Usikker - På god vei - Kan. Om nye vurderingsformer på barnetrinnet

Med Kunnskapsløftet er elevvurdering i grunnopplæringen satt på den utdanningspolitiske dagsordenen.

Rapport 2/2007. Usikker - På god vei. Kan. Om nye vurderingsformer på barnetrinnet (pdf) 

Det nye læreplanverket legger vekt på overordnede kompetansemål. Det medfører økt oppmerksomhet på vurdering som en sentral del av læringsarbeidet i skolen.

Myndighetenes pågående arbeid med elevvurdering blir også begrunnet i det som er påpekt som svakheter ved vurderingspraksisen i skolen. Samtidig blir det lagt stor vekt på etableringen av et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem som skal sørge for at læringsresultater blir rapportert til skoleledelse og skolemyndigheter. Det dreier seg med andre ord om både vurdering for og av læring

Denne rapporten omhandler underveisvurdering av elever på barnetrinnet, og bygger på intervjuer foretatt ved syv barneskoler våren 2007.

Det overordnede temaet for undersøkelsen har vært skolenes praksis på feltet elevvurdering, med særlig vekt på nye vurderingsverktøy som stegark og målark, individuell utviklingsplan, mentorsamtale og utviklingssamtale, arbeidsplaner og planbøker, mapper og mappevurdering.

I undersøkelsen avtegnes det en rekke utfordringer og dilemmaer knyttet til elevvurdering.

Det er blant annet grunn til å stille spørsmål ved om vurderingsverktøyene er like egnet for alle typer elever, og i hvilken grad alle typer foreldre evner å fylle den læringsstøttende rollen de nå blir tillagt.

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.