Foreløpige nøkkeltall for barnehagen 2013

Faktaark  5  /  2014

Dette faktaarket er i hovedsak viet aktuell barnehagestatistikk basert på tall fra KOSTRA og Statistisk sentralbyrå per 15. mars 2014.

Publisert 08.04.2014

Faktaark 2014:05. Foreløpige nøkkeltall for barnehagen 2013 (pdf)

Dette faktaarket er i hovedsak viet aktuell barnehagestatistikk basert på tall fra KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) og Statistisk sentralbyrå (SSB) per 15. mars 2014. I tillegg bygger faktaarket på Utdanningsdirektoratets åpne statistikkportal BASIL. Denne portalen er hovedleverandør av data til SSB og KOSTRA. Tallene for 2013 er foreløpige tall, mens tall for foregående år er endelige tall. Faktaarket er del av en serie som presenterer ressursdata for barnehagesektoren. Reviderte og kvalitetssikrede tall for 2013 vil først foreligge 15. juni 2014.

Barn i barnehager

Ved utgangen av 2013 hadde til sammen cirka 287 000 barn i alderen 0–6 år plass i barnehage, det vil si vel 1000 flere enn i 2012. Omtrent 90 prosent av barna i aldersgruppen 1–5 år hadde barnehageplass. Dekningsgraden på landsbasis for denne aldersgruppen er omtrent uendret i løpet av 2013.

Dekningsgraden for ettåringer har falt med 0,7 prosentpoeng, mens dekningsgraden for toåringene har økt med 0,2 prosentpoeng fra 2012 til 2013. En økning i dekningsgraden for toåringene samtidig med at antallet toåringer i barnehage går ned, må sees i sammenheng med at dette er et relativt lite årskull. I aldersgruppen 1–2 år var dekningsgraden 79,8 prosent, en nedgang på 0,3 prosentpoeng, mens dekningsgraden for aldersgruppen 3–5 år var på 96,6 prosent. Ved utgangen av 2013 var det i disse to gruppene henholdsvis 98 715 og 186 196 barn i barnehage, tilsvarende tall for 2012 var 100 080 og 183 209.

En oversikt for årene 2007 til 2013 viser følgende utvikling:

Tabell 1: Andelen barn med barnehageplass. Prosent

Dekningsgrad, gjennomsnitt alle kommuner. Prosent

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Andel barn 1–2 år med barnehageplass

69,3

74,7

77,2

78,8

79,5

80,2

79,8

Andel barn 3–5 år med barnehageplass

94,5

95,6

96,2

96,5

96,5

96,7

96,6

Bruken av heltidsplass øker fortsatt

Ved utgangen av 2013 hadde 92,1 prosent av barna heltidsplass. Det vil si at de hadde en avtalt oppholdstid som tilsvarer 41 timer eller mer per uke. Dette er en økning på 1,8 prosentpoeng sammenlignet med 2012. Jo eldre barna blir, jo lengre avtalt oppholdstid i barnehagen har de. Forskjellene mellom aldersgruppene er likevel relativt små og har blitt mindre over tid.

Tabell 2: Andel barn i barnehager, gjennomsnitt alle kommuner. Prosent

Andel barn i barnehager, gjennomsnitt alle kommuner. Prosent

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Andel barn i barnehage med oppholdstid 41 timer eller mer per uke

83,0

85,2

87,1

88,5

90,3

92,1

Den avtalte oppholdstiden er ikke identisk med faktisk oppholdstid, som er beregnet til 45 timer per uke.

Pedagoger, ansatte og årsverk

Det var 93 530 ansatte som til sammen utførte cirka 74 337 årsverk i totalt 6294 barnehager (hvorav 3342 private, 2936 kommunale og 16 fylkeskommunale). Tilsvarende tall for 2012 var 91 197 ansatte som til sammen utførte nær 73 194 årsverk i totalt 6394 barnehager. Antallet ansatte menn til basisvirksomhet (dvs. pedagoger og assistenter i direkte arbeid med barna) i barnehager, var 6619 i 2013 mot 6424 året før. Andelen menn har likevel vist en svak nedgang de siste årene.

Dispensasjoner

Andelen barnehagelærere har ligget relativt stabilt på i overkant av 30 prosent i mange år. Antall dispensasjoner ble nær tredoblet i perioden fra 2003 til 2010, jf. Faktaark 5:2012 fra Utdanningsforbundet. Tallene for 2013 indikerer en tydelig nedgang i antall dispensasjoner fra 2012, men ligger fortsatt på rundt 3600. Tallene er som tidligere nevnt foreløpige.

