Fra København til Bordeaux. Om samarbeid innen fag- og yrkesopplæringen i Europa

Det foregår nå flere prosesser i Europa med relevans for norsk utdanning og opplæring.

Temanotat 2/2008: Fra København til Bordeaux. Om samarbeid innen fag- og yrkesopplæringen i Europa (pdf)

Innen Lisboa-prosessen er utdanning og opplæring viktige politikkområder for å nå målsettingen om å gjøre Europa til den mest dynamiske og konkurransedyktige kunnskapsøkonomien i verden innen 2010. 

Sentralt er at EUs medlemsland samarbeider på en ny måte for å nå felles mål. Det er tale om mykere reguleringsformer gjennom normdannelse, læring og påvirkning av atferd. Denne nye måten å samarbeide på i EU kalles den åpne koordineringsmetode.

Hva er innholdet i denne europeiske prosessen og hva er status for arbeidet i Norge? Systemene for fag- og yrkesopplæring varierer sterkt i ulike europeiske land. Vil norsk fagopplæring miste noe av sitt særpreg i møtet med europeisk fag- og yrkesopplæring? 

Dette nye temanotatet, som publiseres i forbindelse med Utdanningsforbundets yrkesfagkonferanse, prøver å besvare disse spørsmålene.

Et temanotat er en publikasjon på mellom 10-30 sider. Noen saksområder blir fulgt gjennom flere år og resulterer i årlige utgivelser. Andre saker er mer enkeltstående. 

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.