Om voksenopplæring

Utdanningsforbundet ønsker å være en pådriver for å få myndighetene til å ta et større ansvar for at voksne får det opplæringstilbudet de har krav på i grunnskolen og videregående opplæring.

Temanotat 8/2008: Om voksenopplæring (pdf)

Det krever at kommuner og fylkeskommuner tar et større ansvar og at staten gir gode rammebetingelser for at voksne i større grad kan realisere sine rettigheter og dekke sine opplæringsbehov.

Utdanningsforbundet ser nødvendigheten av at voksenopplæringen når flere og når nye grupper med tilbud om relevant opplæring. Utdanningsforbundet er opptatt av høy kvalitet, slik at tilrettelegging av opplæring for voksne blir bedre. Utdanningsforbundet ønsker samtidig at ansatte i voksenopplæringen får nødvendig opplæring og kompetanseutvikling, og rammebetingelser som fremmer kvalitet i voksenopplæringen.

Et av formålene med dette temanotatet er å spre kunnskaper om voksenopplæring. Et annet formål er å bidra til økt engasjement og debatt om utfordringer og videreutvikling av voksenopplæringsfeltet.

Et temanotat er en publikasjon på mellom 10-30 sider. Noen saksområder blir fulgt gjennom flere år og resulterer i årlige utgivelser. Andre saker er mer enkeltstående. 

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.