Lærertetthet i grunnskolen

Temanotat  2  /  2011

Utdanningsforbundet har lenge arbeidet for en nasjonal minstestandard for antall elever per lærer. I dette temanotatet skal vi se nærmere på hva dette medfører og hvilke diskusjoner et slikt krav utløser.

Publisert 11.01.2011

Temanotat 2/2011: Lærertetthet i grunnskolen (pdf)

Temanotatet omhandler i første rekke lærertetthet og normer for lærertetthet som ressursangivelse. Vi drøfter også bruken av lærertetthet som et pedagogisk virkemiddel i forhold til organisering av opplæringen. 
I løpet av våren 2011 vil Kunnskapsdepartementet sende et forslag til endring i Opplæringsloven med hensyn til norm for minste lærerressurs på en skole ut på høring. Avslutningsvis ser temanotatet på prosessen som er på gang for å få til en lovfestet norm for lærertetthet.

Et temanotat er en publikasjon på mellom 10-30 sider. Noen saksområder blir fulgt gjennom flere år og resulterer i årlige utgivelser. Andre saker er mer enkeltstående. 

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.