Ledermedlemmene i Utdanningsforbundet. Veiviser for tillitsvalgte

Hefte / veileder  2017

Dette heftet er en del av vår satsing på ledermedlemmer. Vi vil gjøre Utdanningsforbundet til et naturlig valg for ledere i utdanningssektoren.

Utdanningsforbundet er Norges største fagforening for ledere i utdanningssektoren, og organiserer over 8000 medlemmer med lederstillinger. At ledere er organisert i samme forbund som medarbeiderne, styrker vår legitimitet som profesjons- og arbeidstakerorganisasjon og gir større muligheter til å nå våre mål.

Publisert 01.09.2017

Last ned Ledermedlemmene i Utdanningsforbundet. Veiviser for tillitsvalgte

Forord

Utdanningsforbundet er Norges største fagforening for ledere i utdanningssektoren, og organiserer over 8000 medlemmer med lederstillinger. Dette er ledere i barnehage, grunnskole, videregående skole, universitet og høgskole og i de faglige og administrative støttesystemene. Lederne har stillinger på ulike ledernivåer i utdanningssektoren.

At ledere er organisert i samme forbund som medarbeiderne, styrker vår legitimitet som profesjons- og arbeidstakerorganisasjon og gir større muligheter til å nå våre mål.

En grunnleggende forutsetning for å være et attraktivt forbund for ledermedlemmene er at de opplever at organisasjonen har aksept og respekt for medlemmer som har en lederrolle, og at deres tillitsvalgte har kompetanse til å ivareta dem som arbeidstakere og profesjonsutøvere.

Som tillitsvalgt i Utdanningsforbundet har du en viktig rolle når det gjelder ivaretakelse av og rekruttering av ledermedlemmer. Vi har samlet alt du trenger å vite om ledermedlemmenes plass i organisasjonen, ulike tilbud til ledermedlemmer, møteplasser og tips til hvordan ledermedlemmene kan ivaretas på best mulig måte i dette heftet.

Heftet er en del av vår satsing på ledermedlemmer i denne landsmøteperioden.
Vi vil gjøre Utdanningsforbundet til et naturlig valg for ledere i utdanningssektoren.

Lederne i organisasjonen

Alle medlemmer i Utdanningsforbundet har nytte av det sterke profesjonsfaglige fellesskapet forbundet tilbyr. En grunnleggende forutsetning for å være et attraktivt forbund for ledermedlemmene er at de opplever at forbundet ønsker å organisere medlemmer som er ledere, og at deres tillitsvalgte har kompetanse til å ivareta dem både som arbeidstakere og profesjonsutøvere. Denne grunnholdningen må kommuniseres i ord og handling av alle organisasjonsledd.

Ledere som er engasjerte medlemmer i Utdanningsforbundet vil kunne inspirere både medarbeidere og andre ledere til medlemskap. Ledermedlemmer vil også kunne styrke klubben og samarbeidet mellom leder og tillitsvalgt.

Sentralt lederråd

Utdanningsforbundet sentralt har noen faste, rådgivende utvalg. Ett av disse er det sentrale lederrådet, som består av en representant med lederbakgrunn fra hvert fylkeslag. Rådet har fire møter i året.

Rådet skal representere nødvendig supplerende faglig og politisk kompetanse til sentralstyret, og gi råd når sentralstyret ber om det. Det kan også på egen hånd ta initiativ til å løfte fram saker til behandling. Lederrådet skal sikre at saker som behandles har aktualitet på alle nivåer i organisasjonen, og tilrettelegges slik at saker ikke ensidig initieres fra sentralplan.

Rådet skal være en ressurs for hele organisasjonen i saker som angår ledelsesfaglige spørsmål, og medlemmene er også viktige ressurspersoner for å styrke dialogen om ledersaker i fylkes- og lokallag. Ledermedlemmene i Utdanningsforbundet er for øvrig representert i styrene både sentralt, i fylkeslaget og i lokallaget slik det er regulert i § 15.2 i vedtektene:

Det skal være minst én lederrepresentant i sentralstyret. […] Det skal være minst én lederrepresentant i fylkesstyret. Lokallagsstyret skal settes sammen med en rimelig representasjon fra de ulike medlemsgruppene og minst én lederrepresentant.

TIPS: Som tillitsvalgt bør du være oppdatert på hvem som er lederrepresentant i lokal- og fylkeslag. Da er det lettere å ta kontakt om ulike problemstillinger og avklaringer.

