Dusinet fullt – tolv grep for en framtidig yrkesfaglærerutdanning

Rapport  1  /  2011

Det er bred enighet om at lærere har avgjørende betydning for elevenes læring. Ofte trekkes lærere fram som den enkeltfaktoren som betyr mest. Spørsmål om utdanning og kompetanseheving av lærere vil følgelig være svært sentrale i utdanningspolitikken.

Publisert 24.01.2011

Rapport 1/2011: Dusinet fullt – tolv grep for en framtidig yrkesfaglærerutdanning (pdf)

I denne rapporten er fokuset utdanning av lærere til yrkesfaglige utdanningsprogrammer i videregående opplæring. Det er flere grunner til at vi velger å løfte fram lærerutdanningene for disse områdene.

Årlig søker så godt som hele ungdomskullet om opptak til videregående opplæring. Hvert år begynner halvparten av lærerstudentene på en lærerutdanning rettet mot arbeid i videregående opplæring. Vi vet også at lærerbehovet i årene som kommer er stort, og dette gjelder i særdeleshet i yrkesfag hvor rekrutteringen er svak og aldersgjennomsnittet høyt.

Siktemålet med denne rapporten er å belyse flere problemstillinger. Et hovedspørsmål er om det er behov for eventuelle endringer i yrkesfaglærerutdanningene. Yrkesfaglærerne, spesielt lærerne i programfagene, skal ha en sterk forankring i ”det doble praksisfeltet”. Det spesielle ved yrkesfaglærere er at de må ha praksis fra konkret yrkesutøvelse i et lærefag, samtidig som de har tilknytning til læreryrket. Hvilken betydning har det for yrkesfaglærerutdanningene?

Det er ingen gode argumenter for at ambisjonene om økt kvalitet og relevans i framtidig yrkesfaglærerutdanning skal være lavere enn for andre lærerutdanninger. Vi setter her opp tolv hovedgrep for utviklingen av yrkesfaglærerutdanningene i Norge:

 • På dagsordenen!
 • Evaluering av yrkesfaglærerutdanningene
 • Beholde flere veier for å bli kvalifisert som yrkesfaglærer
 • Økt faglighet og sterkere profesjonsretting
 • Klarere organisatoriske rammer for opptak til yrkesfaglærerutdanningene
 • Bedre praksis i yrkesfaglærerutdanning
 • Sterkere vekt på relevant forskning
 • Større omfang og mer systematisk kompetanseutvikling for yrkesfaglærere
 • Økt tilbud om yrkesfaglærerutdanninger
 • Sterkere innsats og særskilte tiltak for rekruttering
 • Bevare særpreget i yrkesfaglærerutdanningene
 • Bedre kompetanseutvikling for instruktører
Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.