Tabell 3: Andel barnehagelærere og dispensasjoner

Alle barnehager

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Barnehagelærere i alt

23 994

26 327

27 120

27 994

28 746

30 371

31 525

Dispensasjoner

2499

3507

3740

3838

4067

4033

3628

Ansatte i alt

75 751

81 414

84 843

87 361

88 781

91 197

93 530

Andel barnehagelærere

31,7

32,3

32,0

32,1

32,4

33,3

33,7

Det er store regionale og lokale variasjoner i antallet dispensasjoner i både private og offentlige barnehager. Trenden er snudd og utviklingen er jevnt over positiv. Det var for eksempel 765 registrerte dispensasjoner i Oslo i 2013, en nedgang fra 880 i 2012.

I Bærum var det en nedgang fra 227 dispensasjoner i 2012 til 216 i 2013. I Stavanger var nedgangen fra 142 til 110, mens antallet dispensasjoner i Bergen gikk ned fra 48 til 26. I 2013 hadde 2,1 prosent av styrerne dispensasjon fra utdanningskravet. Andelen dispensasjoner fra utdanningskravet for pedagogiske ledere har gått ned fra 15,2 til 13,3 prosent i 2013. Generelt sett er antallet dispensasjoner noe høyere i private enn i kommunale barnehager.

Pedagogtetthet

De minste barna krever tettere oppfølging enn de større barna. SSB beregner derfor et mål de kaller korrigerte oppholdstimer. Her multipliseres antall barn under 3 år med faktoren 2, antall 3-åringer med faktoren 1,5, mens de over 3 år med faktoren 1. Omregnet til oppholdstid lik 45 timer per uke i 48 uker per år, gir dette grunnlag for å beregne pedagogtettheten. Pedagogtetthet er summen av korrigerte oppholdstimer delt på alle pedagoger med barnehagelærerutdanning.

Tabell 4: Pedagogtetthet

Pedagogtetthet

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Hele landet

13,7

13,7

14,0

14,1

14,1

13,3

12,9

Oslo

16,9

17,0

17,6

17,6

17,2

15,9

15,4

Trondheim

11,1

11,4

11,6

11,4

11,6

11,1

10,9

Bergen

11,7

11,8

12,0

11,7

12,2

11,9

11,0

Sandnes

15,3

16,2

17,4

16,8

19,0

15,9

15,1

Bærum

16,3

14,2

13,5

14,8

16,2

15,6

15,3

Det er store forskjeller i pedagogtettheten mellom ulike kommuner og mellom kommunale og ikke-kommunale barnehager. For å få et relevant bilde av ressurssituasjonen, bør pedagogtettheten sees i sammenheng med bemanningen i sin helhet.

Tabell 5: Bemanningstetthet

Barn per ansatt

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Hele landet

6,1

6,1

6,1

6,3

6,1

6,1

Oslo

6,1

6,1

6,1

6,1

6,1

6,1

Trondheim

6,4

6,4

6,4

6,4

6,4

6,3

Bergen

6,1

6,1

6,2

6,3

6,3

6,3

Sandnes

6,2

6,3

6,4

6,4

6,3

6,4

Bærum

6,0

5,9

6,0

6,0

6,0

6,1

Bemanningstettheten er beregnet på samme måte som pedagogtettheten, men her deler vi på årsverk til basisvirksomhet. Jevnt over er bemanningstettheten noe lavere i private barnehager.

Utdanningsforbundet mener

I SSBs publisering av KommuneStat-rapporteringen ser vi en svak nedgang i den ressursmessige prioriteringen av barnehagesektoren når det gjelder bemanning i noen få storbyer. Ellers er utviklingen i barn per ansatt stabil eller bedret fra 2012 til 2013. Bildet er også positivt når det gjelder pedagogtettheten. Pedagogtettheten bedres både på landsbasis og for våre ti største byer. Selv om det registreres en nedgang på omtrent 10 prosent, er antallet dispensasjoner fra kravet om godkjent utdanning fortsatt på et høyt nivå.

Utviklingen for landet og storbyene er jevnt over positiv, men vi vet at de lokale variasjonene er store. Nasjonale regler for ressurstildeling er nødvendig for å sikre prinsippet om et likeverdig barnehagetilbud. Utdanningsforbundet mener at den eneste måten å sikre strukturkvaliteten i sektoren på er strengere kvalitetskrav i det nasjonale regelverket. Det er fortsatt langt igjen til en tilfredsstillende ressurssituasjon i mange barnehager. Det er dessuten store regionale forskjeller, og utfordringene med både rekruttering og bemanning er særlig store i sentrale strøk.

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.