Tillitsvalgt for ledermedlemmer

Ledermedlemmer i Utdanningsforbundet kan be organisasjonen om hjelp i saker som gjelder arbeidsforholdet sitt. Etter hovedavtalene har tillitsvalgte ansvar for å medvirke til å skape et godt arbeidsmiljø og at klagemål som medlemmene måtte ha med arbeidsgiver, blir søkt løst i minnelighet. Slik sett har de tillitsvalgte en rett og en plikt til å medvirke til å finne løsninger, både når det gjelder Utdanningsforbundets politikk og vedtekter, og hovedavtalenes bestemmelser og intensjoner.

Vedtektenes § 75.1 slår fast at:

Den tillitsvalgte skal ivareta medlemmenes interesser overfor arbeidsgivers representant på stedet og være bindeledd mellom klubben, eventuelt klubbstyret, og overordnede organisasjonsledd i Utdanningsforbundet.

Dette innebærer at arbeidsplasstillitsvalgt er tillitsvalgt for medlemmene på arbeidsplassen – men med unntak av arbeidsplassens leder. Når det gjelder arbeidsplassens leder og ledermedlemmer over arbeidsplassnivå, er det hovedtillitsvalgt som er tillitsvalgt for disse. Dersom lokale forhold tilsier det og berørte parter er enige, kan hovedtillitsvalgt fungere som tillitsvalgt for alle ledermedlemmene på arbeidsplassnivå. Dette er nedfelt i Utdanningsforbundets Retningslinjer for tillitsvalgte etter hovedavtalene.

På avtaleområder eller i virksomheter hvor det ikke finnes hovedtillitsvalgt, har lokallagsstyret ved lokallagsleder, ansvaret for ledermedlemmene. Det er viktig at ledermedlemmene får informasjon om hvem som er deres nærmeste tillitsvalgte. Særlig er det viktig at roller og forventninger er avklart hvis det oppstår personalsaker.

Utdanningsforbundet tilbyr hjelp til medlemmer som opplever konflikter på arbeidsplassen og/eller i sitt arbeidsforhold. I en konflikt mellom medlemmer der den ene er leder kan begge søke bistand av forbundet. Forbundet vil kunne vurdere om dette er en sak der leder bør bistås av arbeidsgiver

Medlemmer som henvender seg i slike saker har krav på veiledning, bistand og rådgivning, men ikke krav på medhold.

Ulike nivåer – ulike oppgaver

Synlige ledere på alle nivå

Utdanningsforbundet har mange dyktige ledermedlemmer som er trygge i sin rolle, og som er engasjerte i Utdanningsforbundet som organisasjon og i utdanningspolitiske saker. Det er viktig at ledere blir støttet slik at de tør å bruke ytringsfriheten og deltar aktivt på faglige og utdanningspolitiske arenaer, for eksempel i media og sosiale medier. Synlige ledermedlemmer er viktig for å verve og engasjere flere ledere!

Lederrepresentanter i forhandlingsutvalg i kommuner og fylkeskommuner

Vi forhandler lønn for våre ledermedlemmer både i sentrale og lokale forhandlinger. Når det gjelder lokale forhandlinger bør delegasjonen settes sammen på en slik måte at ulike grupper medlemmer blir representert og at delegasjonen til sammen innehar kompetanse på forskjellige områder.

I forberedelsene av lokale forhandlinger bør det legges til rette for at også Utdanningsforbundets ledere deltar i lønnspolitiske diskusjoner, og for at de får gitt uttrykk for hovedprioriteringer.

I tillegg bør det legges opp til lønnspolitiske diskusjoner i egne fora for ledere, og at det er tett dialog med de lederne det skal forhandles for. Det bør være en lederrepresentant i forhandlingsdelegasjonen.

Klubb

Det er avgjørende at du som tillitsvalgt aktivt informerer om Utdanningsforbundet til ledere på arbeidsplassen. Ta kontakt med nye ledermedlemmer for å:

  • sørge for at opplysningene på Min side blir endret. Du har tilgang til å endre medlemskapet til medlemmer i klubben og kan tilby å hjelpe til med dette.
  • avklare din rolle som tillitsvalgt og klubbleder, samt leders rolle i klubben.
  • overlevere relevant materiell og/eller velkomstpakke, samt informere om tilbud for ledere i lokallag, fylkeslag og sentralt.
  • informere og motivere til å delta på lederforum og eventuelle andre møtearenaer for ledere i lokallaget.
  • informere ledere på arbeidsplassen om hvem som er lederrepresentant i lokallags- og fylkesstyret, og at disse kan kontaktes ved behov.
TIPS: Ta kontakt med dem som tiltrer lederstillinger og ønsk dem velkommen som ledermedlemmer!

