Lærerutdanningene – søkere og uteksaminerte kandidater

Faktaark  8  /  2016

Lærerstudenter smiler og ler mens de jobber sammen rundt en datamaskin.
Her finner du fakta om søkere og uteksaminerte kandidater innen lærerutdanningene. Foto: Ole Walter Jacobsen

I 2016 var det over 132 000 søkere til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning. Dette var en økning på 3,2 prosent sammenlignet med 2015.

Publisert 06.01.2017

Av disse søkte 12 129 personer på ulike lærerutdanningsstudier. Dette er en økning i antallet søkere på 1,8 prosent.

I dette faktaarket blir det vist til hvor mange som har søkt opptak til grunnskolelærerutdanning for 1.–7. trinn (GLU 1–7), grunnskolelærerutdanning for 5.–10. trinn (GLU 5–10), lektorutdanning for 8.–13. trinn (Lektor 8–13), barnehagelærerutdanning (BLU) og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), og hvordan utviklingen har vært de siste tre årene for disse utdanningene.

I tillegg presenteres antallet studieplasser som Kunnskapsdepartementet tildeler universitet og høyskoler (planlagte studieplasser), hvor mange studieplasser institusjonene tilbyr søkerne, hvor mange studenter som bekrefter at de tar imot studieplassen, samt hvor mange som er uteksaminert fra lærerutdanningene.

Tallene fra Samordna opptak (SO) viser at for Lektor 8–13 og BLU fortsetter økningen i antallet søkere fra 2014. I 2016 er det en nedgang i antallet søkere til grunnskolelærerutdanningene. For GLU 1–7 var nedgangen på 13,5 prosent. For GLU 5–10 var det 2,1 prosent færre søkere.

Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) viser at det i Norge i perioden 2013–2016 er blitt uteksaminert flere lærere til barnehage og skole enn i perioden 2010–2012. Likevel har totaltallet sunket i 2016 og det ble uteksaminert totalt 312 færre lærere i 2016 enn i 2015. Dette skyldes primært nedgang i antallet uteksaminerte kandidater fra GLU 1–7 og BLU. Antallet uteksaminerte kandidater fra GLU 5–10 og Lektor 8–13 er økende i hele perioden 2013–2016.

Planlagte studieplasser

Kunnskapsdepartementet tildeler årlig studieplasser til institusjonene i statsbudsjettet. Disse er grunnlaget for det antallet studieplasser som den enkelte institusjonen tilbyr.

Tabell 1: Planlagte studieplasser (kilde SO)

Utdanninger 2013 2014 2015 2016
GLU 1–7 1518 1635 1594 1597
GLU 5–10 1366 1381 1399 1427
Sum 2884 3016 2993 3024
BLU 2498 2586 2641 2483
Lektor 8–13 856 916 936 977
Sum alle 6238 6518 6570 6484

Tabell 1 viser at for GLU er antallet planlagte studieplasser på omtrent samme nivå i hele perioden 2014–2016. Antallet planlagte studieplasser på Lektor 8–13 øker jevnt i hele perioden 2013–2016. Antallet planlagte studieplasser for BLU varierer.

Antall søkere

I 2016 er det en nedgang i antallet kvalifiserte søkere til GLU. Nedgangen er blant annet en ventet konsekvens av at Kunnskapsdepartementet har skjerpet kravene for opptak til GLU 1–7, GLU 5–10 og Lektor 8–13 fra 2016. For Lektor 8–13 øker antallet søkere jevnt i perioden 2013–2016. I tillegg har institusjonene etablert flere lektorutdanninger. Antallet søkere til BLU øker også. Det er flere søkere per studieplass i de store byene sammenliknet med studiestedene i distriktene.

Tabell 2: Fordeling av tilbud om opptak til alle lærerutdanningene (kilde SO)

  2015: Tilbudt plass 2015: Tilbudt plass
GLU 1–7 1293 1664
GLU 5–10 2007 1965
BLU 3435 3742
Lektor 8–13 1530 1694

 

 

Tabell 1 og tabell 2 viser at antallet personer som er tilbudt studieplass er langt høyere enn antallet planlagte studieplasser. Dette skyldes institusjonenes erfaringer med at søkere takker nei til studieplassen eller ikke møter opp til studiet de har takket ja til.

Barnehagelærerutdanningen

Det totale antallet søkere på BLU som er tilbudt studieplass øker med 305 personer fra 2015 til 2016. Dette utgjør en økning på 8,9 prosent.

Lektorutdanning for 8.–13.-trinn

I 2016 fikk 164 flere søkere tilbud om studieplass ved Lektor 8–13 enn i 2015. Dette gir en økning i antallet tilbud om studieplass med 5,5 prosent.

Grunnskolelærerutdanning for 1.–7. trinn og 5.–10. trinn Antallet tilbud om studieplass på GLU 1–7 og 5–10 sank fra 2015 til 2016. På GLU 1–7 er det i 2016 gitt tilbud om 259 færre studieplasser enn i 2015. Dette er en nedgang på 13,5 prosent. På GLU 5–10 ble det i 2016 gitt 42 færre tilbud om studieplass enn i 2015. Dette er en nedgang på 2,1 prosent.

Opptak til lærerutdanningene

Det er mange utdanningsløp som fører frem til lærerkompetanse. Utdanningene kvalifiserer for ulike trinn i utdanningssystemet og er til dels overlappende. Institusjonene fastsetter selv det endelige antallet studieplasser som tilbys søkerne og hvor mange hvor søkere som tas opp til lærerutdanningene.

