Foreløpige nøkkeltall for barnehagen 2012

Faktaark  12  /  2013

Dette faktaarket er viet aktuell barnehagestatistikk basert på foreløpige tall fra KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) og Statistisk sentralbyrå per 15. mars 2013.

Publisert 04.04.2013

Faktaark 2013:12. Foreløpige nøkkeltall for barnehagen 2012 (pdf)

Dette faktaarket er i hovedsak viet aktuell barnehagestatistikk basert på tall fra KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) og Statistisk sentralbyrå (SSB) per 15. mars 2013. Tallene for 2012 er foreløpige tall, mens tall for foregående år er endelige tall. Statistikken er et viktig grunnlag for innholdet i Meld. St. nr. 24 (2012–2013) Framtidens barnehage, som ble lagt fram 22. mars. Faktaarket er del av en serie som presenterer ressursdata for barnehagesektoren. Reviderte og kvalitetssikrede tall for 2012 vil først foreligge 15. juni 2013.

Barn i barnehager

Ved utgangen av 2012 hadde til sammen 286 002 barn i alderen 0–6 år plass i barnehage, det vil si vel 3400 flere enn i 2011. I overkant av 90 prosent av barna i aldersgruppen 1–5 år hadde barnehageplass. Dekningsgraden på landsbasis for denne aldersgruppen økte med 0,4 prosentpoeng i løpet av 2012, og varierte fra lavest i Oslo – med i overkant 85 prosent – til høyest i Nord-Trøndelag med litt under 94 prosent.

I aldersgruppen 1–2 år var dekningsgraden 80,2 prosent, en økning på 0,7 prosentpoeng. For aldersgruppen 3–5 år var dekningsgraden på 96,7 prosent. Ved utgangen av året var det i disse to gruppene henholdsvis 100 080 og 183 209 barn i barnehage. En oversikt for årene 2007 til 2012 viser følgende utvikling:

Tabell 1: Andelen barn med barnehageplass. Prosent

Dekningsgrad, gjennomsnitt alle kommuner. Prosent

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Andel barn 1–2 år med barnehageplass i forhold til innbygger 1–2 år

69,3

74,7

77,2

78,8

79,5

80,2

Andel barn 3–5 år med barnehageplass i forhold til innbygger 3–5 år

94,5

95,6

96,2

96,5

96,5

96,7

Bruken av heltidsplass øker fortsatt

Ved utgangen av 2012 var det 15 167 barn som benyttet en deltidsplass mot 19 087 i 2011, mens 268 122 barn benyttet en heltidsplass mot 260 494 året før. Nedgangen i bruk av deltidsplass forekom på alle alderstrinn og oppholdstiden øker med alderen.

Tabell 2: Andel barn i barnehager, gjennomsnitt alle kommuner. Prosent

Andel barn i barnehager, gjennomsnitt alle kommuner. Prosent

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 timer eller mer per uke

86,2

88,8

90,6

91,8

93,1

94,6

Andel barn i barnehage med oppholdstid 32 timer eller mindre per uke

13,9

11,2

9,4

8,2

6,9

5,4

Den faktiske oppholdstiden for barn med heltidsplass ligger i gjennomsnittet over 45 timer per uke per barn.

Pedagoger, ansatte og årsverk

Det var 91 212 ansatte som til sammen utførte cirka 73 190 årsverk i totalt 6394 barnehager (hvorav 3411 private og 2966 offentlige). Tilsvarende tall for 2011 var 88 781 ansatte som til sammen utførte nær 71 337 årsverk i totalt 6466 barnehager (hvorav 3466 private og 2980 offentlige). Antallet ansatte menn til basisvirksomhet i barnehager var vel 6424 i 2012 mot omtrent 6235 året før. Andelen menn har vist en svak nedgang de siste årene.

Dispensasjoner

Andelen førskolelærere har ligget relativt stabilt på i overkant av 30 prosent i mange år. Andelen var i 2012 på 33,3 prosent, en økning fra 32,4 prosent i 2011. Antall dispensasjoner ble nær tredoblet i perioden fra 2003 til 2010, jf. Faktaark 5:2012 fra Utdanningsforbundet. Antall dispensasjoner ligger fortsatt over 4000, men tallene er som tidligere nevnt foreløpige.

