Kritisk blikk på internasjonale sammenligninger

Troen på internasjonale undersøkelser er nesten grenseløs i norsk offentlighet. I hvilken grad kan internasjonale sammenligninger egentlig si noe om kvaliteten i norsk utdanning?

Temanotat 2/2007: Kritisk blikk på internasjonale sammenligninger (pdf)

Internasjonale undersøkelser blir presentert på samme måte som internasjonale sportsbegivenheter, og blir framstilt som mesterskap i utdanning der plassering gir autoritativ dom over kvaliteten på utdanningssystemet i de enkelte land.

I hvilken grad kan internasjonale sammenligninger egentlig si noe om kvaliteten i norsk utdanning? Spørsmålet krever omfattende og grundige analyser, og går langt ut over rammen for et kortfattet temanotat. Ved å rette et kritisk blikk på internasjonale sammenligninger på utdanningsfeltet kan temanotatet likevel bidra til å rette søkelyset på et viktige tema i norsk utdanningspolitikk, og peke på viktige sider som bør undersøkes nærmere.

Et temanotat er en publikasjon på mellom 10-30 sider. Noen saksområder blir fulgt gjennom flere år og resulterer i årlige utgivelser. Andre saker er mer enkeltstående. 

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.