Medlemsundersøkelsen 2004

Utdanningsforbundet har fagforeningsbevisste medlemmer, solid forankret i prinsippet om kollektiv organisering. Det er én av konklusjonene i Utdanningsforbundets første medlemsundersøkelse.

Det er Forskningsstiftelsen Fafo som har gjennomført undersøkelsen. Rapporten er basert på en spørreundersøkelse Opinion as gjennomførte på slutten av 2004.

Undersøkelsen har tatt for seg følgende spørsmål og problemstillinger:

  • Hvordan er Utdanningsforbundet stilling på medlemmenes arbeidsplass?
  • Hvordan ser medlemmene på sitt medlemskap?
  • Hva er viktig ved medlemskapet?
  • Hvordan fungerer hjelp og bistandsfunksjonene?
  • Hvordan fungerer møtene?
  • Hvordan er den faglig-pedagogiske debatten?
  • Hvilken informasjon eller kommunikasjon er viktig?
  • Hvordan oppfatter medlemmene forbundets politikk?

Fafo mener at Utdanningsforbundet på mange måter har et gunstig utgangspunkt for sin aktivitet. Nye medlemmer rekrutteres ofte før de begynner på arbeidsplassen, forbundets grunnfjell er stødig og lite utsatt for konkurranse, flertallet av medlemmene befinner seg på arbeidsplasser som er kjennetegnet av nær og hyppig kontakt mellom medlemmer og tillitsvalgt/forbund og medlemmene slutter rimelig godt opp om forbundets politikk.

Men Fafo mener samtidig at Utdanningsforbundet på den andre siden også står ovenfor utfordringer når det gjelder organisasjon og aktivitet. Forbundet organiserer bredt blant pedagogisk personale, og må regne med at de ulike medlemsgruppene prioriterer ulikt og kanskje også i ulik grad føler seg ivaretatt. Undersøkelsen har ikke avslørt systematiske forskjeller av betydning mellom de ulike medlemsgruppene når det gjelder uttalt misnøye med forbundets politikk eller til måten forbundet ivaretar deres interesser på. I så måte kan man argumentere for at forbundet har balansert rimelig godt mellom små og store medlemsgrupper.

Les Fafo-rapporten Medlemsundersøkelsen 2004

Fafos rapport finnes også i en kortversjon