Arbeidsmiljø i skole og barnehage, en bibliografi for perioden 1995–2006

Rapport  2006

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har på oppdrag fra Utdanningsforbundet utarbeidet en kartlegging av eksisterende forskning over det psykososiale og fysiske arbeidsmiljøet for lærere og førskolelærere, ledere og styrere i skole og barnehage.

Publisert 29.05.2006

AFI-rapporten inneholder også en kortfattet oversikt over hovedfunnene i det eksisterende forskningsmaterialet.

Utdanningsforbundet ønsket forskning/litteratur/studier publisert i perioden 1995–2006 i Norden som tok for seg arbeidsmiljøsituasjonen i skole og barnehage med henblikk på

  • Endrede arbeidsbetingelser
  • Vold og trakassering
  • Tidlig uførhet
  • Stort ønske om å gå av med AFP
  • Økt stress
  • Dårlig tilpassede lokaler
  • Diskriminering av lesbiske og homofile

Oppdraget omfatter litteratur om både lærere, skoleledere og førskolelærere. Denne rapporten bærer preg av at det er gjort mest på læreres arbeidsmiljø. Antallet studier av førskolelæreres arbeidsmiljø er langt færre enn antallet studier av læreres arbeidsmiljø.

Avslutningsvis vil det i rapporten bli foreslått noen forslag til videre arbeid for å få en bedre innsikt i lærernes og førskolelærernes arbeidsmiljø.

Se også oppsummeringen av rapporten i Faktaark 9/2006: Arbeidsmiljø i skole og barnehage

Les rapporten Arbeidsmiljø i skole og barnehage, en bibliografi for perioden 1995–2006