Lederes rolle i klubben

I Utdanningsforbundets vedtekter § 71.2 står det at:

Medlemmer i stilling som arbeidsgivers representant deltar i klubben, unntatt i behandling av saker som er forberedelse til møter etter medbestemmelsesdelen i hovedavtalene.

Som klubbleder (organisasjonstillitsvalgt) er du altså leder for alle medlemmer på arbeidsplassen, også ledere. Det er viktig å skape en felles forståelse av at lederen som medlem i Utdanningsforbundet også er klubbmedlem. Samtidig er øverste leder på arbeidsplassen også oftest arbeidsgivers representant på stedet. Det er viktig at leder og tillitsvalgte har en omforent forståelse av de to rollene eller oppdragene. Et kjennetegn ved engasjerte klubber og arbeidsplasser med høy organisasjonsgrad er ofte et godt og avklart forhold mellom leder og klubb.

Ledere bør oppfordres til å melde saker til klubben. På den måten får leder innvirkning på møtet, og resten av klubben ser at lederne engasjerer seg i klubbarbeidet.

Ledere er naturlige deltakere i klubbmøter der organisasjonssaker og politiske saker diskuteres. Ved saker som er forberedelse til drøftingsmøter, deltar ikke ledere som er arbeidsgivers representanter på arbeidsplassen. Derfor kan det være nyttig å lage sakliste til klubbmøtene med delt agenda, da vet ledere hvilke saker de kan delta på. Mellomledere uten ansvar for saker som skal drøftes med den tillitsvalgte, kan delta på alle saker om de ønsker det. Uansett skal ledere inviteres til klubbmøtene og få innkalling. Ønsker ikke leder å delta, må dette også respekteres.

Lokallag

Verve og beholde ledermedlemmer

Når lederstillinger blir lyst ut er det viktig at lokallaget følger opp og blir kjent med hvem som tiltrer stillingen. Det anbefales å møte eller ta en telefon og gratulere vedkommende med ny stilling, og alle skal få et gratulasjonsbrev med informasjon om Utdanningsforbundet. Husk at lokallaget har ansvar for ledermedlemmer i både det offentlige og private.

Å verve ledere er et godt tiltak for å verve flere ledere. Ledere på samme arbeidsplass er ofte organisert samme sted.

Ha god oversikt over medlemslistene i Winorg. Det er viktig at ledermedlemmer er registrert med korrekt stillingsbetegnelse slik at de får relevant informasjon og blir ivaretatt som ledere.

TIPS: Utdanningsforbundets vervestrategi gir flere tips og vink for vervearbeidet overfor ledere!

Lederrepresentant i lokallagsstyret

Det skal være minst en lederrepresentant i alle lokallagsstyrer, og det må tilrettelegges for at det enkelte ledermedlem eller grupper av ledermedlemmer kan ta kontakt med sine lederrepresentanter ved behov.

Lederråd

Opprett gjerne lederråd lokalt. Dette er særlig aktuelt i de større lokallagene, eller det kan etableres i samarbeid med andre lokallag. Lederråd er en del av organisasjonens rådsstruktur, og er et rådgivende organ for lokallagsstyret. Lederrepresentanten i lokallagstyret leder dette rådet. Lokallaget bestemmer selv om det skal etableres lederråd (dette er ikke vedtektsfestet), antall medlemmer og hvordan rådet skal settes sammen.

TIPS: Husk å informere ledermedlemmene om hvem som er lederrepresentant og om lederråd, dersom det er opprettet i lokallaget.

Lederforum

Lokallagsstyrene er ansvarlige for at det etableres møteplasser mellom hovedtillitsvalgt og ledermedlemmer innenfor samme virksomhet, såkalte lederforum (jf. Retningslinjer for tillitsvalgte etter hovedavtalene). Det må legges til rette for regelmessige møter i disse. Lederforum er en møteplass mellom hovedtillitsvalgt og ledermedlemmer, og en arena for nettverksbygging. I noen lokallag kan det være aktuelt å arrangere egne samlinger for mellomledere.