Tabell 3: Antallet studenter som har bekreftet at de starter opp på en lærerutdanning (Kilde DBH)

Utdanninger 2013 2014 2015 2016
GLU 1–7 1542 1366 1616 1327
GLU 5–10 1455 1432 1547 1472
Sum 2997 2798 3163 2799
PPU 2110 1900 2005 2495
Lektor 8–13 816 974 993 1067
BLU 2844 2811 2889 2953
Sum alle 8767 8483 9050 9314

 

Antallet som har takket ja til en studieplass på GLU varierer noe i perioden 2013–2016. Det er jevnt over stor forskjell på antall søkere per studieplass i de store byene sammenliknet med studiestedene i distriktene. Tabell 3 viser at antallet studenter som starter på GLU 1–7 og 5–10 i 2016 er lavere enn antallet planlagte studieplasser. Omlag 200 studieplasser har stått ledig på GLU hvert år i perioden 2014–2015. I 2016 er det i underkant av 300 studieplasser ledig på GLU, de fleste på GLU 1–7. De ledige plassene er først og fremst på studiesteder utenfor de største byene. Antallet studenter som har startet opp på BLU øker i perioden 2013–2016. Opptaket til PPU er lokalt, det betyr at det enkelte universitet og høyskole selv tar opp studenter til studietilbudet. Antall studenter sank fra 2012 til 2014. Fra 2015 til 2016 øker antallet studenter som er tatt opp på PPU med i underkant av 500 plasser (DBH).

Antall lærere uteksaminert fra universiteter og høyskoler

Tabell 4: Antallet personer som har gjennomført og bestått lærerutdanning i perioden 2013–2016 (kilde DBH)

 2013201420152016
ALU 1317 295 189 43
GLU 1–7 76 712 806 812
GLU 5–10 39 631 826 849
Sum 1432 1638 1821 1704
Lektor 8–13 200 243 285 309
BLU 2058 1893 2066 1792
PPU 1358 1681 1498 1553
Sum alle 5048 5455 5670 5358

Lektorutdanningen for 8.–13. trinn

Lektorutdanningen har hatt en jevn økning i antallet uteksaminerte kandidater i perioden. Dette skyldes at flere institusjoner har etablert lektorutdanning og at institusjonene i perioden har tatt opp flere studenter.

Barnehagelærerutdanningen

Høsten 2013 startet den nye barnehagelærerutdanningen opp. Tabell 4 viser både studenter som har fullført barnehagelærerutdanningen og førskolelærerutdanningen. Antallet personer som uteksamineres som barnehagelærer varierer i hele perioden, men synker fra 2015 til 2016.

Praktisk-pedagogisk utdanning

Tabell 4 viser at antallet uteksaminerte fra PPU-utdanningen varierer noe. Den største differansen i antallet uteksaminerte kandidater er mellom 2013 og toppåret 2014, på 328 kandidater.

Allmennlærerutdanningen (ALU)

I 2013 var de fleste av kandidatene uteksaminert som allmennlærere. Antallet uteksaminerte allmennlærere synker hvert år i perioden fra 2014–2016 parallelt med at flere uteksamineres som grunnskolelærere.

Grunnskolelærerutdanning for 1.–7. og 5.–10. trinn

I 2013 ble de første grunnskolelærerne uteksaminert. De første hele kullene med grunnskolelærere ble uteksaminert våren 2014. Fra GLU 1–7 ble det i 2015 uteksaminert 94 flere kandidater enn i 2014, mens det i 2016 ble uteksaminert 6 flere kandidater enn i 2015. Antallet kandidater uteksaminert fra GLU 5–10 er økende i hele perioden 2013–2016. I 2015 ble det uteksaminert 195 flere kandidater enn i 2014.

Det totale antallet uteksaminerte grunnskolelærere er høyere enn antallet allmennlærere i perioden 2010–2012. Fra 2013 til 2014 økte antallet med 206 og fra 2014 til 2015 med 183 uteksaminerte kandidater. Fra 2015 til 2016 synker antallet uteksaminerte grunnskolelærere med 117 kandidater.

Utdanningsforbundet mener

  • God rekruttering til lærerutdanning og læreryrket er helt vesentlig for kvalitet i opplæringen. Lærerutdanningene må tiltrekke seg motiverte, dyktige og kunnskapssøkende studenter.
  • Utdanningsforbundet er opptatt av at det rekrutteres kvalifiserte lærere til hele landet og følger derfor med på hvordan søkerne fordeler seg geografisk og hvordan de fordeler seg mellom de ulike lærerutdanningene. Nedgangen i antall studenter som starter og fullfører GLU 1-7 er bekymringsfull.
  • Rekruttering henger tett sammen med lønns- og arbeidsvilkår. For å gjøre læreryrket mer attraktivt må det skje noe med lønns- og arbeidsvilkårene slik at folk søker seg til lærerutdanningene, fullfører utdanningene og blir i læreryrket etterpå.
Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.

Samordna opptak (SO)

Database for statistikk om høgre utdanning (DBH)

«Lærerutdanninger i endring» rapport nr. 4 2014 fra Følgegruppen for lærerutdanningsreformen

OECD Education at a Glance 2016. OECD Indicators

Fremtidsrettet lærerutdanning (Utdanningsforbundets policydokument)

Utdanningsforbundet 2016. Vi utdanner Norge