Tabell 3: Andel førskolelærere og dispensasjoner

Alle barnehager

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Førskolelærere i alt

23 994

26 327

27 120

27 994

28 746

30 380

Dispensasjoner

2499

3507

3740

3838

4067

4067

Ansatte i stilling som styrer og pedagogisk leder uten godkjent førskolelærer-utdanning

4243

4393

4786

4617

4747

4586

Ansatte i alt

75 751

81 414

84 843

87 361

88 781

91 212

Andel førskolelærere

31,7

32,3

32,0

32,1

32,4

33,3

Det er store regionale og lokale variasjoner i antallet dispensasjoner i både private og offentlige barnehager. Det var for eksempel 879 registrerte dispensasjoner i Oslo i 2012, en nedgang fra 957 i 2011. I Bærum økte antallet fra 214 i 2010 til 224 dispensasjoner i 2011 og videre til 226 i 2012. Antall ansatte uten godkjent førskolelærerutdanning i stillinger som styrer og pedagogisk leder på landsbasis økte fra 4617 i 2010 til 4747 i 2011, mens antallet gikk ned til 4586 i 2012. 

Pedagogtetthet

De minste barna krever tettere oppfølging enn de større barna. SSB beregner derfor et mål de kaller korrigerte oppholdstimer. Her multipliseres antall barn under 3 år med faktoren 2, antall 3-åringer med faktoren 1,5, mens de over 3 år har faktoren 1. Omregnet til oppholdstid lik 45 timer per uke i 48 uker per år, gir dette grunnlag for å beregne pedagogtettheten. Pedagogtetthet er summen av korrigerte oppholdstimer delt på alle pedagoger med godkjent førskolelærerutdanning.

Tabell 4: Pedagogtetthet

Pedagogtetthet

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Hele landet

13,7

13,7

14,0

14,1

14,1

13,3

Oslo

16,9

17,0

17,6

17,6

17,2

15,9

Trondheim

11,1

11,4

11,6

11,4

11,6

11,1

Bergen

11,7

11,8

12,0

11,7

12,2

11,9

Sandnes

15,3

16,2

17,4

16,8

19,0

15,9

Bærum

16,3

14,2

13,5

14,8

16,2

15,6

Det er store forskjeller i pedagogtettheten mellom ulike kommuner og mellom kommunale og ikke-kommunale barnehager. For å få et relevant bilde av ressurssituasjonen, bør pedagogtettheten sees i sammenheng med bemanningen i sin helhet.

Tabell 5: Bemanningstetthet

Barn per ansatt

2008

2009

2010

2011

2012

Hele landet

6,1

6,1

6,1

6,3

6,1

Oslo

6,1

6,1

6,1

6,1

6,1

Trondheim

6,4

6,4

6,4

6,4

6,4

Bergen

6,1

6,1

6,2

6,3

6,3

Sandnes

6,2

6,3

6,4

6,4

6,3

Bærum

6,0

5,9

6,0

6,0

6,0

Bemanningstettheten er beregnet på samme måte som pedagogtettheten, men her deler vi på årsverk til basisvirksomhet. Jevnt over er bemanningstettheten noe lavere i private barnehager, i snitt opp mot 0,5 prosentpoeng.

Utdanningsforbundet mener

Når det gjelder dispensasjoner er det skuffende at antallet opprettholdes. Utdanningsforbundet vil følge utviklingen nøye, og påse at vurderingene som gjøres i stortingsmeldingen om framtidens barnehage står høyt på dagsordenen hos politiske myndigheter i tiden framover. KOSTRA-tallene indikerer at pedagog- og bemanningstettheten bedres noe i barnehagene. En tolkning kan være at Kunnskapsdepartementets presisering av pedagognormens krav fra 2011 begynner å virke, og at kommunene oppretter flere barnehagelærerstillinger. Men fortsatt er det langt igjen til en tilfredsstillende ressurssituasjon i mange barnehager. Det er dessuten store regionale forskjeller, og utfordringene med både rekruttering og bemanning er særlig store i sentrale strøk.

Utfordringen er å etablere en felles forståelse av regnemåter for de ulike indikatorene. Dette innebærer også at grunnlagsdata for selvstendige analyser på barnehagesektoren må avklares og drøftes i fellesskap. Viktige kvalitetsindikatorer for barnehagene må tydeliggjøres i myndighetenes varslede nasjonale informasjonssystem.

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.

Statistisk sentralbyrå: www.ssb.no

Utdanningsdirektoratet: www.udir.no

Utdanningsforbundet: www.utdanningsforbundet.no