Likestilling – langt fram!

Faktaark  13  /  2010

Arbeidet med likestilling er en del av den politiske debatten. Det er stadig nye utfordringer knyttet til utviklingen av et mer likestilt samfunn.

Publisert 21.10.2010

Faktaark 2010:13. Likestilling – langt fram! (pdf)

Dette faktaarket tar i hovedsak for seg utvalgte funn fra evalueringene av Kunnskapsdepartementets Handlingsplan for likestilling i barnehage og grunnopplæring 2008-2010, gjennomført av Likestillingssenteret og NIFU STEP. I tillegg peker faktaarket på noen innspill fra Kvinnepanelets rapport fra 2010.

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.