Education at a Glance – internasjonale indikatorer for lærerlønninger, arbeidstid og lærertetthet

Temanotat  3  /  2009

Læreryrkets attraktivitet er sentralt når det gjelder behov for å rekruttere og beholde lærere. OECD gir hvert år ut en sentral publikasjon om utdanning, Education at a Glance (EaG), som tar mål av seg å sammenligne trekk ved utdanningssystemet.

Publisert 31.03.2009

Temanotat 3/2009: Education at a Glance – internasjonale indikatorer for lærerlønninger, arbeidstid og lærertetthet (pdf)

Education at a Glance sammenligner trekk ved utdanningssystemet langs en rekke indikatorer og for en rekke land. Mange forhold er med på å avgjøre hvor attraktivt læreryrket er. I dette temanotatet er det valgt tre indikatorområder ut fra fjorårets utgave av EaG: lærerlønn, arbeidstid og lærertetthet. 

Kan resultater fra disse tre indikatorområdene fortelle noe om læreryrkets attraktivitet i Norge sammenlignet med forholdene i andre land?

Et temanotat er en publikasjon på mellom 10-30 sider. Noen saksområder blir fulgt gjennom flere år og resulterer i årlige utgivelser. Andre saker er mer enkeltstående. 

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.