GATS

Temanotat  2  /  2002

GATS er en multilateral avtale innenfor Verdens handelsorganisasjon. Den omhandler alle former for tjenester, både offentlige og private.

Publisert 01.02.2002

Temanotat 2/2002: GATS (pdf)

GATS er forkortelsen for General Agreement for Trade in Services, på norsk Generalavtalen for handel med tjenester.

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) ble etablert i 1948. GATT var et avtaleregime for frihandel, som utviklet seg gjennom en serie av forhandlingsrunder. GATT var en avtale (ikke en organisasjon), og målet for forhandlingsrundene var å bygge ned ulike handels- og tollbarrierer for å øke verdenshandelen.

De første forhandlingsrundene konsentrerte seg om reduksjon av tollbarrierer, mens senere forhandlingsrunder også tok opp områder som anti-dumping. Den såkalte Uruguay-runden (1986–1993) ledet til opprettelsen av Verdens handelsorganisasjon, WTO, 1.1.1995.
WTO-avtalen består av mange avtaler, hvor de viktigste er GATT, GATS og TRIPS (Trade Related Intellectual Properties - omfatter patenter og opphavsrett). Disse avtalene omfatter regler for handel med varer og tjenester og de handelsmessige sidene ved immaterielle rettigheter, samt et mer effektivt system for løsning av handelstvister mellom medlemmene. Verdens handelsorganisasjon er etablert for å bygge ned handelsbarrierer. WTO stiller vareflyt og friest mulig konkurranse som mål for verdenshandelen. Ikke-diskriminering er grunnprinsippet i WTO. Det betyr at alle medlemsland må behandles likt.

GATS er den første multilaterale avtale i verden om handel med tjenester. Alle former for tjenester omfattes av avtalen, både offentlige og private. I dette temanotatet ønsker vi å sette søkelys på GATS. Hva er GATS? På hvilken måte berører denne avtalen utdanningssektoren? Hvorfor høster avtalen så mye kritikk?

 

Et temanotat er en publikasjon på mellom 10-30 sider. Noen saksområder blir fulgt gjennom flere år og resulterer i årlige utgivelser. Andre saker er mer enkeltstående. 

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.