Generelt om "Education policy analysis" (EPA)

Temanotat  3  /  2002

OECD utarbeider to sentrale publikasjoner årlig om utdanning, ”Education at a Glance” og ”Education Policy Analysis”.

Publisert 01.03.2002

Temanotat 3/2002: Generelt om "Education policy analysis" (EPA) (pdf)

”Education at a Glance” (EAG) er vel kjent og ofte sitert i offentlige dokumenter. Publikasjonen har også ført til stadige oppslag i norske medier. ”Education Policy Analysis” (EPA) er ikke så kjent, men er minst like interessant. Mens EAG er tykkere og inneholder masse statistisk materiale, består EPA i hovedsak av analyser i form av artikler. Bakerst i EPA er det vedlagt noen få statistiske tabeller.

EPA ble første gang publisert i 1996. EPA var opprinnelig ment å supplere EAG. De to første årene ble derfor EPA og EAG lansert samme dato. Fra 1998 har de to publikasjonene kommet til ulikt tidspunkt. Fra 1998 har fokus i EPA i større grad blitt lagt på analyser av utdanningspolitiske temaer og veivalg.

Hovedhensikten med EPA er:

  • å bistå utdanningspolitiske myndigheter til å bedre deres beslutningsgrunnlag ved å trekke veksler på analyseverktøy, forskningsresultater, indikatorer og politiske analyser basert på komparative undersøkelser
  • å trekke fram de viktigste funnene og implikasjonene når det gjelder OECDs utdanningsaktiviteter, internasjonale data, indikatorer og andre relevante undersøkelser
  • å presentere, analysere og drøfte i en kortfattet og tilgjengelig form.

Årets utgave av ”Education Policy Analysis” kommer i november. Denne vil inneholde fem temaer pluss statistiske vedlegg:

  • Barnehage (”Early childhood education and care”)
  • Der skoler utgjør forskjellen: relatert til PISA 2000
  • Lærere som arbeidskraft: utfordringer og valg
  • Internasjonalisering og handel i utdanning ut over videregående opplæring
  • Motivasjonens betydning: revurdering av humankapitalen

Et temanotat er en publikasjon på mellom 10-30 sider. Noen saksområder blir fulgt gjennom flere år og resulterer i årlige utgivelser. Andre saker er mer enkeltstående. 

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.