Likelønn og hovedtariffoppgjøret 2010

Faktaark  4  /  2010

Det er store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i Norge. Dette faktaarket er viet temaet likelønn i årets hovedtariffoppgjør.

Publisert 03.03.2010

Faktaark 2010:04. Likelønn og hovedtariffoppgjøret 2010 (pdf)

Årets oppgjør må være et krafttak for likelønn i kvinnedominerte utdanningsgrupper i offentlig sektor.

Likelønnskommisjonen la i februar 2008 fram sin rapport der de både dokumenterte lønnsforskjellene, analyserte og drøftet årsakene og foreslo tiltak for likelønn. De foreslo at myndighetene og partene i arbeidslivet gjennomfører et lønnsløft for utvalgte kvinnedominerte yrker. Forutsetningene kommisjonen satte var at det etableres en avtale mellom arbeidslivets parter, at lønnsveksten i offentlig sektor kan være høyere enn i privat sektor, og at nye relative lønnsforhold mellom grupper ikke skal utløse kompensasjonskrav. Kommisjonen forslo at det bevilges 3 milliarder kroner over statsbudsjettet til å heve lønnsnivået for kvinnedominerte yrkesgrupper i offentlig sektor.

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.