Om forskningsmeldingen

Faktaark  3  /  2005

I dette faktaarket gir vi en generell presentasjon av deler av innholdet i regjeringens forskningsmelding, slik denne blir presentert i Stortingsmelding nr. 20 (2004–2005) Vilje til forskning.

Publisert 18.05.2005

Faktaark 2005:03. Om forskningsmeldingen, St.meld. nr. 20 (2004-2005) Vilje til forskning (pdf)

Forskningsmeldingen gir en beskrivelse av status per i dag, samt rammer og retning for norsk forskning frem til 2010. Det er et mål at tiltakene som foreslås samlet skal bidra til å heve Norge til en ledende forskningsnasjon. Meldingen er den 7. i rekken siden 1975, og det er ventet at KUF-komiteen i Stortinget vil avgi sin innstilling 6. juni i år.

Utdanningsforbundet har gitt flere innspill til meldingen. Vi støtter hovedbudskapet i meldingen om at økt satsing på forskning er en forutsetning for utvikling av velferdssamfunnet og for å sikre økt verdiskaping. 

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.