Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det

Rapport  1  /  2009

Lærere, og i særdeleshet kontaktlærere, er de som først møter elevene når de kommer til videregående skole og de som er nærmest elevene i deres sosiale, personlige og faglige utvikling.

Publisert 17.08.2009

Rapport 1/2009: Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det (pdf)

Lærere er de som kjenner og ser elevene daglig og de er i en posisjon som gjør det mulig å fange opp signaler og sette inn nødvendige tiltak.

En gjennomgang av forskningen om frafall viser at lærere i liten grad har vært brukt som informanter. Når læreres erfaringer og vurderinger ikke er en del av forskningsgrunnlaget, er det ikke gitt at de foreslåtte tiltakene vil fungere.

Denne rapporten har til hovedhensikt å få fram stemmen til lærere når det gjelder hva som kan gjøres for å få færre elever til å slutte i yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående opplæring.

På spørsmål om de tre viktigste tiltakene for å redusere frafallet, prioriterer lærerne i rapporten arbeidet med å bedre overgangen mellom ungdomstrinn og videregående skole høyest. Mer praksis i form av alternative eller fleksible opplæringsløp samt tett oppfølging er de to tiltakene som følger nærmest.

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.