Foreløpige nøkkeltall for barnehagen 2011

Faktaark  5  /  2012

Dette faktaarket er viet aktuell barnehagestatistikk basert på foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå og KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) per 15. mars 2012.

Publisert 21.03.2012

Faktaark 2012:05. Foreløpige nøkkeltall for barnehagen 2011 (pdf)

Dette faktaarket er i hovedsak viet aktuell barnehagestatistikk basert på foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) per 15. mars 2012. Faktaarket er del av en serie som presenterer viktige ressursdata for barnehagesektoren. Reviderte og kvalitetssikrede tall vil først foreligge 15. juni 2012. Tallene fra 2007 til 2010 er endelige tall.

Barn i barnehager

Ved utgangen av 2011 hadde omtrent 282 750 barn plass i barnehage, det vil si cirka 5600 flere enn i 2010. I underkant av 90 prosent av barna i aldersgruppen 1–5 år hadde barnehageplass. Dekningsgraden på landsbasis for denne alders-gruppen økte med 0,4 prosentpoeng i løpet av 2011, og varierte fra lavest i Oslo, med nærmere 85 prosent, til høyest i Nord-Trøndelag med 94 prosent.
Aldersgruppen 1–2 år hadde en økning i 2011 på 1700 barn. Det er disse årskullene som også kan motta kontantstøtte. Reglene for kontantstøtte endres høsten 2012.

I aldersgruppen 1–2 år var dekningsgraden 79,5 prosent, en økning på 0,7 prosentpoeng. For aldersgruppen 3–5 år var dekningsgraden på samme nivå som året før, men antall barn økte med cirka 4000. Ved utgangen av året var det i disse to gruppene henholdsvis 100 400 og
179 300 barn i barnehage. En oversikt for årene 2007 til 2011 viser følgende utvikling:

Tabell 1: Andelen barn med barnehageplass. Prosent

Dekningsgrad, gjennomsnitt alle kommuner

2007

2008

2009

2010

2011

Andel barn 1–2 år med barnehageplass i forhold til innbygger 1–2 år

69,3

74,7

77,2

78,8

79.5

Andel barn 3–5 år med barnehageplass i forhold til innbygger 3–5 år

94,5

95,6

96,2

96,5

96.5

Bruken av heltidsplass øker fortsatt

Ved utgangen av 2011 var det omtrent 19 500 barn som benyttet en deltidsplass, mens mer enn 263 000 barn benyttet en heltidsplass. Det vil si at 6,9 prosent av alle barn i barnehage hadde en deltidsplass, mens hele 93,1 prosent hadde heltidsplass. Tilsvarende tall for 2010 var 22 600 og 254 000 barn, tilsvarende henholdsvis 8,2 og 91,8 prosent. Nedgangen i bruk av deltidsplass forekom på alle alderstrinn og oppholdstiden øker med alderen.

Tabell 2: Andel barn i barnehager, gjennomsnitt alle kommuner. Prosent

Andel barn i barnehager, gjennomsnitt alle kommuner. Prosent

2007

2008

2009

2010

2011

Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 timer eller mer per uke

86,2

88,8

90,6

91,8

93,1

Andel barn i barnehage med oppholdstid 32 timer eller mindre per uke

13,9

11,2

9,4

8,2

6,9

Pedagoger, ansatte og årsverk

Det var omtrent 88 000 ansatte som til sammen utførte cirka 71 600 årsverk i totalt 6469 barnehager (hvorav 3469 private og 3000 offentlige barnehager). Tilsvarende tall for 2010 var 3534 private og 3038 offentlige barnehager med nær 87 400 ansatte. Disse utførte cirka 70 160 årsverk. Andel ansatte menn til basisvirksomhet i barnehager var vel 8 prosent i 2011 mot omtrent 8,5 prosent i 2010, en nedgang på cirka 0,5 prosentpoeng.

Dispensasjoner

Andelen førskolelærere har ligget relativt stabilt på i overkant av 30 prosent i mange år. Andelen var på 32,4 prosent i 2011. Men både antall ansatte i alt, antall førskolelærere og antall dispensasjoner har økt. Antall dispensasjoner ble nær tredoblet i perioden fra 2003 til 2010, jf. Faktaark 5:2011. Siden 2007 har antall dispensasjoner økt med 67 prosent.

Tabell 3: Andel førskolelærere og dispensasjoner

Alle barnehager

2007

2008

2009

2010

2011

Førskolelærere i alt

23 994

26 327

27 120

27 994

28 766

Dispensasjoner

2 499

3507

3 740

3838

4067

Ansatte i stilling som styrer og pedagogisk leder uten godkjent førskolelærerutdanning

4243

4393

4786

4617

4747

Ansatte i alt

75 751

81 414

84 843

87 361

88 780

Andel førskolelærere

31,7

32,3

32,0

32,0

32, 4

 

Statistikken viser at det også i 2011 er en økning i antall dispensasjoner fra kravet om godkjent førskolelærerutdanning for stillingene som styrere og pedagogiske ledere. Fra 2010 til 2011 har antall dispensasjoner økt fra 3838 til 4067. Dette er en økning på omkring 6 prosent.
Det er store regionale og lokale variasjoner i både private og offentlige barnehager. Det var for eksempel 993 registrerte dispensasjoner i Oslo, tilsvarende en nedgang på 3,6 prosent. I Bærum økte antallet fra 214 i 2010 til 224 dispensasjoner i 2011, en økning på 4,7 prosent. Antall ansatte uten godkjent førskolelærerutdanning i stillinger som styrer og pedagogisk leder på landsbasis har økt fra 4617 i 2010 til 4747 i 2011.

Pedagogtetthet

De minste barna krever tettere oppfølging enn de større barna. SSB beregner derfor et mål de kaller korrigerte oppholds-timer. Her multipliseres antall barn under 3 år med faktoren 2, antall 3-åringer med faktoren 1,5, mens de over 3 år har faktoren 1. Omregnet til oppholdstid lik 45 timer per uke i 48 uker per år, gir dette grunnlag for å beregne pedagogtettheten. Pedagogtetthet er summen av korrigerte oppholdstimer delt på alle pedagoger med godkjent førskolelærerutdanning.

Tabell 4: Pedagogtetthet

Pedagogtetthet

2007

2008

2009

2010

2011

Hele landet

13,7

13,7

14,0

13,9

14,1

Oslo

16,9

17,0

17,6

17,6

17,2

Trondheim

11,1

11,4

11,6

11,4

11,6

Bergen

11,7

11,8

12,0

11,7

12,2

Sandnes

15,3

16,2

17,4

16,8

16,7

Bærum

16,3

14,2

13,5

14,8

16,2

 

Når det gjelder landstallene er det mange mindre kommuner som ikke har rapportert i de foreløpige KOSTRA-tallene. Dette gjelder altså for 2011.

Utdanningsforbundet mener

Utdanningsforbundet er særlig bekymret for lav pedagogtetthet i enkelte kommuner og økende antall dispensasjoner. Mange kommuner har god tilgang på førskolelærere, mens andre har svært store utfordringer. Vi også vet at førskolelærermangelen er på cirka 6000 dersom retningslinjene i Kunnskapsdepartementets «Veileder om pedagogisk bemanning» følges. Med bortfallet av kontantstøtten for toåringene fra august 2012 vil antall barn i barnehagen antakelig også øke kraftig. Da vil også det reelle behovet for førskolelærere øke proporsjonalt i henhold til bemanningsnormen for de minste barna.

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.