Nøkkeltall for grunnskolen t.o.m. skoleåret 2012/13

Faktaark  2  /  2013

I dette faktaarket presenterer vi tall for antall elever, lærere og skoler til og med skoleåret 2012/13.

Publisert 14.01.2013

Faktaark 2013:02. Nøkkeltall for grunnskolen t.o.m. skoleåret 2012/13 (pdf)

Dette faktaarket viser aktuell statistikk for offentlige og private grunnskoler til og med skoleåret 2012/13. Kilder er Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) https://gsi.udir.no og Statistisk sentralbyrå (SSB) www.ssb.no. Tabell 3 og 5, samt figur 1 viser kommunale grunnskoler. Spesialskoler er inkludert i tallene for alle årene som er med i statistikken i alle tabellene.

Tabell 1. Grunnskoler etter skoleslag. Elever i grunnskolen. Kilde: SSB

Skoleår

Skoler i alt

Skoleslag

Elever

Barneskoler

Kombinerte barne- og ungdomsskoler

Ungdomsskoler

I alt

Barnetrinn

Ungdomstrinn

2012/13

2957

1714

752

491

614 894

424993

189 901

2011/12

3000

1749

758

493

614 413

423 374

191 039

2010/11

3028

1768

723

497

615 973

423 333

192 640

2009/10

3068

1802

769

497

615 927

424 052

191 875

2008/09

3131

1858

773

500

616 139

426 769

189 370

2007/08

3181

1898

777

506

618 589

429 585

189 004

2006/07

3210

1932

774

504

621 013

431 543

189 470

2005/06

3243

1950

790

503

622 031

430 049

188 832

 

Tabell 1 viser at det for hvert år har vært en nedgang i antall grunnskoler. Nedgangen er kun for de kommunale grunn-skolene. Antall private grunnskoler har i motsetning hatt en svak økning i perioden (fra 156 i 2005/06 til 185 i 2012/13). Det er fortsatt en svak økning i antall elever på barnetrinnet, mens vi ser en svak nedgang i elevtallet for ungdomstrinnet. Sammenliknet med forrige skoleår er det nå 2739 færre elever på ungdomstrinnet.

Tabell 2. Prosentandel skoler og prosentandel elever fordelt etter skolestørrelse. Kilde: SSB

Skoleår

Skoler

Elever

Mindre enn 100 elever

100-299 elever

300 elever eller mer

Mindre enn 100 elever

100-299 elever

300 elever eller mer

2012/13

32,1

40,1

27,7

7,5

37,5

55,0

2011/12

32,8

39,9

27,3

7,6

37,7

54,7

2010/11

32,82

40,1

27,1

7,7

38,0

54,3

2009/10

33,5

39,8

26,7

8,0

38,1

53,9

2008/09

34,7

39,2

26,1

8,4

38,1

53,5

2007/08

35,6

38,6

25,7

8,6

38,2

53,3

2006/07

34,3

40

25,7

8,4

39

52,6

2005/06

35,2

39

25,8

8,8

38,3

52,9

 

Tabell 2 viser konsekvensen av skolenedleggelser. Det har blitt færre små skoler, og færre elever i de gjenværende små skolene. Det har blitt 316 færre kommunale grunnskoler siden skoleåret 2005/06. På i underkant av 28 prosent av alle grunnskolene går det 300 elever eller mer. Dette utgjør 55 prosent av alle elevene i grunnskolen.

Tabell 3. Årsverk undervisningspersonale. Kilde:GSI

Skoleår

Årsverk undervisnings-personale i alt*

Årsverk undervisnings-personale til undervisning i alt

Årsverk undervisnings-personale uten godkjent utdanning for det (de) trinn de underviser på

Årsverk assistenter**

Årsverk personale med administrative og pedagogiske lederoppgaver

2012/13

 57 458

50 493

1 816

8 141

4 885

2011/12

 57 447

50 592

1 825

8 515

4 829

2010/11

 57 705

50 633

2 008

8 432

4 728

2009/10

 57 890

50 654

2 091

7 701

4 626

*I tillegg til undervisningsoppgaver er også oppgaver som eksempelvis kontaktlærer, sosiallærer/rådgiver, seniortiltak medregnet. Tallene inkluderer kun oppgaver lærerne utfører innenfor årsrammen for undervisning
** Tabellen gir inntrykk av at det er en nedgang i årsverk til assistenter. Nedgangen er ikke reell. Timer til bruk av assistenter viser stor økning. For nærmere omtale av dette se Utdanningsforbundets Faktaark 5/2013.

Tabell 4. Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1 og 2 alle grunnskoler1 En indikasjon på antall elever per lærer i all undervisning og i ordinær undervisning.

Fotnote: 1

Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1 er definert som forholdet mellom det totale antall elevtimer (summen av antall timer til undervisning hver elev får) og det totale antall lærertimer (summen av undervisningstimer dividert med summen av lærertimer).

Gjennomsnittlig gruppestørrelse 2 skiller seg fra gruppestørrelse 1 ved at timer til spesialundervisning og til særskilt norskopplæring for språklige minoriteter er ekskludert fra både lærertimer og elevtimer i beregningen. Gjennomsnittlig gruppestørrelse 2 gir en indikasjon på elever per lærer i ordinær undervisning.

Skoleår

Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1

Gjennomsnittlig gruppestørrelse 2

2012/13

13,5

16,9

2011/12

13,4

16,9

2010/11

13,4

16,9

Tabell 4 viser at både gruppestørrelse 1 og 2 har vært stabile de siste årene. I tabell 5 har vi sett nærmere på utviklingen i de kommunale grunnskolene (private og statlige skoler ikke medregnet).

Tabell 5. Prosentandel elever i kommunale grunnskoler hvor gjennomsnittlig gruppestørrelse i ordinær undervisning (gjennomsnittlig gruppestørrelse 2) er fordelt på ulike intervaller av gruppestørrelser

Skoleår

t.o.m. 9,99

10-14,99

15-19,99

20-24,99

25-eller mer

2012/13

3 %

17 %

55 %

23 %

2 %

2011/12

2 %

16 %

56 %

24 %

2 %

2011/12

2 %

16 %

56 %

24 %

2 %

2007/08

2 %

17 %

58 %

21 %

1 %

2001/02

3 %

20 %

64 %

14 %

0 %

 

Figur 1. Prosentandel elever på kommunale grunnskoler hvor gjennomsnittlig gruppestørrelse i ordinær undervisning er 20 eller mer (indikasjon på 2+ eller flere elever per lærer i ordinør undervisning).

 

Tabell 5 og figur 1 viser en vesentlig økning i gjennomsnittlig gruppestørrelse i ordinær undervisning siden 2001/02. Tallene for de tre siste skoleår viser at 25 prosent av alle elevene i kommunale grunnskoler går på skoler hvor gjennomsnittlig gruppestørrelse 2 er på 20 eller mer.

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.