Mangfold og mestring. Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Dette faktaarket presenterer hovedpunktene fra Østbergutvalgets innstilling, som ble levert 1. juni i år.

Faktaark 2010:10. Mangfold og mestring. Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet. (pdf)

Østbergutvalget ble oppnevnt av Kunnskapsdepartementet i oktober 2008, og hadde som mandat å foreta en helhetlig gjennomgang av opplæringstilbudet for minoritetsspråklige i barnehage, skole og høyere utdanning.

Innstillingen viser til at opplæring for flerspråklige/minoritetsspråklige barn, unge og voksne byr på både muligheter og utfordringer, og framhever verdien av flerspråklighet og kulturell kompetanse, både for den enkelte og for samfunnet.

Utdanningsforbundet var representert i utvalget, og vil avgi høringsuttalelse til Østbergutvalgets innstilling i løpet av høsten 2010.

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.