Lærertetthet i grunnskolen

Temanotat  2  /  2005

Hvordan har ressursutviklingen i norsk grunnskole, uttrykt i lærertetthet, vært de siste årene? Hvilke indikatorer er best egnet til å si noe om den aktuelle ressurssituasjonen? Har vi store forskjeller i lærertetthet skolene imellom?

Publisert 16.03.2005

Temanotat 2/2005: Lærertetthet i grunnskolen (pdf)

Lærertetthet er et mye brukt mål på ressursinnsats i skolen. Hvordan har ressursutviklingen i norsk grunnskole, uttrykt i lærertetthet, vært de siste årene? Hvilke indikatorer er best egnet til å si noe om den aktuelle ressurssituasjonen? Har vi store forskjeller i lærertetthet skolene imellom? 

I dette temanotatet svarer vi på disse spørsmålene.

Et temanotat er en publikasjon på mellom 10-30 sider. Noen saksområder blir fulgt gjennom flere år og resulterer i årlige utgivelser. Andre saker er mer enkeltstående. 

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.