltakelse i trepartssamarbeidet om fag- og yrkesopplæringen på alle nivå.

Forskning er viktig både for utviklingen av fagopplæringen og for videreutvikling av profesjonen. Lærerorganisasjonene skal bidra til at det forskes mer på fag- og yrkesopplæring, og til at forskning brukes mer aktivt av myndighetene og andre aktører i fagopplæringen.

Likeverd og likestilling

Fag- og yrkesopplæring fører fram til en sluttkompetanse som skal gi direkte ansettelse i arbeidslivet. Ikke minst derfor hviler det et særlig ansvar på fagopplæringen til å ta opp problemstillinger knyttet til sosial utestenging og marginalisering av enkeltgrupper i arbeidslivet. Det kan være i forhold til kjønn, alder, seksualitet, rasisme og diskriminering av ulike minoritetsgrupper. De ulike utdanningsprogrammene må ha særlig fokus på denne type utfordringer i arbeidslivet. De må også ha fokus på å legge til rette for utradisjonelle utdannings- og yrkesvalg. Det er særlig mens de unge er under utdanning at skolen skal bidra til å bryte ned negative holdninger og bidra med sterke rollemodeller. Fagopplæringssystemet har også et særlig ansvar for å tilrettelegge for unge med særskilte utfordringer. Mange steder i Europa mangler det en god politikk og en positiv holdning til romfolket blant myndighetene. ETUCE mener at vi har et særskilt ansvar for romfolket, og andre marginaliserte grupper, slik at disse har reelle muligheter til et bedre liv gjennom utdanning og arbeid.

Yrkesfaglærerrollen

ETUCE understreker at det aller viktigste for å sikre kvalitet i fag- og yrkesopplæringen, er yrkesfaglærere. God lærerutdanning, gode arbeidsbetingelser, konkurransedyktige vilkår og et system for kontinuerlig kompetanseutvikling gjennom tradisjonell etter- og videreutdanning og deltakelse i arbeidslivet, er meget sentralt.

Politikkdokumentet berører både rekruttering av yrkesfaglærere, bedre yrkesfaglærerutdanninger og opplæring av yrkesfaglærerutdannere. ETUCE mener at fremtidens yrkesfaglærere må være globale, mobile og kvalifiserte til å undervise i ulike samfunn med ulike kulturer. ETUCE fremhever også betydningen av det doble praksisfeltet yrkesfaglæreren står i, og påpeker betydningen både av pedagogisk kompetanse og solid faglig bakgrunn fra yrket man underviser i. ETUCE framhever særlig behovet for en kontinuerlig oppdatering i forhold til ny teknologi, vitenskap og økonomi. ETUCE vil også jobbe for at yrkesfaglærere, elever og lærlinger i større grad kan delta i EUs ulike programmer for utveksling.

Konklusjon

For å sikre høy kvalitet i fag- og yrkesopplæringen må myndighetene i alle europeiske land ta et større ansvar for dette feltet. De må i langt større grad samarbeide med lærerorganisasjonene om gode løsninger på komplekse utfordringer.

Tidligere dokumenter fra ETUCE har presentert organisasjonens politikk. Det nye politikkdokumentet gir et riss av de utfordringene vi står ovenfor, og det angir en retning for hva både ETUCE og medlemsorganisasjonene skal jobbe for i eget land og på europeisk nivå.

Medlemsorganisasjonene bør anbefale myndighetene å satse på forskning på fag- og yrkesopplæringen nasjonalt, og å sikre en solid kunnskapsbase.

Vi ser at det er mange felles utfordringer når det gjelder fag- og yrkesopplæringen i Europa. Den fremste utfordringen ligger i å videreutvikle yrkesfagene slik at de framstår som attraktive både for unge og voksne. Det må gjøres ved å arbeide for at skolene fremstår som attraktive med moderne maskiner og annet utstyr/råvarer som gir elevene den kompetansen læreplanene legger opp til at de skal ha. Det er behov for et løft i forhold til å rekruttere flere til yrkesfaglærerutdanningene, og sikre god kvalitet i utdanning, etter og videreutdanning for yrkesfaglærere. Det må arbeides for solide betingelser og gode arbeidsvilkår for yrkesfaglærerne.

Fram til neste kongress, som vil bli avholdt i 2015, er det viktig at medlemsorganisasjonene arbeider aktivt med å oppfylle de mange målsettingene som er satt igjennom politikken på området.

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.

Kilder