Det som blir diskutert i lederforum vil kunne være grunnlag for det som blir diskutert i lederråd. Saker som blir tatt opp i lederråd bør informeres om i lederforum slik at ledermedlemmene blir kjent med de sakene som ledertillitsvalgte diskuterer og/eller gir råd til styrene.

Møter i lederforum kan for eksempel være erfaringsutveksling, informasjon og/ eller kursing. Temaer kan være etikk, pedagogisk ledelse, lov- og avtaleverk, lønn- og arbeidsforhold og så videre. Ledermedlemmer fra andre avtaleområder bør også inviteres til ledelsesfaglige tema.

TIPS: Inviter gjerne ledere fra flere kommuner for å styrke ledernettverkene i regionen.

Felles skolering

Der det er aktuelt bør ledere inviteres på skolering og kurs sammen med tillitsvalgte. Felles skolering bidrar til felles forståelse av lov- og avtaleverk, og styrker samarbeid, samhandling og tillitsforhold på arbeidsplassen. Også andre tema enn hovedavtalen kan være aktuelle.

Fylkeslag

Verve og beholde ledermedlemmer

Fylkeslaget må være oppdatert på nytilsatte ledere i fylkeskommunen og ta kontakt med disse. Ta gjerne initiativ til kampanjer i fylket som går ut på å informere om Utdanningsforbundet som organisasjon også for ledere, hvordan vi er organisert og hvilke muligheter for påvirkning ledermedlemmene kan ha. Fylkeslaget har ansvar for eventuell vervestand eller utdeling av vervemateriell på åpne konferanser og møteplasser for ledere i fylket.

Fylkesstyret og lederråd i fylket har ansvar for å følge medlemsutviklingen for ledermedlemmer i eget fylke. Alle lokallag skal ha oversikt over hvilke ledere som er medlem og hvem som ikke er medlem. Det er viktig at det er opplysningene i medlemsregisteret som oppdateres, og ikke lokale oversikter. Fylkeslagene må minne lokallagene om dette ansvaret, og bistå der det er nødvendig.

På arbeidsplasser hvor leder og klubb har et godt forhold, virker dette engasjerende på klubben og øker organisasjonsgraden på arbeidsplassen. Fylkeslaget må støtte opp om arbeidet med å skape en god kultur mellom leder, klubb og arbeidsplasstillitsvalgt.

TIPS: Lag en vervestrategi for verving på fylkes- og lokalplan med årshjul. Fordeling og tidfesting av oppgaver letter arbeidet!

Lederråd

Lederråd på fylkesnivå er vedtektsfestet, jf. § 52.2. Lederrådene består av representanter for ledermedlemmene, og rådet er satt sammen på ulike måter i ulike fylkeslag. Felles er det likevel at lederrådet består av lederrepresentanter fra noen eller alle lokallag.

Lederrådet diskuterer blant annet ledelsesfaglige spørsmål, og gir råd til fylkesstyret. I tillegg diskuterer rådet tiltak for ivaretagelse av alle ledermedlemmer i fylket, uavhengig av medlemsgruppe eller type lederstilling.

Lederrådet i fylkeslaget bør være aktive overfor lederråd og lederforum i lokallagene. Lederrådet skal tenke kommunikasjon mellom leddene, og både hente innspill fra lokalleddet og gi tilbakemeldinger fra møter i lederråd i fylket og sentralleddet. Ledermedlemmers muligheter til påvirkning av politikk og saker gjennom lederråd må framheves.

TIPS: Tillitsvalgte er svært viktige aktører i arbeidet med å bygge en kultur som anerkjenner ledere som en viktig del av profesjonsorganisasjonen.

Konferanser, skolering og møteplasser

Fylkeslaget skal arrangere konferanser, frokostmøter, kveldsmøter eller andre samlinger for ledere med ledelsesfaglig innhold. Samarbeid med andre fylkeslag om konferanser kan være nyttig. Godt faglig innhold, og kanskje flere kortere arrangement, kan bidra til at flere ledere møter. Dette vil i neste omgang virke rekrutterende.

Fylkeslaget bør legge til rette for nettverksbygging, ikke minst med tanke på ledergrupper med få medlemmer, eller for mellomledere som ofte har andre utfordringer enn øverste leder på arbeidsplassen.

