Om klassestørrelse og læringsutbytte

Temanotat  6  /  2005

Har elever bedre læringsutbytte i små klasser? Vil mer ressurser i form av økt lærertetthet og undervisning i mindre grupper gi kvalitativt bedre undervisning og bedre skoleprestasjoner for elevene?

Publisert 29.06.2005

Temanotat 6/2005: Om klassestørrelse og læringsutbytte (pdf)

Temanotatet tar opp sammenhengen mellom ressursinnsats knyttet til klassestørrelse, lærertetthet og læringsutbytte.

I første del av notatet ser vi på hvilke funn som er gjort nasjonalt og internasjonalt med hensyn til klassestørrelse og læringsutbytte spesielt, samt betydningen av ressurser mer generelt. Videre ser vi på ressurssituasjonen i den norske grunnskolen med hensyn til utvikling og variasjon i lærertetthet. Avslutningsvis diskuteres hvorfor det er vanskelig å trekke klare konklusjoner om hvilke faktorer som har avgjørende betydning for elevenes læring.

Et temanotat er en publikasjon på mellom 10-30 sider. Noen saksområder blir fulgt gjennom flere år og resulterer i årlige utgivelser. Andre saker er mer enkeltstående. 

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.