Ny giv for barnehageforskningen?

Temanotat  5  /  2002

Barnehageforskning danner et viktig kunnskapsgrunnlag for politikkutformingen og for barnehagen som oppvekst- og sosialiseringsarena. OECD ser barnehagen i Norge både som en omsorgs- og velferdsinstitusjon, og som en uformell del av utdanningssystemet.

Publisert 01.05.2002

Temanotat 5/2002: Ny giv for barnehageforskningen? (pdf)

Innholdet og planleggingen av en målrettet forskningsinnsats relateres til behovet for en generell heving av vitenskapelig kunnskap, kompetanse og kvalitet i barnehagesektoren.

Barne- og familiedepartementet og Norges forskningsråd har etablert et samarbeid om barnehageforskning for å initiere ny forskning om barnehage og barneomsorg. Kan Utdanningsforbundet forvente en ny giv som følge av dette initiativet? Og kan vi sette vårt preg på det?

Dette temanotatet søker å belyse aktuelle trender innenfor barnehageforskningen. I et norsk og nordisk perspektiv er barnehageforskning som tema lite belyst. I en vurderingsrapport om barnehagepolitikken i Norge har OECD regnet ut at den statlige bevilgningen til forskning og utviklingsarbeid bare er på 0,03 promille av de totale bevilgningene til barnehagene. Oppfatningen blant sentrale nasjonale og internasjonale barnehageforskere er at det finnes lite systematisert forskning om barn, barndom og barnehage og at fagmiljøet har for lite kunnskap og kompetanse om forskning.

Et temanotat er en publikasjon på mellom 10-30 sider. Noen saksområder blir fulgt gjennom flere år og resulterer i årlige utgivelser. Andre saker er mer enkeltstående. 

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.