Tidstyvene – en beskrivelse av lærernes arbeidstidssituasjon

Rapport  2009

Lærerne opplever mer tidspress nå enn før. Det viser en undersøkelse gjennomført av Fafo om tidsbruk i skolen. Lærerne ville også ha løst arbeidsoppgavene annerledes om de hadde hatt mer innflytelse over egen arbeidshverdag.

Publisert 04.05.2009

Endel av tidstyvproblematikken kan sees i lys av den brytningen som skjer mellom et profesjonsstyringsperspektiv og et administrativt styringsperspektiv i skolen. Skoleeierne har et ansvar for kvaliteten i sine skoler og dermed et behov for å sikre at elever får en opplæring av akseptabel kvalitet. Produksjonen av informasjon og dokumentasjon om kvaliteten på opplæringen trekker likevel i seg selv tid/ressurser i skolene bort fra kjerneoppgaver som undervisning, forberedelse og vurdering.

En innfallsvinkel til tidstyvproblemstillingene kan derfor være å prøve å oppnå en større grad av enighet lokalt og nasjonalt om hva som er en nødvendig og ønskelig styring og kvalitetssikring fra ulike nivå og hva som ikke er det. Det er dessuten viktig å se krav fra skoleeier og fra nasjonale utdanningsmyndigheter i sammenheng og om mulig redusere disse ved å koordinere dem bedre.

Noe av tidstyvproblematikken kan også sees i sammenheng med ulike syn på lærerrollen: på samarbeid kontra individuelt arbeid, hvor mer av det første ofte oppleves å komme ”på toppen av” det andre, og på Kunnskapsløftets vide lærerrolle kontra en mer avgrenset lærerrolle.

Det er forskningsstiftelsen Fafo som på oppdrag fra Utdanningsforbundet har gjennomført denne undersøkelsen om lærernes arbeidstid utenom undervisningen. Undersøkelsen bestod av en elektronisk spørreskjemaundersøkelse og av intervjuer med lærere i grunnskole og videregående skole.

Les rapporten Tidstyvene – en beskrivelse av lærernes arbeidstidssituasjon

Les en oppsummering av rapporten i Faktaark 8/2009: Tidstyvene