Fagbevegelse og utdanning for et grønnere samfunn

Faktaark  9  /  2009

Dette faktaarket retter søkelyset på utdanning og klima. Vi redegjør for noen sentrale begreper, hva norsk lov-, og planverk innen opplæring sier samt noen aktuelle erklæringer, retningslinjer og mål.

Publisert 10.11.2009

Faktaark 2009:09. Fagbevegelse og utdanning for et grønnere samfunn (pdf)

En egen plattform for miljøpolitikk ble vedtatt på Unios representantskapsmøte i november 2007. I plattformen er det identifisert viktige klimapolitiske tiltak. Blant disse er betydelig styrking av forskning og utdanning, klima og miljøpolitikk som en del av partssamarbeidet og at arbeidsplassen må være handlingsarena for tiltak.

Education International vedtok en resolusjon i 2007 om kvalitet i utdanningen der det blant annet heter at ”environmental awareness must be an essential part of any quality education system”. På samme kongress ble det også vedtatt en egen resolusjon om bærekraftig utvikling.

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.