Der det er aktuelt, bør ledermedlemmer inviteres på skolering og kurs for tillitsvalgte. Felles skolering bidrar til felles forståelse av lov- og avtaleverk, og styrker samarbeid, samhandling og tillitsforhold på arbeidsplassen. Andre tema enn hovedavtalen kan være aktuelle.

På kurs for lokallagsstyremedlemmer bør fylkeslaget legge til rette for diskusjoner om organisering av møteplasser lokalt. Eventuelt bør opprettelse av lokalt lederråd og organisering av lederforum lokalt og kontaktperson(-er) for ledermedlemmer være tema.

TIPS: Fylkesleddet bør hjelpe og støtte lokallagene i arbeidet med oppretting av lederforum eller andre møteplasser for ledermedlemmer lokalt.

TIPS: Gjør den sentrale kursplanen kjent for ledermedlemmene!

Sentralt

Verve og beholde medlemmer

Sentralt blir det utarbeidet vervemateriell som er tilgjengelig for alle nivåer i organisasjonen. I tillegg har sentralleddet ansvar for stand med materiell og publikasjoner på ulike nasjonale konferanser og møteplasser der ledere deltar.

Sentralleddet lager månedlige oversikter over hvor vi har ledermedlemmer og følger medlemsutviklingen. Dette avhenger av at lokallagene har oversikt over hvilke ledere som er medlem og passer på at disse oppdaterer opplysninger om arbeidsforholdet i medlemsregisteret. Medlemmene i sentralt lederråd fra fylkeslagene har et spesielt oppfølgingsansvar for dette arbeidet.

Udf.no

Ledermedlemmene i Utdanningsforbundet har egne sider om ledelse på
udf.no/ledelse. På sidene finnes nyheter, lederjuss, ledelsestipset, aktuelle kommentarer fra leder av lederråd, informasjon om lov- og avtaleverk, informasjon om lederhjelpen, aktuelle forskningsartikler, publikasjoner og annen nyttig informasjon.

TIPS: Gjør deg kjent med sidene for lederne i forbundet, da er du godt skodd til å informere ledere om tilbudet for dem.

Kurs og konferanser

Sentralleddet arrangerer opplæring for tillitsvalgte ledere og åpne kurs og konferanser for ledere. I tillegg til faglig utbytte er dette gode arenaer for verving og nettverksbygging.

Det blir også arrangert en rekke fagkurs som er svært aktuelle for ledermedlemmene. Alle organisasjonsledd har et ansvar for at dette gjøres kjent for ledermedlemmene.

Lederhjelpen

Lederhjelpen er en rådgivningstjeneste som tilbys alle ledermedlemmer i Utdanningsforbundet. Her kan ledere få en samtale med kompetente ansatte i sekretariatet om ledelsesfaglige spørsmål. Dette er en telefontjeneste som er betjent tre dager i uka – eller ledermedlemmet kan sende en e-post. Lederhjelpen skal bistå ledermedlemmene i lederfaglige spørsmål. Se udf.no/ledelse for kontaktinformasjon.

Skoleledernytt, Styrernytt og Forbundsnytt

De elektroniske nyhetsbrevene Styrernytt og Skoleledernytt sendes ut per e-post til alle registrerte ledermedlemmer og andre medlemmer som har meldt seg som abonnenter. Hovedmålet med nyhetsbrevene er at våre ledermedlemmer skal kjenne til vår politikk og forstå bakgrunnen for den i alle saker som er relevante for dem som ledere. De skal oppleve at de får noe «eksklusivt», tilpasset dem og deres arbeidshverdag. Et annet mål er å gi lederne praktisk hjelp og saker med generelt innhold om temaer de er opptatt av som ledere, for eksempel nyere forskning om ledelse, juridiske spørsmål, kurstilbud og annet.

Vårt eget blad for tillitsvalgte, Forbundsnytt, sendes også elektronisk til alle ledermedlemmene.

Utdanningsforskning.no

Utdanningsforsknings nettsider finnes det mange relevante artikler, kronikker og lenker til aktuelle blogger som handler om ledelse i utdanningssektoren.

Facebookside for ledere

Det er opprettet en egen Facebookside for ledermedlemmene: Lederne i Utdanningsforbundet. Lik og del gjerne siden med ledermedlemmene, slik at vi får flest mulig følgere! Målet er å treffe ledermedlemmene der de er med relevant stoff. Saker som legges ut skal vekke engasjement, følelser, oppleves som nyttige og inspirere til deling og «likes».